Povratak na Одељења

Одељење комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: ИГОР ЛАТАС, дипл.инж.грађ.

ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА: Росана Крстић, дипл.инж.грађ.

ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА: Јасмина Шолар, дипл.прав.

Надлежност: Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове обавља послове који се односе на: уређивање и старање о заштити и рационалном коришћењу грађевинског земљишта: организовање израде техничке документације из области уређивања земљишта, у оквиру надлежности одељења, старање о ажурном функционисању и развоју у области грађевинског земљишта (ГИС, катастар евиденција о власништву, објектима, својини земљишта, објеката и степену изграђености инфраструктурних система), припрема средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта, уређивање грађевинског земљишта (припремање земљишта за изградњу и комунално опремање земљишта), вођење евиденције о грађевинском земљишту на територији Града Сомбора, старање о заштити и рационалном коришћењу грађевинског земљишта (наменског коришћења), благовременог припремања за изградњу и благовременог привођења планираној намени, сви стручни послови у вези са давањем грађевинског земљишта у закуп, стручни послови на припремању документације за покретање и вођење поступка експропријације и преузимања поседа неизграђеног грађевинског земљишта од ранијих власника и други стручни и административно-технички послови везани за припрему програма уређивања и старања о заштити и рационалном коришћењу грађевинског земљишта; одржавање и изградњу комуналних објеката: инвестиционо и оперативно-технички послови стручног надзора код изградње инвестиционих објеката комуналног система, вођење евиденције о комуналним објектима, организовање: прихват и одвод атмосферских вода са јавних површина, организовање одржавања других комуналних објеката (улице, тргови, јавна расвета и др.) и други стручни и административно-технички послови везани за одржавање и изградњу комуналних објеката; одржавање објеката на којима је Град Сомбор носилац права коришћења тј власништва или су под заштитом споменика културе: организовање послова на извођењу радова на реконструкцији, адаптацији, санацији или инвестиционо текућем одржавању (план годишњих и средњорочних радова), учествовање у поступку јавних набавки за наведене радове, организовање стручног надзора над извођењем радова; координацију и спровођење послова на изради пројектне документације за потребе града Сомбора са субјектима овлашћеним за њихову израду; учествовање у припреми тендерске документације за пројектну документацију наручиоца-инвеститора органа града Сомбора; вршење праћења обавеза у оквиру реализације пројектне документације; успостављање базе података пројектно-техничке документације инвеститора града Сомбор; одржавање јавних зелених површина: организовање редовног одржавања јавних зелених површина и дрвореда кроз годишњи план радова; организовање ревитализације јавних зелених површина и дрвореда као и организовање интервентних радова на уклањању стабала који угрожавају безбедност објеката и грађана, а према налогу надлежне инспекције, вршење стручно-техничког надзора над изведеним радовима; праћење и обезбеђивање услова за пружање услуга у области комуналних делатности; реализацију пројеката и иницијатива са циљем модернизације рада јавних комуналних предузећа и побољшања комуналне инфраструктуре; вршење надзора над радом јавних предузећа, јавних комуналних предузећа у делу послова који се финансирају из буџета града, а у оквиру надлежности Одељења; праћење доношења програма и планова јавних комуналних предузећа и јавних предузећа чији је оснивач град, као и њихову реализацију у оквиру надлежности Одељења; праћење и унапређење функционисања јавних комуналних предузећа и комуналних делатности; реализацију пројеката и иницијатива са циљем модернизације рада јавних комуналних предузећа и побољшања комуналне инфраструктуре; управни надзор над радом предузећа која обављају послове из области комуналних делатности; учествовање у израда нацрта аката у вези са утврђивањем цена комуналних производа и услуга; послове из области техничког регулисања саобраћаја; управљање и организацију саобраћаја; предлагање овере реда вожње превозника у јавном саобраћају у складу са законом; издавање такси дозволе и решења о обављању такси делатности; издавање сагласности за привремену измену режима саобраћаја; послове јавног градског, приградског и ауто-такси превоза и друге послове из области управљања саобраћајем; издавање сагласности и решења о раскопавању јавне површине по прибављеним условима и сагласностима, сагласности и услове за постављање објеката инфраструктуре на јавним површинама, одобрења за пролаз моторним возилом пешачком зоном, одобрења за пролаз моторним возилом улицама у којима је ограничено осовинско оптерећење; издавање одобрења за продужење радног времена у угоститељским, трговинским и занатским објектима и објектима за приређивање игара на срећу и игара за забаву на територији града Сомбора; послове везане за одређивање назива улица и промену назива улица; праћење одржавања локалних путева на територији града у сарадњи са предузећем надлежним за одржавање путева; поверене послове у складу са Законом о енергетици (издавање енергетске дозволе за изградњу објеката за производњу топлотне енергије снаге преко 1 МW и објекте за дистрибуцију топлотне енергије, издавање лиценци и праћење тарифног система) и учествовање у поступку доношења нормативних аката из ове области; спровођење основних начела енергетске политике, дефинише стратегију и планове развоја енергетике на локалном нивоу; прописивање услова и начина снабдевања топлотном енергијом са правилима рада дистрибутивне мреже за топлотну енергију и тарифни систем за одређивање цене топлотне енергије, као и друге послове из области енергетике; учествовање у израду предлога тарифног система за одређивање цене топлотне енергије; обављање других послова из области енергетике; имовинско-правне послове: прибављање, отуђење и размена непокретности у јавну својину града Сомбора, стављање хипотека на непокретностима, издавање брисовне дозволе по већ раније закљученим Уговорима о откупу станова након исплате купопродајне цене стана у целости, утврђивање јавног интереса за поступке експропријације код Владе РС и води поступке експропријације и поступке утврђивања накнаде за експроприсане непокретности, закључивање Поравнања о утврђеној накнади за експроприсане непокретности по већ правоснажним Решењима о експропријацији, давање у закуп грађевинско земљиште које је у јавној својини града Сомбора, обављање послова око проширења кућишта и припајања некретнина у складу са пројектима препарцелације, давање сагласности ради адаптације и доградње на непокретностима које су у јавној својини града Сомбора, обављање послова око понуда ради откупа грађевинског земљишта и размене непокретности, усаглашавање на терену и у РГЗ, Служби за катастар непокретности Сомбор катастарско стање са стварним стањем на непокретностима, обрада предмета за судске поступке и рочишта, обављање послова око предмета наслеђа некретнина у корист града Сомбора, утврђивање права службености пролаза на некретнинама које су у јавној својини града Сомбора, издавање сагласности ради изградње енергетских објеката, мерно регулационих станица: изградња гасовода, оптичких каблова, раскопавања и др, идентификација јавног и осталог земљишта; рад на пословима успостављања режима јавне својине у РГЗ, Служби за катастар непокретности Сомбор, вођење јединственог регистра јавне својине – непокретности које су у јавној својини града Сомбора на територији града Сомбора, евидентирање некретнине у власништву града Сомбора у иностранству, вођење поступка за повраћај имовине града Сомбора у иностранству; рад на предметима конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту, доношење решења о конверзији права коришћења у право својине и закључује уговоре о накнади, праћење и примена закона и других прописа из области имовинско-правних односа; стамбене послове додељивање у закуп станове путем Комисије за стамбена питања, праћење извршавања уговорних обавеза по основу закупа и откупа на рате и проверу законитог утврђивања откупне цене стана и ревалоризације подношење захтева за упис хипотеке у поступку откупа стана на рате до његове исплате у целини, вођење евиденције о становима датим у закуп, о откупљеним становима и становима у поступку откупа на рате и евиденцију о закљученим уговорима и анексима уговора, контролу коришћења стамбеног простора којим располаже град и грађевинско стање станова и стамбених зграда, води поступке утврђивања права коришћења, односно права закупа на некретнинама, које су у јавној својини града Сомбора, вршење исељења лица из стамбених, пословних и заједничких просторија које се користе без правног основа, на годишњем нивоу додела неповратних новчаних средстава грађанима ради побољшања услова становања, обрада комплетне документације ради укњижбе код РГЗ, Службе за катастар непокретности Сомбор: Уговора о откупу, Уговора о отуђењу, Уговора о размени непокретности, укњижбе хипотека, брисовних дозвола и др, обрада предмета по захтевима Републичке Агенције за враћање одузете имовине, издавање уверења о конституисању скупштина зграда и избору председника, вођење евиденционе пријаве, односно поступке пријављивања и евидентирања лица која имају у својини станове у својини грађана, задужбина и фондација, вођење поступка за претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту; врши финансијско-рачуноводствене послове за комуналну област и индиректне кориснике; остварује сарадњу са надлежним комуналним и јавним предузећима, инспекцијским службама и другим надлежним институцијама; припрему нацрта одлука и других аката из свог делокруга, као и друге послове из свог делокруга

Обрасци захтева – kérelmek

на српскомMagyarul УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У КОРИСТ ВЛАСНИКА НЕЗАКОНИТОГ ОБЈЕКТА УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА СОМБОРА УКЊИЖБЕНА ДОЗВОЛА ПРИБАВЉАЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ОСНОВУ СПОРАЗУМА СА ВЛАСНИКОМ ЗЕМЉИШТА – ПОНУДА ЗА ОТКУП ПРЕТВАРАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПРАВО СВОЈИНЕ УЗ НАКНАДУ – КОНВЕРЗИЈА ПРЕТВАРАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ …

ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

Процедуре

  АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС НЕПОКРЕТНОСТИ БРИСОВНА ДОЗВОЛА ДАВАЊE У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ИСПРАВКУ ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УТВРЂЕНОГ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗАСНИВАЊЕ ПРАВА ЗАКУПА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ ПОДЛЕЖЕ ПРИМЕНИ …