Градска управа

Градском управом, као јединственим органом, руководи начелник Градске управе, као службеник на положају.

За начелника Градске управе може бити постављено лице које има високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.

Начелника Градске управе поставља Градско веће, на основу јавног конкурса, на пет година.

Начелник за свој рад и рад Градске управе одговара Скупштини града и Градском већу.

Начелник Градске управе:

1. организује, координира и усмерава рад Градске управе;

2. припрема предлог Правилника о организацији и систематизацији радних места за службенике и за намештенике;

3. доноси опште нормативне акте у складу са Законом;

4. решава о правима и обавезама из радног односа службеника и намештеника у Градској управи, у складу са законом;

5. решава сукоб надлежности између основних унутрашњих организационих јединица Градске управе;

6. врши и друге послове у складу са законом, Статутом и другим актима Града.

Начелник Градске управе може образовати сталне и повремене комисије, односно радна тела, за извршење или припрему појединих послова из делокруга рада Градске управе.

У Градској управи, образоване су  основне унутрашње организационе јединице-одељења и службе:

1. Одељење за скупштинске и извршне послове,

2. Одељење за општу управу,

3. Одељење за друштвене делатности,

4. Одељење за образовање,

5. Одељење за финансије,

6. Одељење локалне пореске администрације,

7. Одељење за привреду, туризам и локални економски развој,

8. Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове,

9. Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство,

10. Одељење инспекције и комуналне милиције,

11. Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине,

12. Служба за заједничке послове.

Унутар основних унутрашњих организационих јединица образоване су  уже организационе јединице- одсеци, и то:

1. у Одељењу за општу управу:

  • Одсек за матичне послове, правну помоћ, бирачке спискове и аутоматску обраду података
  • Одсек пријемне канцеларије и писарнице.

2. у Одељењу за друштвене делатности:

  • Одсек за послове канцеларије за младе, културе, спорта, јавног информисања и заштите права националних мањина
  • Одсек за послове борачко-инвалидске и дечје заштите, социјалне и здравствене заштите и збрињавање избеглих и прогнаних лица .

3.  у Одељењу за финансије:

  • Одсек за послове ликвидатуре и књиговодства

4.  у Одељењу за привреду, туризам и локални економски развој:

  • Одсек за локални економски развој и подршку улагањима.

5. у Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене  послове:

  • Одсек за комуналне делатности
  • Одсек за имовинско-правне и стамбене послове.

 6. у Одељењу инспекције и комуналне милиције:

  • Одсек за инспекцијске послове и послове комуналне милиције

Послове из надлежности Градске управе обављају службеници и намештеници.

Начелница

Јелена Велебит рођена је у Сомбору, где је завршила основну школу, док је у Београду стекла средњошколско образовање у XI Београдској Гимназији – природно-математички смер. На Правном факултету Универзитета у Београду дипломирала је на Међународно – правном смеру, а послове приправника обављала је у периоду од 1.4.2012. до 30.9.2014. године у Вишем јавном тужилаштву у Сомбору. Јелен …

Заменица начелника

Вера Баљак рођена је у Сомбору, основно образовање завршила је у ОШ „Петар Кочић“ у Риђици, а средњошколско у Гимназији „Вељко Петровић“ у Сомбору. Звање дипломираног правника стекла је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, где је дипломирала 1982. године. Вера Баљак запослена је у органима Града Сомбора од 3.11.1984. године где је обављала …

Одељења

У Градској управи, образоване су  основне унутрашње организационе јединице-одељења и службе.

Градски услужни центар (пријемна канцеларија и писарница)

У августу 2010. године почео је са радом осавремењен  градски услужни центар са циљем да Градска управа постане бољи сервис и да пружи бољу и квалитетнију услугу грађанима. Путем електронско прозивног редоследног система унапређена је ефикасност у остваривању права грађана и смањене гужве и време чекања, а уградњом портала и хидрауличне платформе омогућено је особама …

Одсек за локални економски развој и подршку улагањима

КОНТАКТ: Шеф одсека: Михаел Плац е-маил: klersombor@gmail.com тел. 025 468 160 МИСИЈА:  Економски развој града Сомбора кроз стимулацију постојећих предузећа за ширење капацитета, стварање пословног окружења привлачног за инвестирање и конзистентну реформу градске управе суштински и дугорочно посвећене развоју Града. ЦИЉЕВИ: ПОРАСТ ИНВЕСТИЦИЈА – подршка постојећим и будућим инвеститорима Креирање и стално ажурирање понуде слободних …

Канцеларија за младе

МЛАДИ У ФОКУСУ Према попису становника из 2011.године, у Сомбору и околним насељима живи укупно 85.903 становника од којих 17,4% чине млади (Закон о младима дефинише младе као узрастну категорију од 15 до 30 година). У намери да се унапреди положај младих у Сомбору и околним насељима, град Сомбор је још 2008.г. формирао Савет за …

Саветник права пацијената

На основу Закона о правима пацијената, Скупштина града Сомбора  на  17. седници одржаној  23. априла 2014. године, донела је Одлуку о саветнику за заштиту права пацијената на  територији града Сомбора. Одлуком је дефинисано да се послови заштите права пацијената на територији града Сомбора организују у оквиру Градске управе града Сомбора. Саветник за заштиту права пацијената …

Правна помоћ

Одсек за матичне послове, правну помоћ, бирачке спискове и аутоматску обраду података Шеф одсека: Сузана Кираљ Гелер , дипл. правник канцеларија бр. 17 тел.: 468-138 Радно време са странкама: од 8,00 до 14,00 сваког радног дана Делатност Одсека из области правне помоћи обухвата пружање бесплатне правне помоћи и пружање правне помоћи уз накнаду: I Бесплатна правна помоћ …

Заштита података о личности

Градска управа града Сомбора, као руковалац података, је сагласно чл 56. став 2. тачка 1. Закона о заштити података о личности („Сл.гл.РС“ бр. 87/2018) одредила лице за заштиту података о личности.  Лице за лице за заштиту података о личности: Милош Благојевић        Контакт подаци лица за заштиту података о личности : телефон: 025/468-105 адреса електронске поште: …

Порез на имовину

Порез на имовину плаћа се на непокретности које се налазе на територији Републике Србије, и то на: право својине, право закупа, право коришћења или државину. Обвезник пореза на имовину је правно и физичко лице (које води односно које не води пословне књиге), које је на непокретности на територији Републике Србије ималац права својине, корисник или …

Јавне набавке

Животна средина

Јавно здравље

‘Јавно здравље је наука и уметност превенције болести, продужавања живота и унапређења здравља кроз организоване напоре друштва.’Светска здравствена организација ПЛАН ЈАВНОГ ЗДРАВЉА Доступност и здравствена исправност воде за пиће Здравствствена исправност површинских вода Здравствена исправност базенске воде Здравствена исправност отпадне воде Мониторинг амбијенталног ваздуха Јавноздравствена контрола предшколских установа Јавноздравствена контрола школских установа Програм мерења нивоа …

Извештаји о раду

Извештај о раду градске управе за 2016. годину Извештај о раду градске управе за 2017. годину Извештај о раду градске управе за 2018. годину Извештај о раду градске управе за 2019.годину Извештај о раду градске управе за 2020. годину