Локална самоуправа

Градоначелница

Душанка Голубовић, градоначелница града Сомбора   Душанка Голубовић је рођена у Сомбору, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је на Правном факултетету Универзитета у Београду 2005. године. Након двогодишње приправничке праксе у адвокатској канцеларији, од 2007. године запослена је у Градској управи града Сомбора. У Градској управи је обављала послове стручног сарадника за… Детаљније

Скупштина града

Скупштина града (у даљем тексту: Скупштина) је највиши орган Града, коју чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, на 4 године, у складу са Уставом, законом и Статутом. Скупштина има 61 одборника. Одборник не може бити запослен у Градској управи и лице које именује односно поставља Скупштина. Право је и дужност одборника… Детаљније

Градско веће

Градско веће врши следеће послове: предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине; доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина не донесе буџет пре почетка фискалне године; одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о… Детаљније

Локални омбудсман града Сомбора

  Градска управа града Сомбора (зграда Жупанија), Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор, приземље-соба 58. Контакти: Е-маил: lokalniombudsman@sombor.rs Телефон:  025/468-177  и  066/ 8 33 11 45 Пријем грађана је сваког радног дана, у времену од 8.00 до 14.00 часова.   Грађани који се обраћају Локалном омбудсману града Сомбора  могу  попунити образац који се налази у… Детаљније

Правобранилаштво Града Сомбора

Главни урбаниста

На основу члана 51а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14), чл.5. Одлуке о Главном урбанисти града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“ бр.2/15)  и члана 38. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/08  и… Детаљније

Комисије

Савети

Служба за буџетску инспекцију Града Сомбора

Обавља послове буџетске инспекције у складу са законом и другим прописима којима се уређује рад службе за буџетску инспекцију јединица локалне самоуправе, на основу Стратешког плана Службе за буџетску инспекцију града Сомбора за период 2018. – 2020године, Плана и Програма рада за 2018. годину, одобреног од стране Градоначелнице града Сомбора, као и ванредне инспекцијске надзоре… Детаљније

Месне заједнице

Јавна предузећа и установе

Број запослених у огранима ЛС

Званична интернет презентација