Локална самоуправа

Градоначелница

Душанка Голубовић, градоначелница града Сомбора   Душанка Голубовић је рођена у Сомбору, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је на Правном факултетету Универзитета у Београду 2005. године. Након двогодишње приправничке праксе у адвокатској канцеларији, од 2007. године запослена је у Градској управи града Сомбора. У Градској управи је обављала послове стручног сарадника за… Детаљније

Јавна предузећа и установе

Комисије

Савети

Скупштина града

Скупштина града (у даљем тексту: Скупштина) је највиши орган Града, коју чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, на 4 године, у складу са Уставом, законом и Статутом. Скупштина има 61 одборника. Одборник не може бити запослен у Градској управи и лице које именује односно поставља Скупштина. Право је и дужност одборника… Детаљније

Градско веће

Градско веће врши следеће послове: предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине; доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина не донесе буџет пре почетка фискалне године; одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о… Детаљније

Заштитник грађана

  Градска управа града Сомбора (зграда Жупанија), Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор, приземље-соба 58. Контакти: Е-маил: zastitnikgradjana@sombor.rs Телефон:  025/468-177  и  066/ 8 33 11 45 Пријем грађана је сваког радног дана, у времену од 8.00 до 14.00 часова.   Грађани који се обраћају заштитнику  могу  попунити образац који се налази у прилогу. Образац се… Детаљније

Правобранилаштво Града Сомбора

Главни урбаниста

На основу члана 51а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14), чл.5. Одлуке о Главном урбанисти града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“ бр.2/15)  и члана 38. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/08  и… Детаљније

Служба за буџетску инспекцију Града Сомбора

Обавља послове буџетске инспекције у складу са законом и другим прописима којима се уређује рад службе за буџетску инспекцију јединица локалне самоуправе, на основу Стратешког плана Службе за буџетску инспекцију града Сомбора за период 2018. – 2020године, Плана и Програма рада за 2018. годину, одобреног од стране Градоначелнице града Сомбора, као и ванредне инспекцијске надзоре… Детаљније

Месне заједнице

Званична интернет презентација