Локална самоуправа

Градоначелница

Душанка Голубовић, градоначелница града Сомбора   Душанка Голубовић је рођена у Сомбору, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је на Правном факултетету Универзитета у Београду 2005. године. Након двогодишње приправничке праксе у адвокатској канцеларији, од 2007. године запослена је у Градској управи града Сомбора. У Градској управи је обављала послове стручног сарадника за… Детаљније

Pogledati stranu »

Јавна предузећа и установе

Pogledati stranu »

Комисије

Pogledati stranu »

Скупштина града

Скупштина града (у даљем тексту: Скупштина) је највиши орган Града, коју чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, на 4 године, у складу са Уставом, законом и Статутом. Скупштина има 61 одборника. Одборник не може бити запослен у Градској управи и лице које именује односно поставља Скупштина. Право је и дужност одборника… Детаљније

Pogledati stranu »

Градско веће

Градско веће врши следеће послове: предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине; доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина не донесе буџет пре почетка фискалне године; одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о… Детаљније

Pogledati stranu »

Заштитник грађана

  Градска управа града Сомбора (зграда Жупанија), Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор, приземље-соба 17. Контакти: Е-маил: zastitnikgradjana@sombor.rs Телефон:  025/468-177  и  069/69 15 69 Пријем грађана је сваког радног дана, у времену од 8.00 до 14.00 часова.   Грађани који се обраћају заштитнику  могу  попунити образац који се налази у прилогу. Образац се може одштампати… Детаљније

Pogledati stranu »

Правобранилаштво Града Сомбора

Pogledati stranu »

Главни урбаниста

На основу члана 51а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14), чл.5. Одлуке о Главном урбанисти града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“ бр.2/15)  и члана 38. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/08  и… Детаљније

Pogledati stranu »

Служба за буџетску инспекцију Града Сомбора

Обавља послове буџетске инспекције у складу са законом и другим прописима којима се уређује рад службе за буџетску инспекцију јединица локалне самоуправе, на основу Стратешког плана Службе за буџетску инспекцију града Сомбора за период 2017. – 2019. године, Плана и Програма рада за 2017. годину, одобреног од стране Градоначелнице града Сомбора, као и ванредне инспекцијске… Детаљније

Pogledati stranu »

Месне заједнице

Pogledati stranu »

Савет за младе

Скупштина Града Сомбора је на 3.седници, која је одржана 08.јула 2016.г., именовао нови Савет за младе. Именовано је свих 11 чланова Савета, чиме је ово радно тело скупштине у целости формирано. У Савет за младе су именовани: 1. Данијела Дубајић 2. Небојша Опачић 3. Книпл Тамара 4. Мајда Фодора 5. Милош Милошевић 6. Марко Марић… Детаљније

Pogledati stranu »

Zvanična internet prezentacija