Локална самоуправа

Антонио Ратковић

Градоначелник

Антонио Ратковић Антонио Ратковић је рођен 27. марта 1987. године. Основну школу је завршио у Бачком Брегу, а Средњу шумарску школу – образовни профил шумарски техничар у Краљеву. 2015. године завршио је мастер академске студије и стекао звање мастер инжењер шумарства. Радно искуство: стручну праксу обавио је у ЈП „Војводинашуме“ – Шумско газдинство „Сомбор“, „Нелт“… Детаљније

Скупштина града

Скупштина града (у даљем тексту: Скупштина) је највиши орган Града, коју чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, на 4 године, у складу са Уставом, законом и Статутом. Скупштина има 61 одборника. Одборник не може бити запослен у Градској управи и лице које именује односно поставља Скупштина. Право је и дужност одборника… Детаљније

Градско веће

Градско веће врши следеће послове: предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине; доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина не донесе буџет пре почетка фискалне године; одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о… Детаљније

Локални омбудсман града Сомбора

  Градска управа града Сомбора (зграда Жупанија), Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор, приземље-соба 58. Контакти: Е-маил: lokalniombudsman@sombor.rs Телефон:  025/468-177  и  066/ 8 33 11 45 Пријем грађана је сваког радног дана, у времену од 8.00 до 14.00 часова.   Грађани који се обраћају Локалном омбудсману града Сомбора  могу  попунити образац који се налази у… Детаљније

Правобранилаштво Града Сомбора

Сомбор, Трг цара Уроша бр.1 Канцеларија број 229/II спрат Контакт телефон: 468-256 и 468-257 Маил: snezana.milankovic@sombor.rs Одлука о правобранилаштву града Сомбора Решење о постављењу правобраниоца Решење о постављењу заменика правобраниоца Решење о постављењу заменика правобраниоца

Комисије

Савети

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА СОМБОРА

Служба за интерну ревизију града Сомбора основана је Одлуком о оснивању Службе за интерну ревизију града Сомбора број 021-11/2022-II коју је донео Градоначелник града Сомбора. Служба обавља послове из свог делокруга у складу са законом којим се уређује буџетски систем, правилником којим се уређују заједнички критеријуми за организовање и стандарди и методолошка упутства за поступање… Детаљније

Месне заједнице

Јавна предузећа и установе

Број запослених у огранима ЛС

ИЗБОРИ

Одлуке о резултатима гласања на изборима за чланове савета месних заједница одржаним 05.06.2022. године Записници о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове Савета месне заједнице Избори за чланове савета месних заједница Извештај о спроведеним изборима Извештај о резултатима избора за одборнике скупштине Града ПРОМЕНЕ АДРЕСЕ СЕДИШТА ПОЈЕДИНИХ БИРАЧКИХ МЕСТА РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ… Детаљније