Povratak na Локална самоуправа

Градско веће

Градско веће врши следеће послове:

  1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
  2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине;
  3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина не донесе буџет пре почетка фискалне године;
  4. одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп, и о стављању хипотеке на непокретности које користе органи Града, у складу са законом;
  5. врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина;
  6. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;
  7. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике Србије, односно Аутономне Покрајине Војводине;
  8. поставља и разрешава начелника Градске управе и заменика начелника Градске управе.

Пословник Градског већа

Чланови градског већа

Седнице Градског већа