Povratak na Одељења

Одељење за образовање

НАЧЕЛНИК: Горан Тодорић, дипл. економиста

Надлежност: Одељење за образовање обавља послове који се односе на: праћење и задовољавање одређених потреба грађана у области образовања, утврђених законом, подзаконским актима, Статутом града и другим актима града; праћење и контролу у функционалном и финансијском смислу рад установа у области предшколског, основног и средњег образовања; обезбеђивање услова за реализацију додатне подршке деци и ученицима; инспекцијске послове у установама предшколског, основног и средњег образовања; стручне и административне послове за радна тела органа града из своје надлежности, вођење управног поступка за остваривање права деце и ученика из надлежности локалне самоуправе; евидентирање деце за упис у 1. разред основне школе, у сарадњи са предшколском установом обавља послове везане за упис деце у припремни предшколски програм, део послова у области ученичког и студентског стандарда за остваривање права ученика и студената на кредите и стипендије које обезбеђује Република Србија; стручне и административне послове за радна тела органа града из надлежности Одељења; припрему и утврђивање предлога финансијских планова за кориснике буџетских средстава из области основног и средњег образовања; контролу појединачних захтева за плаћање; распоређивање средстава корисницима у оквиру одобрених апропријација и квота; праћење извршења финансијских планова; предлагање промена у апропријацији и измену финансијских планова корисника буџета из области образовања; припрему нацрта одлука и других аката из свог делокруга, као и друге послове из свог делокруга.

Послови које врши Одељење за образовање имају за циљ побољшање образовања на територији града Сомбора и стварање једнаких и адекватних услова за сву децу.

  •           Одељење за образовање врши инспекцијски надзор,  кога спроводе просветни инспектори.
  •           Инспекцијским надзором испитује се спровођење закона и других прописа који уређују област образовања и васпитања, непосредним увидом у рад установе.
  •           Послове стручно – педагошког надзора врше просветни саветници при Министарству просвете, односно надлежне Школске Управе.

Контакт:

  • Одељење за образовање 025/468-170,
  • Просветна инспекција 025/468-191,
  • Школска управа Сомбор 025/463-612

 

Обрасци захтева – kérelmek

на српскомMagyarul Пружање додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику Право ученика средњих школа на регресирани превоз – друге општине Накнада трошкова превоза ученика основних школа на удаљености већој од 4 км Накнада трошкова превоза деце и ученика са сметњама у развоју и њихових пратилаца Надокнада трошкова интернатског смештаја ученика са сметњама у …

Годишњи план инспекцијског надзора просветних инспектора града Сомбора за школску 2023/2024. годину

Годишњи план инспекцијског надзора просветних инспектора града Сомбора за школску 2023/2024. годину

Процедуре

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПРОСЕЧНИМ ПРИМАЊИМА ПО ЧЛАНУ ДОМАЋИНСТВА ЗА УЧЕНИЧКУ СТИПЕНДИЈУ,СТУДЕНТСКИ КРЕДИТ, СТУДЕНТСКИ ДОМ, ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА И ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ШКОЛАРИНЕ ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПРОСЕЧНИМ ПРИМАЊИМА ПО ЧЛАНУ ДОМАЋИНСТВА ЗА УЧЕНИЧКУ СТИПЕНДИЈУ,СТУДЕНТСКИ КРЕДИТ, СТУДЕНТСКИ ДОМ, ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА И ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ШКОЛАРИНЕ1 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ГРАДСКЕ СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ …

Годишњи план рада просветних инспектора града Сомбора за школску 2022/2023. годину

Преузми

Годишњи извештај о раду просветних инспектора Града Сомбора за школску 2021/2022. годину

Преузми

Годишњи план инспекцијског надзора просветне инспекције града Сомбора за школску 2020/2021. годину

Преузми

Извештај о раду просветне инспекције града Сомбора

2018. година 2019. година 2020. година 2021. година 2022/23.

Одлука о одређивању подручја основних школа на територији Града Сомбора

Одлука

Одлуке о додели признања „Аврам Мразовић“ просветним радницима са територије Града Сомбора

Одлука о признању Аврам Мразовић просветним радницима за 2019. годину Одлука о додели признања Аврам Мразовић просветним радницима за 2021. годину

Архива