↑ Povratak na Одељења

Одељење за образовање

НАЧЕЛНИК: Горан Тодорић, дипл. економиста

ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА: Милан Проле, дипл. економиста

Надлежност: Одељење за образовање обавља послове који се односе на: праћење и задовољавање одређених потреба грађана у области образовања, утврђених законом, подзаконским актима, Статутом града и другим актима града; праћење и контролу у функционалном и финансијском смислу рад установа у области предшколског, основног и средњег образовања; обезбеђивање услова за реализацију додатне подршке деци и ученицима; инспекцијске послове у установама предшколског, основног и средњег образовања; стручне и административне послове за радна тела органа града из своје надлежности, вођење управног поступка за остваривање права деце и ученика из надлежности локалне самоуправе; евидентирање деце за упис у 1. разред основне школе, у сарадњи са предшколском установом обавља послове везане за упис деце у припремни предшколски програм, део послова у области ученичког и студентског стандарда за остваривање права ученика и студената на кредите и стипендије које обезбеђује Република Србија; стручне и административне послове за радна тела органа града из надлежности Одељења; припрему и утврђивање предлога финансијских планова за кориснике буџетских средстава из области основног и средњег образовања; контролу појединачних захтева за плаћање; распоређивање средстава корисницима у оквиру одобрених апропријација и квота; праћење извршења финансијских планова; предлагање промена у апропријацији и измену финансијских планова корисника буџета из области образовања; припрему нацрта одлука и других аката из свог делокруга, као и друге послове из свог делокруга.

Zvanična internet prezentacija