Povratak na Услуге

Приступ информацијама од јавног значаја

Приступ информацијама од јавног значаја

Сагласно Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја – „Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) Информација од јавног значаја јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

1) прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у документ који садржи тражену информацију, односно доставља информацију на одговарајући начин, одбија захтев решењем, пружа тражиоцима неопходну помоћ за остваривање њихових права утврђених овим законом;

2) предузима мере за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе одржавања носача информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђења.

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и израду Информатора је Сузана Кираљ Гелер, дипломирани правник.

Контакт подаци: Сузана Кираљ Гелер

Градска управа града Сомбора

Трг цара Уроша бр.1, 25101 Сомбор

зграда „Жупанија“, канцеларија број 17.

тел: 025/468-138

e-mail: skiralj@sombor.rs