Povratak na Одељења

Одељење инспекције и комуналне милиције

НАЧЕЛНИК: Малешевић Зоран, дипл.инж.шумарства

 ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА:

  • Паула Вукашиновић, дипл.инж.грађевинарства

Грађевинска инспекција: Паула Вукашиновић

Комунална инспекција: Нада Радовић, Радмила Плавшић-Мојсијевић, Александар Зурковић, Малешевић Зоран

  • Телефон: 468-161

Инспектор за заштиту животне средине – Полић Бранка

Комунални милиционари: Шуша Славиша и Петрик Дарко, Михајловић Лаура

 

Надлежност: Одељење инспекције и комуналне милиције обавља послове који се односе на: вршење инспекцијских послова из своје надлежности путем комуналне, грађевинске, саобраћајне, инспекције за локалне путеве и улице и инспекције за заштиту животне средине, а у складу са важећим прописима; надзор над применом закона и других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, којима се регулишу пројектовање, грађење и реконструкција објеката (високоградња, нискоградња и др.), извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и грађење објеката на прописан начин; праћење стања, предлагање мера и надзором над применом закона и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, заштити од нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од буке у животној средини, поступању са хемикалијама, управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину; доношење решења и налагање мере и праћење њиховог спровођења; надзор у области уређивања и одржавања објеката и јавних површина, уређења Града и јавних зелених површина, чистоће јавних површина, раскопавања улица и других јавних површина и других послова комуналне хигијене; праћење стања, предлагање мере и инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева; надзор над применом градских одлука у којима се регулише саобраћај и саобраћајна сигнализација; праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над законитошћу у обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоза; сарадњу са другим органима и организацијама ради међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова; вршење надзора над радом јавних предузећа и јавних комуналних предузећа у делу послова из своје надлежности; вођење првостепеног управног поступка; израду стратешког и годишњег плана инспекцијског надзора; сачињавање контролне листе из своје области инспекцијског надзора, објављује их на својој интернет страници и примењује их у поступку редовног инспекцијског надзора; вршење међусобне сарадње у утврђивању програма рада и сарадњу у поступку вршења самосталног или заједничког инспекцијског надзора; вођење евиденције (сваки инспектор појединачно) о инспекцијском надзору у електронској форми у оквиру функционалног јединственог информационог система; сачињавање и објављивање годишњег извештаја о раду на својој интернет страници, за претходну годину; послове комуналне полиције: одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност; вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и и других делатности из надлежности Града; остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града; заштиту животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град; подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности Града, и врше и друге послове у складу са важећим прописима;, предузимање хитних мера заштите животне средине, заштите од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности Града од стране комуналне полиције кад те мере не могу правовремено да предузму други надлежни органи Града и овлашћене организације, о чему одмах обавештава те огране односно организације; примену законских овлашћења; сарадњу са полицијом и другим инспекцијским органима; доношење годишњег и стратешког плана рада комуналне полиције; припрему нацрта одлука и других аката из свог делокруга, као и друге послове из свог делокруга.

Права и обавезе привредних субјеката у редовном инспекцијском надзору

Правилник и програм о постављању објеката и уређаја на територији града Сомбора

Правилник о постављању башта угоститељских објеката на територији града Сомбора

Годишњи извештаји инспектора за заштиту животне средине

Преузми

Стратешки план комуналне полиције Града Сомбора 2018-2023

Годишњи план инспекцијског надзора

Годишњи план рада комуналне милиције

Стратешки план инспекцијског надзора за период 2023-2028 год

Преузми

Стратешки план комуналне милиције Града Сомбора 2024-2029. година

Преузми

Годишњи извештаји о раду

2017. година 2018. година 2019. година 2020. година 2021. година 2022. година 2023.

Контролне листе Одељења инспекције и комуналне милиције

Преузми

Обрасци захтева – kérelmek

на српскомMagyarul ОРЕЗИВАЊЕ ДРВЕЋА ПОТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОБЈЕКТА У КОМЕ СЕ ОБАВЉА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЛАТНОСТ УКЛАЊАЊЕ ДРВЕЋА ЗАХТЕВ-ИЗЛАЗАК КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗАХТЕВ-ИЗЛАЗАК КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ ИЗЛАЗАК ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗАХТЕВ-ИЗЛАЗАК ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗАХТЕВ-ИЗЛАЗАК ИНСПЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА РАЗГЛЕДАЊЕ И ПРЕПИСИВАЊЕ СПИСА ПРЕДМЕТА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПОВОДОМ ИЗВРШЕНОГ УВИДА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА …

Процедуре

ОДОБРЕЊЕ ЗА ОРЕЗИВАЊЕ ДРВЕЋА ИЗ ДРВОРЕДА, ПАРКА ИЛИ ДРУГЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ОДОБРЕЊЕ ЗА УКЛАЉАЊЕ ДРВЕЋА ИЗ ДРВОРЕДА, ПАРКА ИЛИ ДРУГЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ