Povratak na Одељења

Одељење инспекције и комуналне милиције

НАЧЕЛНИК: Малешевић Зоран, дипл.инж.шумарства

 ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА:

  • Паула Вукашиновић, дипл.инж.грађевинарства

Грађевинска инспекција: Паула Вукашиновић

Комунална инспекција: Нада Радовић, Радмила Плавшић-Мојсијевић, Александар Зурковић, Малешевић Зоран

  • Телефон: 468-161

Инспектор за заштиту животне средине – Полић Бранка

Комунални милиционари: Шуша Славиша и Петрик Дарко, Михајловић Лаура

 

Надлежност: Одељење инспекције и комуналне милиције обавља послове који се односе на: вршење инспекцијских послова из своје надлежности путем комуналне, грађевинске, саобраћајне, инспекције за локалне путеве и улице и инспекције за заштиту животне средине, а у складу са важећим прописима; надзор над применом закона и других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, којима се регулишу пројектовање, грађење и реконструкција објеката (високоградња, нискоградња и др.), извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и грађење објеката на прописан начин; праћење стања, предлагање мера и надзором над применом закона и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, заштити од нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од буке у животној средини, поступању са хемикалијама, управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину; доношење решења и налагање мере и праћење њиховог спровођења; надзор у области уређивања и одржавања објеката и јавних површина, уређења Града и јавних зелених површина, чистоће јавних површина, раскопавања улица и других јавних површина и других послова комуналне хигијене; праћење стања, предлагање мере и инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева; надзор над применом градских одлука у којима се регулише саобраћај и саобраћајна сигнализација; праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над законитошћу у обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоза; сарадњу са другим органима и организацијама ради међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова; вршење надзора над радом јавних предузећа и јавних комуналних предузећа у делу послова из своје надлежности; вођење првостепеног управног поступка; израду стратешког и годишњег плана инспекцијског надзора; сачињавање контролне листе из своје области инспекцијског надзора, објављује их на својој интернет страници и примењује их у поступку редовног инспекцијског надзора; вршење међусобне сарадње у утврђивању програма рада и сарадњу у поступку вршења самосталног или заједничког инспекцијског надзора; вођење евиденције (сваки инспектор појединачно) о инспекцијском надзору у електронској форми у оквиру функционалног јединственог информационог система; сачињавање и објављивање годишњег извештаја о раду на својој интернет страници, за претходну годину; послове комуналне полиције: одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност; вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и и других делатности из надлежности Града; остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града; заштиту животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град; подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности Града, и врше и друге послове у складу са важећим прописима;, предузимање хитних мера заштите животне средине, заштите од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности Града од стране комуналне полиције кад те мере не могу правовремено да предузму други надлежни органи Града и овлашћене организације, о чему одмах обавештава те огране односно организације; примену законских овлашћења; сарадњу са полицијом и другим инспекцијским органима; доношење годишњег и стратешког плана рада комуналне полиције; припрему нацрта одлука и других аката из свог делокруга, као и друге послове из свог делокруга.

Права и обавезе привредних субјеката у редовном инспекцијском надзору

Правилник и програм о постављању објеката и уређаја на територији града Сомбора

Правилник о постављању башта угоститељских објеката на територији града Сомбора

Годишњи извештаји инспектора за заштиту животне средине

Преузми

Стратешки план комуналне полиције Града Сомбора 2018-2023

Годишњи план инспекцијског надзора

Годишњи план рада комуналне милиције

Стратешки план инспекцијског надзора за период 2023-2028 год

Преузми

Годишњи извештаји о раду

2017. година 2018. година 2019. година 2020. година 2021. година 2022. година

Контролне листе Одељења инспекције и комуналне милиције

Преузми

Обрасци захтева – kérelmek

на српскомMagyarul ОРЕЗИВАЊЕ ДРВЕЋА ПОТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОБЈЕКТА У КОМЕ СЕ ОБАВЉА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЛАТНОСТ УКЛАЊАЊЕ ДРВЕЋА ЗАХТЕВ-ИЗЛАЗАК КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗАХТЕВ-ИЗЛАЗАК КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ ИЗЛАЗАК ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗАХТЕВ-ИЗЛАЗАК ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗАХТЕВ-ИЗЛАЗАК ИНСПЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА РАЗГЛЕДАЊЕ И ПРЕПИСИВАЊЕ СПИСА ПРЕДМЕТА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПОВОДОМ ИЗВРШЕНОГ УВИДА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА… Детаљније

Процедуре

ОДОБРЕЊЕ ЗА ОРЕЗИВАЊЕ ДРВЕЋА ИЗ ДРВОРЕДА, ПАРКА ИЛИ ДРУГЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ОДОБРЕЊЕ ЗА УКЛАЉАЊЕ ДРВЕЋА ИЗ ДРВОРЕДА, ПАРКА ИЛИ ДРУГЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ