Povratak na Актуелности

Обавештења

Обавештење о јавном позиву за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 15 сеоских кућа

Преузми

Допис број: 02-51/1-2020 од 31.01.2020. године, Препис – Извод Записника са II седнице Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор која је одржана 30.01.2020 год. са Одлуком о шестим изменама и допунама Одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка број: 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбора са образложењем – број акта 02-35/1-2020 од 09.01.2020.год. )

Преузми

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о шестим изменана и допунама одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка број 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбора донетој на II седници Надзорног одбора која је одржана 30.01.2020.године (Одлука број 02-35/1-2020 од 09.01.2020. године)

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта Радио-базне станице мобилне телефоније „НС 2364_04 СО_Дорослово“, Сомбор на катастарској парцели бр. 474 К.О.Дорослово, носиоца пројекта „VIP mobile“ д.о.о. Београд (14.02. – 05.03.2020.)

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта Радио-базне станице мобилне телефоније „НС 2338_02 СО_Бездански пут“, Сомбор на катастарској парцели бр. 14733/1 К.О.Сомбор 2, носиоца пројекта „VIP mobile“ д.о.о. Београд (14.02. – 05.03.2020.)

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Производна хала и трпезарија са санитарним чвором на катастарској парцели број 7242 К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора,, носиоца пројекта „Боја“ доо Сомбор, Арсенија Чарнојевића бр. 16, потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за измену и допуну важеће дозволе за управљање неопасним отпадом, носиоца пројекта „ПАНОС“ д.о.о. Сомбор, Богољуба Јефтића бр.4 Сомбор

Преузми

Обавештење за обвезнике локалних јавних прихода на територији Града Сомбора- рок за прву рату 14.02.2020.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта Фарма свиња „9.Мај“ Алекса Шантић на кат.парц. 2841, 2829, 2830/1, 2830/2, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837 КО Чонопља, носиоца пројекта „Тепкос“доо Чонопља, Николе Тесле бр. 16 из Чонопље

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта Производна хала и трпезарија са санитарним чвором, на кат.пар. 7242, КО Сомбор 1, носиоца пројекта „Боја“доо за израду саобраћајне сигнализације Сомбор, Арсенија Чарнојевића бр. 16 из Сомбора

Преузми

Казне за нетачне податке у поступку озакоњења

Обавештење везано за накнаду за коришћење јавних површина

Преузми обавештење

Обавештење о забрани саобраћаја свим возилима у пешачкој зони

Обавештење Одељења инспекције и комуналне полиције: кабасти отпад и материјал од грађења и рушења није дозвољено у посуде за кућно смеће, нити на јавну површину

Преузми

Упит стања за порез на имовину преко мобилне апликације

Преузми

Архива

Званична интернет презентација