Povratak na Актуелности

Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Систем за наводњавање „Горан 3&М“, на кат. парц. бр. 12079, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Горан 3&М доо, улица Обзир-Павловић 17, Сомбор.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Нова градња и реконструкција пољопривредних објеката фарме Гаково, улица Железничка бб на кат. парц. бр. 199/1, К.О. Гаково, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Фарма Гаково доо Суботица.

Преузми

Обавештење о почетку рада на изради Локалног акционог плана за младе

Преузми

План комунално-милицијског надзора по насељеним местима за месец октобар 2021. године

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за управљање неопасним отпадом, носиоца пројекта ЈКП Водоканал Сомбор, Белог голуба бр. 5 Сомбор.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о изменама и допунама важеће дозволе за управљање неопасним отпадом, носиоца пројекта „ПАНОС“ д.о.о. Сомбор, Богољуба Јетића бр. 4 Сомбор

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о одређивању акустичких зона на територији Града Сомбора

Преузми

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о образовању цена испоруке топлотне енергије које примењује ЈКП „Енергана“ Сомбор за грејну сезону 2020/2021. године

Преузми

Обавештење о објављивању одлуке са листом корисника лица која су конкурисала на Јавном позиву објављеном 25. јуна 2020. године, за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 15 сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала

Преузми

План вршења комунално-милицијског надзора по насељеним местима за септембар 2021. године

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за измену и допуну важеће дозволе за управљање неопасним отпадом, носиоца пројекта „Панос“ д.о.о. Сомбор, Богољуба Јефтића бр. 4 Сомбор.

Преузми

Обавештење о регресирању трошкова превоза за ученике путнике (2021.)

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Систем за нешкодљиво уклањање споредних производа животињског порекла у Сомбору на катастарској парцели бр. 19393/3, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Град Сомбор, Трг цара Уроша 1.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Базна станица „SOP01, SOPU01, SOPL01,SOPO01 SO-Štrosmajerova privremena“ на катастарској парцели бр. 7751/2, К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д., Београд, Таковска бр.2, Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Доградња инсталације пропан бутан гаса на кат. парц. бр. 23815, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Делта аграр доо Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Базна станица „SO43, SOU43, SOO43 RASTINA“ Растина на катастарској парцели бр. 220, К.О. Растина, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д., Београд, Таковска бр.2, Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Објекат котларнице на шепурину у оквиру комплекса ДЕЛТА АГРАР доо у Сомбору на кат. парц. бр. 23815, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Делта аграр доо Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Објекат котларнице на шепурину у оквиру комплекса ДЕЛТА АГРАР доо у Сомбору на кат. парц. бр. 23815, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Делта аграр доо Београд.

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 16. август 2021. године

Преузми

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда по VII Јавном позиву за куповину станова у јавну својину Републике Србије до 16.9.2021. године

Преузми

Обавештење о року за уплату трећег квартала пореза на имовину и других локалних јавних прихода (16.8.2021.)

Преузми

План вршења комунално-милицијског надзора по насељеним местима за август 2021. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 27. и 28. јул 2021. године

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Изградња заливног система за наводњавање Станишић II у Станишићу на катастарским парцелама бр. 3090, 3091, 3093, 3223/1 и 3223/2, К.О. Станишић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „PAN HARVEST“ д.о.о. Гаково, Вука С. Караџића 16, Гаково,

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Изградња објекта за круњење кукуруза, објекта складиште за чување и сушење житарица и објекта комушања и пребирања кукуруза у Сомбору на кат. парц. бр. 23815, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „ДЕЛТА АГРАР“ доо из Београда, улица Владимира Поповића бр. 8А Београд-Нови Београд, није потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Базна станица „SO09, SOU09, SOO09 STANIŠIĆ“ Станишић на катастарској парцели бр. 1515, К.О. Станишић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д., Београд, Таковска бр.2, Београд.

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 19. и 20. јул 2021. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 17. и 18. јул 2021. године

Преузми

Обавештење о слању неуручених решења пореза на имовину за 2021. годину

Преузми

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о образовању цена услуга изношења комуналног отпада у граду и насељеним местима које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор донету на 14. седници Надзорног одбора која је одржана 30.06.2021. године

Преузми

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Бездан о другим изменама и допунама Одлуке о цени воде и накнади за одржавање водоводног прикључка број 62/2018 од 07.03.2018. године које примењује ЈКП „Водовод“ Бездан за 2021. годину

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Реконструкција и доградња објекта рафинерије и изградња темеља спољашњих танкова и платоа са расхладним танковима на кат.парц. бр. 10040/12, К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „БИМАЛ СУНЦЕ“ д.о.о. Сомбор, Стапарски пут бб, Сомбор.

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 13. и 14. јул 2021. године

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 13.07.2021.год. објављује Обавештења упућена Чавић Сусани и Чивчић Борки – носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о приступању изради УП објекат јавне намене (изградња државног пута IБ реда -брза саобраћајница- деоница од граничног прелаза са Мађарском (Бачки Брег), постојећи државни пут IБ реда број 15 до раскрснице са постојећим државним путем IБ реда број 12) и иста се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

ЧИВЧИЋ БОРКА ЧАВИЋ СУСАНА

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 7. до 8. јула 2021. године

Преузми

Обавештење о Јавном конкурсу Министарства за бригу о селу за доделу бесповратних средстава за куповину кућа на селу (2021.)

Обавештење о Јавном конкурсу Министарства за бригу о селу за доделу бесповратних средстава за куповину кућа на селу Образац пријаве Изјава уз пријаву

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 02.07.2021.год. објављује Обавештење Џинић Естери – носиоцу права на парцелама на територији града Сомбора о приступању изради УП објекат јавне намене (изградња државног пута IБ реда -брза саобраћајница- деоница од граничног прелаза са Мађарском (Бачки Брег), постојећи државни пут IБ реда број 15 до раскрснице са постојећим државним путем IБ реда број 12) и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

План вршења комунално-милицијског надзора за месец јул 2021. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 29. и 30. јун 2021. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 25. до 26. јуна 2021. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о првим изменама и допунама Одлуке о одржавању спољних делова зграда на територији Града Сомбора

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 24. до 25. јуна 2021. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о подизању, одржавању, премештању и уклањању уметничких дела

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 22. до 23. јуна 2021. године

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 21.06.2021.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о приступању изради УП објекат јавне намене (изградња државног пута IБ реда -брза саобраћајница- деоница од граничног прелаза са Мађарском (Бачки Брег), постојећи државни пут IБ реда број 15 до раскрснице са постојећим државним путем IБ реда број 12), од ред.бр.1. до 3. и иста се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа:

1. Ђукић Ђорђе 2. Релић Драгослав 3. Уршић Иван

„Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 16.06.2021.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о приступању изради УП објекат јавне намене (изградња државног пута IБ реда -брза саобраћајница- деоница од граничног прелаза са Мађарском (Бачки Брег), постојећи државни пут IБ реда број 15 до раскрснице са постојећим државним путем IБ реда број 12), од ред.бр.1. до 43. и иста се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.“

1. Алексић Марица 2. Андричин Јоза 3. Асталош Антун 4. Асталош Ката 5. Астало Фрања 6. Бекић Миљка 7. Богојевић Јелена 8. Видекањић Драган 9. Винков Ката 10. Вираг Милица 11. Врдољак Петар 12. Вујаклић Јован 13. Георгиевски-Узе Терезија 14. Громиловић Иван 15. Дабић Срђан 16. Декић Марица 17. Докић Ивица 18. Ђан Владимир 19.… Детаљније

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња заливног система Станишић II у Станишићу на катастарским парцелама бр. 3090, 3091, 3093, 3223/1 и 3223/2, К.О. Станишић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „PAN HARVEST“ д.о.о. Гаково, ул. Вука С. Караџића бр. 16, Гаковo.

Преузми

Обавештење о расписаном конкурсу за стицање права коришћења знака „Најбоље из Војводине“ (05.06-06.07.2021.)

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Систем за нешкодљиво уклањање споредних производа животињског порекла у Сомбору и Општинама Апатин, Кула и Оџаци на кат. парц. бр. 19393/3, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, улица Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкција и доградња објекта рафинерије и изградња темеља спољашњих танкова и платоа са расхладним танковима на кат.парц. бр. 10040/12, К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „БИМАЛ СУНЦЕ“ д.о.о. Сомбор

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Идејно решење изградње система за наводњавање „Гаково“ на катастарским парцелама бр. 1854, 1855, 1857, 1856, 1860/2, 1860/1, 1852, 1853, 1863, 1858, 1862 и 3123/1, К.О. Колу, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „PAN HARVEST“ д.о.о. Гаково, ул. Вука С. Караџића бр. 16, Гаковo.

Преузми

План вршења комунално-милицијског надзора по насељеним местима за месец јун 2021. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 17.5.2021. године

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат базне станице„SOP01, SOPU01, SOPL01, SOPO01 SO-Štrosmajerova privremena“, на катастарској парцели бр. 7751/1, К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта Телеком Србија ад Београд, потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за Пројекат Заливни систем Риђица на катастарским парцелама бр. 6357, 6358, 6359, 6360, 6364, К.О. Риђица, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Златна поља доо, улица Војвођанска бр. 17 Сомбор.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за Пројекат Идејно решење изградње система за наводњавање „Гаково“ на катастарским парцелама бр. 1854,1855,1857,1856,1860/2,1860/1,1852,1853,1863,1858,1862 и 3123/1, К.О. Колут, на територији града Сомбора, носиоца пројекта PAN HARVEST доо, улица Вука С. Караџића бр. 16 Гаково, потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Изградња хладњаче за пријем, расхлађивање и чување воћа на катастарској парцели бр. 3471, К.О. Телечка, носиоца пројекта Дарка Миличића, улица Дунавска бр. 11А, Лединци, није потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за Пројекат Реконструкција и доградња објекта рафинерије (објекат бр.83) и изградње темеља спољашњих танкова и платоа са расхладним танковима на катастарској парцели бр. 10040/12 К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „БИМАЛ СУНЦЕ“ д.о.о. Сомбор, Стапарски пут бб, Сомбор, потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Базна станица „SOU 66, SOL 66, SOO 66 SO-Nike Maksimovića“ Сомбор, на катастарској парцели бр. 3404/2, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телeком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, Београд.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Базне станице за мобилну телефонију „Сомбор 12“ ул. Стапарски пут бб Сомбор, на катастарској парцели бр. 10040/10, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „CETIN“ d.o.o. Београд,

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Базне станице за мобилну телефонију „Телечка“ ул. Дожа Ђерђа 17 Телечка, на катастарској парцели бр. 669, К.О. Телечка, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „CETIN“ d.o.o. Београд,

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Доградња производног објекта спратности П+0, на катастарској парцели бр. 7955/11, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „GRP centar” доо Сомбор, Индустријска зона, ул. Југ 3 бб, Сомбор.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ НАЗИМИЦА И ТОВЉЕНИКА спратности П+0 на кат.парц. бр.1663 и 1664/1 КО Дорослово, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Hollo Company doo Дорослово.

Преузми

Обавештење о извршеном евидентирању деце за упис у први разред основне школе за школску 2021/2022. годину

Преузми

Обавештење о подели решења пореза на имовину за 2021. годину

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта „Базна станица SOU66, SOL66, SOO66 SO – Nike Maksimovića“ Сомбор на катастарској парцели бр. 3404/2 К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта базне станице за мобилну телефонију „Сомбор 12“ Стапарски пут бб, на катастарској парцели бр. 10040/10 К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта „CETIN“ d.o.o. Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта базне станице за мобилну телефонију „Телечка“ Дожа Ђерђа бр.17 Телечка, на катастарској парцели бр. 669 К.О. Телечка, носиоца пројекта „CETIN“ d.o.o. Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Доградња постојећег објекта за узгој назимица и товљеника спратности П+0 на кат. парц. бр. 1663 и 1664/1 К.О. Дорослово, носиоца пројекта „Hollo Company“ доо Дорослово.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Изградња заливног система Риђица“ на кат. парц. бр. 6357,6358,6359,6360,6364 К.О. Риђица, носиоца пројекта „Златна поља“ доо Сомбор.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта базнe станицe „SO09, SOU09, SOO09 STANIŠIĆ“ на кат. парц. бр. 1515, К.О. Станишић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Телеком Србија а.д. Београд, улица Таковска 2, Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта базнe станицe „SO25, SOU25, SOO25 Stapar“ на кат. парц. бр. 794/1 и 795/1, К.О. Стапар, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Телеком Србија а.д. Београд, улица Таковска 2, Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта базнe станицe „SO43, SOU43, SOO43 RASTINA“ на кат. парц. бр. 220, К.О. Растина, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Телеком Србија а.д. Београд, улица Таковска 2, Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта „Изградња хладњаче за пријем, расхлађивање и чување воћа“ на катастарској парцели бр. 3471, К.О. Телечка, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Дарка Миличића, Дунавска бр. 11А, Лединци.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта „Реконструкција и доградња објекта рафинерије (објекат бр. 83) и изградња темеља спољашњих танкова и платоа са расхладним танковима“ на катастарској парцели бр. 10040/12, К.О. Сомбор 1 ( у оквиру постојећег комплекса фабрике „БИМАЛ СУНЦЕ“ доо Сомбор), на територији града Сомбора, носиоца пројекта БИМАЛ СУНЦЕ доо Сомбор, Стапарски пут бб, Сомбор.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Идејно решење изградње система за наводњавање Гаково на катастарским парцелама бр. 1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858,1860/1,1860/2,1862,1863 и 3123/1, К.О. Колут, на територији града Сомбора, носиоца пројекта PAN HARVEST доо, улица Вука С. Караџића бр. 16, Гаково

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Изградња пољопривредног објекта-силоси 3x1500t са усипним кошем и елеваторском јамом на кат. Парц. бр. 2913 К.О. Станишић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Николе Ђапића, улица Далматинска бб, Станишић.

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о другим изменама и допунама Одлуке о додељивању искључивих права за обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Преузми

Обавештење Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине о захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања и јавном увиду – “BLACK HORSE – FAS”д.о.о. Београд

Обавештење ПС за урбанизам Обавештење за студију

План вршења комунално – полицијског надзора по насељеним местима за месец април 2021. године

Преузми

План комунално-милицијског надзора за месец мај 2021. године

Преузми

Предлог за давање сагласности на прве измене и допуне Oдлуке о образовању цена услуга изношења комуналног отпада у граду, насељеним местима и викенд насељима које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор

Преузми

Распоред одношења отпада по улицама у оквиру акције „Месец чистоће“

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат базне станице„SOU54, SOL54, SOO54 SO-Dubrovačka, на катастарској парцели бр. 8336, К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта Телеком Србија ад Београд, потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.

Преузми

Обавештење о року за уплату друге рате пореза на имовину и других локалних јавних прихода (17.5.2021.)

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат базне станице„SO37, SOU37, SOO37 SO-Staparski put“, на катастарској парцели бр. 10040/102, К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта Телеком Србија ад Београд, потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

Обавештење да ће се јавна презентација Нацрта ПГР на простору МЗ „Стара Селенча“, „Селенча“ и „Нова Селенча“ у Сомбору одржати дана 01.03.2021. са почетком у 09,00 часова у Великој сали зграде Жупаније

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Блока 50 у Сомбору

Преузми

План вршења комунално-полицијског надзора за месец март 2021. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 13. до 15. фебруара 2021. године

Преузми

Рок за уплату прве аконтације пореза на имовину 17. фебруар 2021. године

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Доградња производног објекта спратности П+0“ на катастарској парцели бр. 7955/11 К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта „GRP Centar“ д.о.о. Сомбор.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта базна станица „SO37, SOU37, SOO37 SO-Staparski put“ на катастарској парцели бр. 10040/10, К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Телеком Србија а.д. Београд, улица Таковска 2, Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта базне станице „SOU54, SOL54, SOO54 SO- Dubrovačka“ на катастарској парцели бр. 8336, К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Телеком Србија а.д. Београд, улица Таковска 2, Београд.

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о оснивању Народног позоришта Сомбор

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о оснивању Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ Сомбор

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 1. до 3. фебруара 2021. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о оснивању Културног центра „Лаза Костић“ Сомбор

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о оснивању Галерије „Милан Коњовић“ Сомбор

Преузми

H I R D E T M É N Y T A GYEREKEKNEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBA TÖRTÉNŐ BEÍRATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE VONATKOZÓAN

Преузми

Оглас за евидентирање деце за упис у први разред основне школе за школску 2021/2022. годину

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат базне станице на локацији „Телечка“, на катастарској парцели бр. 669, К.О. Телечка, носиоца пројекта ЦЕТИН доо Београд, потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат базне станице на локацији „Сомбор 12“, на катастарској парцели бр. 10040/10, К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта ЦЕТИН доо Београд, потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат базне станице„SOU66, SOL66, SOO66 SO-Nike Maksimovića, на катастарској парцели бр. 3404/2, К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта Телеком Србија ад Београд, потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Базна станица „SOU 73, SOO 73 SOMBOR OBZIR“ OBZIR на кат.парц. бр.16410 КО Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Телеком Србија ад, Београд.

Download

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 18. до 20. јануара 2021. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 15.1.2021. до 17.1.2021. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2021-2023. године

Преузми

Обавештење родитељима будућих ђака првака о праву на избор основне школе на територији града Сомбора за школску 2021/2022. годину

Преузми Подручја основних школа на територији града Сомбора

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта базне станице мобилне телефоније на локацији „Телечка“ на катастарској парцели бр. 669, К.О. Телечка, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „ЦЕТИН“ д.о.о. Београд, улица Омладинских бригада 90, Нови Београд

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта базне станице мобилне телефоније на локацији „Сомбор 12“ на катастарској парцели бр. 10040/10, К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „ЦЕТИН“ д.о.о. Београд, улица Омладинских бригада 90, Нови Београд

Преузми

Обавештење јавности у току јавне расправе о нацрту Одлуке о пијацама на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта радио-базне станице „SOU66, SOL66, SOO66 SO- Nike Maksimovića“ Сомбор на катастарској парцели бр. 3404/2, К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Телеком Србија а.д. Београд, улица Таковска 2, Београд

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да за пројекат Производни погон за сушење и складиштење лешника, на катастарској парцели бр. 921, К.О. Алекса Шантић, носиоца пројекта Агрисер доо Алекса Шантић, није потребна процена утицаја на животну средину

Преузми

Обавештење о кретању, паркирању и остављању возила на јавним површинама, јавним зеленим површинама и јавним паркиралиштима

Преузми

Предлог за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Енергана“ о промени образовања цена испоруке топлотне енергије које примењује ЈКП „Енергана“ Сомбор за грејну сезону 2020/2021.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Базна станица SOU 73, SOO 73 SOMBOR OBZIR“ на катастарској парцели бр. 16410 К.О. Сомбор 2, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд

Преузми Студија о процени утицаја на животну средину

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Производни погон за сушење и складиштење лешника на катастарској парцели бр. 921, К.О. Алекса Шантић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Агрисер д.о.о. Алекса Шантић, улица Солунских добровољаца 170, Алекса Шантић

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о условима, начину и поступку давања на коришћење јавне површине за постављање киоска и мањих монтажних објеката на територији Града Сомбора

Преузми

План вршења комунално – полицијског надзора по насељеним местима за месец децембар 2020. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о првим изменама и допунама Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о уплати четвртог квартала локалних јавних прихода – порез на имовину и такса за истицање фирме за 2020. годину

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Објекат станицаза снабдевање горивом моторних возила на катастарској парцели бр. 11287/1, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „CERENA-TRADE“ д.о.о. Сомбор

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Идејно решење заливног система „Станишић“: Дистрибутивни цевовод са мобилном опремом и електроенергетске инсталације у К.О.Станишић, Град Сомбор на катастарским парцелама бр. 3034, 3036, 3037, 3041, 3046/1, 3046/2, 6141, 6208, 6207, К.О. К.О.Станишић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „PAN HARVEST“ д.о.о. Гаково

Преузми

Обавештење о почетку рада на изради Локалног акционог плана за децу

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Постројење за прераду и обраду дрвета, на катастарској парцели бр. 7955/11, К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта „GRP CENTAR“ д.о.о. Сомбор, потребна процена утицаја на животну средину

Преузми

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец новембар 2020. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно односно шумско земљиште за сврху утврђивања основице пореза на имовину на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење пореским обвезницима о издавању опомена за дуговања (16.10.2020.)

Преузми

Обавештење о донетој Одлуци о првим изменама и допунама Одлуке о утврђивању назива дела улица и заселака у насељеним местима на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о видовима стамбене подршке који се додељују на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о четвртим изменама и допунама Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима и објектима за приређивање игара на срећу и игара за забаву на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Града Сомбора, оператера ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Града Сомбора, оператера ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Преузми

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец октобар 2020. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Измена и допуна Одлуке о уређењу Града

Преузми

Предлог за давање сагласности на Одлуку о образовању цена ЈКП „Енергана“ Сомбор за грејну сезону 2020/2021

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Базна станица SOU 73, SOO 73 SOMBOR, OBZIR, на катастарској парцели бр. 16410, К.О. Сомбор2- Обзир, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, потребна процена утицаја на животну средину

Преузми

Обавештење за некатегорисане угоститеље

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе у граду Сомбору

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о комуналној милицији

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Изградња резервоара за складиштење сумпорне киселине V=28m3 на кат.парц. бр.10040/12 КО Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „BIMAL SUNCE DOO SOMBOR“

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Базна станица SOU 73, SOO 73 SOMBOR, OBZIR на катастарској парцели бр. 16410, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Телеком Србија а.д. Београд, улица Таковска бр. 2, Београд

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за Фарма свиња „9. Мај“ Алекса Шантић на кат.парц. бр.2841, 2829, 2830/1, 2830/2, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837 КО Чонопља, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Тепкос“ д.о.о.

Преузми

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец септембар 2020. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о оснивању Апотекарске установе Сомбор. 31.08.2020.

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 29. и 30.08.2020. године

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Идејно решење заливног система „Станишић“: Дистрибутивни цевовод са мобилном опремом и електроенергетске инсталације у К.О.Станишић, Град Сомбор на катастарским парцелама бр. 3034, 3036, 3037, 3041, 3046/1, 3046/2, 6141, 6208, 6207, К.О. К.О.Станишић на територији града Сомбора, носиоца пројекта „PAN HARVEST“ доо Гаково

Преузми

Обавештење о термину извођења третмана сузбијања ларви комараца на територији Града Сомбора 28.08.2020. године

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња резервоара за складиштење сумпорне киселине V=28m3 на катастарској парцели бр. 10040/12 К.О. Сомбор 2, носиоца пројекта „BIMAL SUNCE DOO SOMBOR“ Сомбор

Преузми

Решење о забрани коришћења воде за купање на купалишту Корлатош у Бездану (20.8.2020.)

Преузми

Обавештење о новом начину приступа порталу ЛПА

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Фарма свиња „9.Мај“ Алекса Шантић на катастарским парцелама бр. 2841, 2829, 2830/1, 2830/2, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837 К.О. Чонопља, носиоца пројекта „Тепкос“ д.о.о. Чонопља

Преузми

Уплата трећег квартала локалних јавних прихода – порез на имовину и такса за истицанје фирме за 2020. годину

Преузми

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец август 2020. године

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Регионални центар за управљање отпадом (Депонија Ранчево) на кат.парц. бр.28939 КО Сомбор 2, која је настала од кат.парц. бр. 12457/1 и дела 12457/2 КО Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора

Преузми

Обавештење о извођењу третмана сузбијања ларви комараца на територији Града Сомбора 31. јула 2020. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о првим изменама и допунама Одлуке о одржавању јавних и зелених површина на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о другим изменама и допунама Одлуке о пијацама на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта Објекат станица за снабдевање горивом моторних возила на катастарској парцели бр. 11287/1 К.О.Сомбор 2, носиоца пројекта „CERENA-TRADE“ д.о.о. Сомбор

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта Регионални центар за управљање отпадом (Депонија Ранчево) на кат. парц. бр. 28939 која је настала од кат.парц. бр. 12457/1 и 12457/2 К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Tрг цара Уроша бр.1, Сомбор.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Регионални центар за управљање отпадом на катастарским парцелама бр. 12457/1 и 12457/2, КО Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр.1, потребна процена утицаја на животну средину

Преузми обавештење Решење да је за пројекат Регионални центар за управљање отпадом на катастарским парцелама бр. 12457/1 и 12457/2, КО Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр.1, потребна процена утицаја на животну средину

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Радио-базна станица мобилне телефоније „НС 2364_04 СО_Дорослово“ Сомбор , на катастарској парцели бр. 474, К.О. Дорослово, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „VIP mobile“ д.о.о. Београд

Преузми обавештење Решење о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Радио-базна станица мобилне телефоније „НС 2364_04 СО_Дорослово“ Сомбор , на катастарској парцели бр. 474, К.О. Дорослово, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „VIP mobile“ д.о.о. Београд

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец јул 2020. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о условима и мерама за уклањање грађевинских објеката на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Изградња резервоара за складиштење сумпорне киселине на катастарској парцели бр. 10040/12, КО Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Бимал Сунце доо Сомбор“, Стапарски пут бб, потребна процена утицаја на животну средину

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Идејно решење заливног система „Станишић“: дистрибутивни цевовод са мобилном опремом и електроенергетске инсталације у К.О.Станишић, на територији Града Сомбора,, носиоца пројекта „Пан Харвест“ д.о.о. Гаково, улица Вука С. Караџића бр. 16, Гаково, потребна процена утицаја на животну средину

Преузми

Oбавештење о почетку рада на Одлуци о начину утврђивања и означавања назива насељених места, улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељеног места и начину утврђивања и означавања објеката и катастарских парцела кућним бројевима на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о другим изменама и допунама Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју Града Сомбора

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Изградња резервоара за складиштење сумпорне киселине на кат.парцели бр. 10040/12, КО Сомбор, носиоца пројекта „Бимал Сунце“ доо Сомбор, улица Стапарски пут бб, Сомбор

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Идејно решење заливног система „Станишић“, дистрибутивни цевовод са мобилном опремом и електроенергетске инсталације у К.О.Станишић на кат.парцелама бр. 3034, 3036, 3037, 3041, 3046/1, 3046/2, 6141, 6208, 6207, КО Станишић, носиоца пројекта Пан Харвест доо, Станишић, ул. Вука С. Караџића бр. 16, Гаково

Преузми

Информација о обавези и начину пријављивања некатегорисаних угоститељских објеката за смештај

Преузми

Обавештење угоститељима да се пријаве ради реализације шеме доделе ваучера

Преузми

Обавештење о почетку рада на одлуци о другим изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће на територији града Сомбора

Преузми

Обавештење за грађане након поделе решења пореза на имовину за 2020. годину

Преузми

Обавештење Одељења инспекције и комуналне полиције о забрани оставњања различитог отпада из домаћинстава на јавне површине

Преузми

Обавештење о подели решења пореза на имовину за 2020. годину

Преузми

Допис број: 02-51/1-2020 од 31.01.2020. године, Препис – Извод Записника са II седнице Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор која је одржана 30.01.2020 год. са Одлуком о шестим изменама и допунама Одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка број: 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбора са образложењем – број акта 02-35/1-2020 од 09.01.2020.год. )

Преузми

Казне за нетачне податке у поступку озакоњења

Обавештење везано за накнаду за коришћење јавних површина

Преузми обавештење

Обавештење о забрани саобраћаја свим возилима у пешачкој зони

Обавештење Одељења инспекције и комуналне полиције: кабасти отпад и материјал од грађења и рушења није дозвољено у посуде за кућно смеће, нити на јавну површину

Преузми

Упит стања за порез на имовину преко мобилне апликације

Преузми

Архива