Povratak na Актуелности

Обавештења

Обавештава се јавност да је Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града Сомбора дана 24.04.2024. године под бројем 001256052 2024 08873 004 013 000 001 донело Решење да за пројекат за изградњу пословног објекта – продавнице прикључних машина пољопривредне механизације П+0 и економског објекта – стаје за краве музаре капацитета 70 крава П+0, на катастарској парцели бр. 13119 К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Немање Јелића, Салаши Билић бр. 35, Сомбор, није потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније на животну средину на локацији „Бездански пут“, на катастарској парцели број 3030 К.О. Бачки Моноштор, на територији града Сомбора, носиоца пројекта CETIN doo Београд – Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта за изградњу пословног објекта-продавнице прикључних машина пољопривредне механизације (П+0) и економског објекта-стаје за краве музаре капацитета 70 крава (П+0) на катастарској парцели број 13119 К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора., носиоца пројекта Немање Јелића, Салаши Билић број 35, Сомбор

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта реконструкција електроенергетских инсталација фабрике за производњу гумених дихтунга у ауто индустрији, Сомбор, у Сомбору, Стапарски пут бр. 51, на катастарској парцели број 9462/1 К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Guma-S“ doo Sombor, Стапарски пут бр. 51, Сомбор

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат базне станице за мобилну телефонију „Алекса Шантић“ на катастарској парцели 678 К.О. Алекса Шантић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „CETIN“ д.о.о. Београд, Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат базне станице за мобилну телефонију „Чонопља“ на катастарској парцели 1515 К.О. Чонопља, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „CETIN“ д.о.о. Београд, Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат Базне станице „SO49 SOU49 SOL49 SOO49 SOJ49 SO-VOJVOĐANSKA“ на катастарској парцели 2018/1 К.О. Сомбор 1, Војвођанска бр. 75, Сомбор, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Таковска бр. 2, Београд.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат „SO101 SOU101 SOL101 SOO101 SOJ101 Staparski put (IDEA)“ на катастарској парцели 9321/7, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Таковска бр. 2, Београд.

Преузми

Привредно друштво MIDEX K2 доо Сомбор, Буковац 133а Сомбор, поднео је дана 12.02.2024. године, захтев за издавање дозволе за третман неопасног отпада, на територији Града Сомбора

Преузми

ПРОГРАМ РАДА НА ОДВОЖЕЊУ ОТПАДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА У АКЦИЈИ „МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ“ 2024. ГОДИНЕ

ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ ЋИРИЛИЦА 2024.docx

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину базне станице „SO101 SOU101 SOL101 SOO101 SOJ101 Staparski put (IDEA) на кат. парц. бр. 9321/7 К.О. Сомбор1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија а.д.“ Београд, Таковска 2.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину базне станице „SO49 SOU49 SOL49 SOO49 SOJ49 SO-VOJVOĐANSKA“ на кат. парц. бр. 2018/1 К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија а.д.“ Београд, Таковска 2.

Преузми

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ КУПОВИНУ ТРИ СЕОСКЕ КУЋЕ ПО УГОВОРУ О САРАДЊИ ПОТПИСАНИМ СА КИРС-ОМ 2023. ГОДИНЕ

СК КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА.pdf

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину базне станице за мобилну телефонију „Чонопља“ на кат. парц. бр. 1515 К.О. Чонопља, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „CETIN“ d.o.o. Београд, Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину базне станице за мобилну телефонију „Aлекса Шантић“ на кат. парц. бр. 678 К.О. Алекса Шантић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „CETIN“ d.o.o. Београд, Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд.

Преузми

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, обавештава јавност да је носилац пројекта ЈП „Путеви Србије“ из Београда поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Изградња брзе саобраћајнице IБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково), деоница: од укрштања са постојећим државним путем I Б реда бр. 12 код места Сомбор до административне границе са општином Кула код места Кљајићево.

Обавештење Студија – Брза саобраћајница Обавештење ПС за урб и зжс

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о изради измена Плана генералне регулације насељеног места Бездан

Преузми

Обавештење о донетом Решењu да за пројекат за изградњу канализационе мреже у насељу Чонопља, на кат. парц. бр. 2599, 2600, 2610, 2611, 2612, 2666, 2667, 2665, 2664, 2663, 2662, 2661, 2660, 2637, 2654, 2646, 2648, 2649, 2633/2, 2650, 2651, 2643, 2644, 2639, 2641, 2642, 2640, 2635/1, 2634, 2613, 2615, 2617, 2633/1, 2618, 2631, 2632, 2628, 2629, 2625, 2621, 2627, 2652, 2653, 2623/2, 2635/2, 2635/3, 2670 и 2636 К.О.Чонопља, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор, није потребна процена утицаја на животну средину

Преузми

Обавештење Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине о захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Изградња брзе саобраћајнице IБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково), деоница: од укрштања са постојећим државним путем I Б реда бр. 12 код места Сомбор до административне границе са општином Кула код места Кљајићево. – JП „Путеви Србије“ Београд.

501.38.2024. Обавештење Студија – Брза саобраћајница 501.38.2024 Обавештење ПС за урб и зжс

Обавештење о донетом решењу да за пројекат водовод од Бездана до викенд насеља Шебешфок, на кат. парц. бр. 3130, 3150, 3135/3, 8099, 8100, 8093, 7907, 8105, 8110, 8082, 3479, 8081 К.О. Бездан, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор, није потребна процена утицаја на животну средину

Преузми

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, обавештава јавност да је носилац пројекта ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Реконструкција канала Барачка од Дунава до црпних станица Бездан 1 и Бездан 2 на к.п. бр. 5184, 5185, 5187, 5189, 5192/1, 8068, 8161/1 и 8617 КО Бездан и 4346 и 4550 КО Колут“.

01 Студија процене утицаја реконструкције канала Барачка 501.29.2024. Обавештење Студија – реконструкција канала Барачка

Обавештење о почетку рада на изради Локалног Акционог Плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Сомбору

Преузми

OGLAS ZA EVIDENTIRANJE DECE ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Оглас за евидентирање деце за упис у први разред основне школе – српски језик Оглас за евидентирање деце за упис у први разред основне школе – мађарски језик

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ СА БРОЈЕМ ОСВОЈЕНИХ БОДОВА

предлог листе.pdf

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СА МОГУЋНОШЋУ ОТКУПА 27 СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА У 14 ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

јавни позив.pdf изјава о имовини.pdf ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ.pdf ИЗЈАВА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ.pdf

Предлог Решења за давање сагласности на Одлуку о образовању цена испоруке топлотне енергије које примењује ЈКП „ЕНЕРГАНА“ СОМБОР за грејну сезону 2023./2024. године

Преузми

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о образовању цена коришћења комерцијалних паркиралишта и уклањања непрописно паркираних возила који примењује ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор.

Преузми

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку НО ЈКП „Простор“ Сомбор о цени услуга које на гробљима пружа ЈКП „Простор“ Сомбор

Преузми

Предлог Решења за давање сагласности на Друге измене и допуне Одлуке о образовању цена услуга изношења комуналног отпада у граду, насељеним местима, викенд насељима и цена услуга зоохигијене које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор

Преузми

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о цени воде и накнади за одржавање водоводног прикључка број 07/2024 од 03.01.2024. године које примењује ЈКП „Водовод“ Бездан

Преузми

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање погонске спремности система које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбора

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта за изградњу канализационе мреже у насељу Светозар Милетић, на кат. парц. бр. 2140, 2141, 2143, 2145, 2146, 2148, 2419, 2150, 2151, 2152, 2154, 2155, 2157, 2159, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170/1, 2172, 2173, 2176, 2178 и 2180 К.О. Светозар Милетић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр.1

Обавештење

Обавештење о донетом решењу да за пројекат за изградњу канализационе мреже у насељу Алекса Шантић, на кат. парц. бр. 464, 849, 850, 851, 852, 854, 855, 856/1, 856/6, 856/11, 856/16, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 876 и 1787 К.О. Алекса Шантић,, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор, није потребна процена утицаја на животну средину

Обавештење

Обавештење о донетом решењу да за пројекат за изградњу канализационе мреже у насељу Дорослово, на кат. парц. бр. 71, 72, 1532, 239, 266, 426, 534, 849, 851, 902, 960, 1078, 1134, 1293, 1294, 1542/1, 1547, 1548, 1550, 1551, 1552, 1555, 1556/1, 1556/2, 1545 и 1532 К.О. Дорослово, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор, није потребна процена утицаја на животну средину

Обавештење

Обавештење о донетом решењу да за пројекат за изградњу канализационе мреже у насељу Стапар, на кат. парц. бр. 727, 426/2, 2461, 2464, 876, 798, 2460, 827, 2419, 2431, 2399, 2434, 1739, 2462/1, 2463, 2466, 2465, 1019, 1898, 1740, 2399/2, 2399/1, 2393/1, 2473, 2390/1, 2390/2, 2478, 2481/1, 2480/2, 2479/1, 2479/2, 2388/1, 2388/2, 2088, 2478, 2087, 2477/2, 2477/1, 1416, 27/2, 2476, 2475 и 26/1 К.О. Стапар, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор, није потребна процена утицаја на животну средину

Обавештење

Обавештење родитељима будућих ђака првака о праву на избор основне школе на територији града Сомбора за школску 2024-2025.годину-српски језик

Обавештење родитељима будућих ђака првака о праву на избор основне школе на територији града Сомбора за школску 2024-2025.годину-српски језик

Обавештење родитељима будућих ђака првака о праву на избор основне школе на територији града Сомбора за школску 2024-2025.годину-мађарски језик

Обавештење родитељима будућих ђака првака о праву на избор основне школе на територији града Сомбора за школску 2024-2025.годину-мађарски језик

ЈАВНИ ПОЗИВ СВИМ СРБИМА ПОРЕКЛОМ ИЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ДА СЕ ЈАВЕ КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ПРАВНУ ПОМОЋ

ЈАВНИ ПОЗИВ СРБИМА ИЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ.doc

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта за изградњу канализационе мреже у насељу Дорослово, на кат. парц. бр. 71, 72, 1532, 239, 266, 426, 534, 849, 851, 902, 960, 1078, 1134, 1293, 1294, 1542/1, 1547, 1548, 1550, 1551, 1552, 1555, 1556/1, 1556/2, 1545 и 1532 К.О. Дорослово, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр.1

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта за изградњу канализационе мреже у насељу Алекса Шантић, на кат. парц. бр. 464, 849, 850, 851, 852, 854, 855, 856/1, 856/6, 856/11, 856/16, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 876 и 1787 К.О. Алекса Шантић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр.1

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта за Изградњу канализационе мреже у насељу Стапар, на кат. парц. бр. 727, 426/2, 2461, 2464, 876, 798, 2460, 827, 2419, 2431, 2399, 2434, 1739, 2462/1, 2463, 2466, 2465, 1019, 1898, 1740, 2399/2, 2399/1, 2393/1, 2473, 2390/1, 2390/2, 2478, 2481/1, 2480/2, 2479/1, 2479/2, 2388/1, 2388/2, 2088, 2478, 2087, 2477/2, 2477/1, 1416, 27/2, 2476, 2475 и 26/1 К.О. Стапар, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр.1

Преузми

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА МОГУЋНОШЋУ КУПОВИНЕ ПЕТ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА У СОМБОРУ НАМЕЊЕНЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА

Коначна листа Сомбор 5 станова.pdf

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Базна станица „SO49 SOU49 SOL49 SOO49 SOJ49 Vojvođanska“, на кат. парц. бр. 2018/1 КО Сомбор 1, Војвођанска 75, Сомбор, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ ад Београд, ул. Таковска бр. 2, Београд, потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Базна станица „SO101 SOU101 SOL101 SOO101 SOJ101 Staparski put (IDEA)“, на кат. парц. бр. 9321/7 К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ ад Београд, ул. Таковска бр. 2, Београд, потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат базне станице мобилне телефоније на локацији Алекса Шантић, на кат. парц. бр. 678 КО Алекса Шантић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „CETIN“ доо Београд, ул. Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд, потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат базне станице мобилне телефоније на локацији Чонопља, на кат. парц. бр. 1515 КО Чонопља, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „CETIN“ доо Београд, ул. Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд, потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину

Преузми

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројкта Базна станица „SO101 SOU101 SOL101 SOO101 SOJ101 Staparski put (IDEA)“, на кат. парц. бр. 9321/7 КО Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска бр. 2, Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројкта Базна станица „SO49 SOU49 SOL49 SOO49 SOJ49 Vojvođanska“, на кат. парц. бр. 2018/1 КО Сомбор 1, Војвођанска 75, Сомбор, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска бр. 2, Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројкта базне станице мобилне телефоније на локацији Алекса Шантић, на кат. парц. бр. 678 КО Алекса Шантић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „CETIN“ доо Београд, ул. Омладинских бригада 90, Београд.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Производно-пословни погон „Боја“ доо Сомбор, на кат. парц. бр. 10418 и 9447/5 К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Боја“ доо, улица Арсенија Чарнојевића бр. 16, Сомбор, потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројкта базне станице мобилне телефоније на локацији Чонопља, на кат. парц. бр. 1515 КО Чонопља, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „CETIN“ доо Београд, ул. Омладинских бригада 90, Београд.

Преузми

Обавештење о почетку рада на изради Локалног акционог плана за децу

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат радио базна станица мобилне телефоније NS2335_01 SO_Lugumerci, на кат. парцели број 10040/10 К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „A1 Srbija“ доо Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, Нови Београд, потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат радио базна станица мобилне телефоније NS2244_01 SO_Sombor_Kralja_Petra_I, на кат.парцели број 3935/1 К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „A1 Srbija“ доо Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, Нови Београд, потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.

Преузми

Обавештење о донетом решењу Решењу да за пројекат вакуумске канализације у насељу Бездан, на катастарским парцелама бр. 3138/1, 3138/2, 3139, 3130, 3150, 3161, 3152, 3151, 3135/3, 3135/1, 3135/2, 3107, 3140/1, 3127, 3126, 3142, 3129, 3149, 3153, 3148, 3147, 3146, 3124, 3078, 3158, 2786, 3159, 3157, 3156, 2580, 3155, 3160, 3154, 7917, 7916, 7929, 3100, 3123, 3115, 3116, 3121, 3113, 3114, 798, 3112, 3120, 3119, 3109, 1043, 3110/1, 202, 251, 3108 К.О. Бездан, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор, није потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

Обавештење о донетом решењу Решењу да за пројекат вакуумске канализације у насељу Бачки Брег, на катастарским парцелама бр. 931/1, 932, 933, 934, 935, 936, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 951, 3484, 3526/1, 3508/3 К.О. Бачки Брег, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор, није потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат радио базна станица мобилне телефоније „NS2624_01 SO_Bezdanski_put_2“, на катастарској парцели бр. 3033, К.О. Бачки Моноштор, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „A1 Srbija“ doo Београд, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Базна станица „SO-CENTAR“ SO81, SOU81, SOL81, SOO81, SOJ81, Сомбор, на катастарској парцели бр. 3777, К.О.Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња вакуумске канализације у насељу Бездан, на кат. парц. бр. 3138/1, 3138/2, 3139, 3130, 3150, 3161, 3152, 3151, 3135/3, 3135/1, 3135/2, 3107, 3140/1, 3127, 3126, 3142, 3129, 3149, 3153, 3148, 3147, 3146, 3124, 3078, 3158, 2786, 3159, 3157, 3156, 2580, 3155, 3160, 3154, 7917, 7916, 7929, 3100, 3123, 3115, 3116, 3121, 3113, 3114, 798, 3112, 3120, 3119, 3109, 1043, 3110/1, 202, 251, 3108 К.О. Бездан, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр.1

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња вакуумске канализације у насељу Бачки Брег, на кат. парц. бр. 931/1, 932, 933, 934, 935, 936, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 951, 3484, 3526/1, 3508/3 К.О. Бачки Брег, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр.1.

Преузми

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројкта радио базна станица мобилне телефоније NS2335_01 SO_Lugumerci, на кат. парцели број 10040/10 К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „A1 Srbija“ doo Beograd, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројкта радио базна станица мобилне телефоније NS2244_01 SO_Sombor_Kralja_Petra_I, на кат.парцели број 3935/1 К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „A1 Srbija“ doo Beograd, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд.

Преузми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ – Данијел Мунћан ПР друмски превоз терета – ДАН-ПРЕВОЗ СТАПАР, Јована Цвијића 4, Стапар

Преузми

Бесплатна правна помоћ за избеглице, интерно расељена лица са КиМ и повратнике по споразуму о реадмисиј

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта радио базна станица мобилне телефоније „NS2624_01 SO_Bezdanski_put_2“, на катастарској парцели бр. 3033, К.О. Бачки Моноштор, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „А1 Srbija“ doo Београд, Милутина Миланковића бр. 1ж, Нови Београд

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране на подручју Града Сомбора

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Базна станица „SO-CENTAR“ SO81, SOU81, SOL81, SOO81, SOJ81, Сомбор, на катастарској парцели бр. 3777, К.О.Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, Београд.

Преузми

Обавештење Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине о захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Изградња брзе саобраћајнице IБ реда, Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – Гранични прелаз са Румунијом (Наково), деоница: гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег), постојећи државни пут IБ реда број 15 до раскрснице са постојећим државним путем IБ реда број 12, са изградњом терминала за теретна возила и базе за одржавање“ – JП „Путеви Србије“ Београд.

Обавештење ПС за урб. и зжс-Јавни увид за брзу саобраћајницу Обавештење о јавном увиду за брзу саобраћајницу

Обавештење о донетом решењу да је за пројекат Радио-базне станице „NS2624_01 SO_Bezdanski_put_2“ на к.п. 3033, К.О. Бачки Моноштор, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „A1 Srbija doo Beograd“, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд, потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

Преузми

Обавештење о почетку рада на одлуци о првим изменама и допунама одлуке о одређивању стајалишта на подручју града Сомбора према врсти превоза

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о Одлуке о изради Плана детаљне регулације за уређење комплекса музеја Батинске битке и његовог окружења

Преузми

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о првим изменама и допунама oдлуке о цени воде и накнади за одржавање водоводног прикључка број 148/2022 од 30.05.2022. године које примењује ЈКП „Водовод“ Бездан за 2023. годину.

Преузми

Предлог Решење о давању сагласности на одлуку о четвртим изменама и допунама Одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање погонске спремности система које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбор донетој на VIII седници Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор која је одржана 27.07.2023. године (број акта: 02-93/5-2023 од 25.07.2023.године).

Преузми

Обавештење о донетом решењу Решењу да за пројекат за изградњу канализационе мреже у насељу Колут, на кат. парц. бр. 3172, 3096, 1217, 1220, 1222, 1223/1, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1234, 1235, 1236, 1238 К.О. Колут, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор, није потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Радио-базне станице „NS2624_01 SO_Bezdanski_put_2“ на к.п. 3033, К.О. Бачки Моноштор, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „A1 Srbija“ doo Beograd, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд.

Преузми

Предлог за давање сагласности на Друге измене и допуне Одлуке о образовању цена услуга изношења комуналног отпада у граду, насељеним местима, викенд насељима и цена услуга зоохигијене које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор

Друге измене и допуне Одлуке о образовању цена услуга изношења комуналног отпада у граду, насељеним местима, викенд насељима и цена услуга зоохигијене које примењује ЈКП ‘Чистоћа’ Сомбор, донету на 43. телефонској седници Надзорног одбора ЈКП ‘Чистоћа’ Сомбор (Одлука број 01-22/40 од 09.08.2023. године) у датом тексту.

РОК ЗА УПЛАТУ ТРЕЋЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ И ДРУГИХ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА 14. АВГУСТ

РОК ЗА УПЛАТУ ТРЕЋЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ И ДРУГИХ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА 14. АВГУСТ

РХМЗ УПОЗОРАВА НА ВРЕМЕНСКЕ НЕПОГОДЕ И ПРОМЕНУ ВРЕМЕНА 4. И 5. АВГУСТА

РХМЗ УПОЗОРАВА НА ВРЕМЕНСКЕ НЕПОГОДЕ И ЗНАЧАЈНУ ПРОМЕНУ ВРЕМЕНА 4. И 5. АВГУСТА Упозорење.

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о изменама и допунама Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору, блокови 102, 103, 114, 115 и 127-ПГР 05

Преузми

ПОЗИВ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ДА ИЗВРШЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА У КОЈИМА ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња канализационе мреже у насељу Колут, на кат. парц. бр. 3172, 3096, 1217, 1220, 1222, 1223/1, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1234, 1235, 1236, 1238 К.О. Колут носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша 1, Сомбор

Преузми

Обавештење о чишћењу-санацији дивљих депонија на пољопривредном земљишту

Преузми

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА О ПРИКУПЉАЊУ ИНФОРМАЦИЈА О НАСТАЛОЈ ШТЕТИ УСЛЕД ВРЕМЕНСКИХ НЕПРИЛИКА НА ГРАЂЕВИНСКИМ ОБЈЕКТИМА И ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 13. И 21. ЈУЛА 2023. ГОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

Образац за пријаву штете ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА О ПРИКУПЉАЊУ ИНФОРМАЦИЈА О НАСТАЛОЈ ШТЕТИ УСЛЕД ВРЕМЕНСКИХ НЕПРИЛИКА НА ГРАЂЕВИНСКИМ ОБЈЕКТИМА И ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 13. И 21. ЈУЛА 2023. ГОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА О ПРИКУПЉАЊУ ИНФОРМАЦИЈА О НАСТАЛОЈ ШТЕТИ УСЛЕД ВРЕМЕНСКИХ НЕПРИЛИКА НА ГРАЂЕВИНСКИМ ОБЈЕКТИМА И ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 13. И 21. ЈУЛА 2023. ГОДИНЕ НА …

УПОЗОРЕЊЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕРОЛОШКОГ ЗАВОДА О УТИЦАЈУ ВАНРЕДНЕ/ОПАСНЕ ПОЈАВЕ за период важења од 21.07.2023.г. у 00:00 до 23.07.2023.г. у 00:00

УПОЗОРЕЊЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ СРБИЈЕ НА ВРЕМЕНСКЕ НЕПОГОДЕ (до 22.07.2023.) Област од Алпа, преко западног Балкана и Србије до региона Карпата од сутра после подне до суботе увече очекује јака грмљавинска активност.Развоји ће локално бити веома снажни и брзопокретни (премештаће се са запада-северозапада ка истоку) уз појаву :* крупног града (> 5 cm у пречнику),* краткотрајно …

УПОЗОРЕЊЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕРОЛОШКОГ ЗАВОДА О УТИЦАЈУ ВАНРЕДНЕ/ОПАСНЕ ПОЈАВЕ за период важења од 19.07.2023.г. у 10:00 до 20.07.2023.г. у 00:00

Преузми

УПОЗОРЕЊЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕРОЛОШКОГ ЗАВОДА О УТИЦАЈУ ВАНРЕДНЕ/ОПАСНЕ ПОЈАВЕ за период важења од 13.07.2023.г. у 10:00 до 14.07.2023.г. у 00:00

Преузми

УПОЗОРЕЊЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕРОЛОШКОГ ЗАВОДА ЗА НАРАНЏАТСТИ МЕТЕО – АЛАРМ за 06.07.2023.г.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Базна станица „SO-CENTAR“ SO81, SOU81, SOL81, SOO81, SOJ81, Сомбор, на кат.парц.бр. 3777, К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, Београд

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Базна станица „SO-CENTAR“ SO81, SOU81, SOL81, SOO81, SOJ81, Сомбор, на кат.парц.бр. 3777, К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, Београд.

Преузми

Обавештење грађанима о активирању сирена за узбуњивање 20.06.2023. године

Преузми

Предлог Решења о давању сагласности на одлуку о трећим изменана и допунама Одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање погонске спремности система које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбора донету на V седнице Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор која је одржана 25.05.2023. год (број акта 02-93/3-2023 од 25.05.2023.године).

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Адаптација економског у производни и доградња производног објекта П+0 и изградња помоћног објекта П+0, на катастарској парцели бр. 1729, К.О. Стапар, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „GRADINA SISTEM“, ДОО Темерин, Народног фронта бр. 110, Темерин.

Преузми

Обавештење о распореду сакупљања амбалажног отпада од средстава за заштиту биља

Преузми

Упозорење РХМЗ да је наранџасти метеоаларм за подручје Града Сомбора

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Адаптација економског у производни и доградња производног објекта П+0 и изградња помоћног објекта П+0, на катастарској парцели бр. 1729, К.О. Стапар, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „GRADINA SISTEM“, ДОО Темерин, Народног фронта бр. 110, Темерин.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Радио базна станица „NS2163_01 SO_Kljajićevo“, на катастарској парцели број 2541, К.О. Кљајићево, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „А1 Srbija d.o.o. Beograd“, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Радио базна станица „NS2309_01 SO_Aleksa Šantić“, на катастарској парцели број 678, К.О. Алекса Шантић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „А1 Srbija d.o.o. Beograd“, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд

Преузми

Предлог Решења о давању сагласности на одлука о другим изменама и допунама Одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање погонске спремности система које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбор донетој на IV седнице Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор која је одржана 25.04.2023. год (број акта 02-93/1-2023 од 25.4.2023.године).

Преузми – Одлука о другим изменама цене Преузми – Одлука одругим изменама о цени воде Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку НО ЈКП Водоканал Сомбор о другим изменама и допунама Одлуке о цени воде

АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА АМБАЛАЖНОГ ПЕСТИЦИДНОГ ОТПАДА: ЏАКОВИ ЗА ОДЛАГАЊЕ ДОСТУПНИ У СВИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња заливног система на катастарским парцелама бр. 1063, 1064, 1066 и 1067, све К.О. Алекса Шантић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Бошковић Аграр ДОО Алекса Шантић“, Сомборски пут бр. 46, Алекса Шантић

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња заливног система на катастарским парцелама бр. 1063, 1064, 1066 и 1067, све К.О. Алекса Шантић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Бошковић Аграр ДОО Алекса Шантић“, Сомборски пут бр. 46, Алекса Шантић.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња производног објекта П+0 и По+1 и помоћног објекта П+0, столарска радионица за производњу уникатног намештаја, на кат.парц.бр. 9857/16, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Домус“ арихтектонски атеље, Аврама Мразовића бр. 13, Сомбор.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта Радио станицa – ФМ предајник Radio Play 103.4 MHz, Првомајски булевар А19, Сомбор, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Play radio“ д.о.о. Београд – Земун, Икарбус 3 Нова 19, Београд – Земун

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта Радио базна станица „NS2309_01 SO_Aleksa Šantić“, на катастарској парцели број 678, К.О. Алекса Шантић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „А1 Srbija d.o.o. Beograd“, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта Радио базна станица „NS2163_01 SO_Kljajićevo“, на катастарској парцели број 2541, К.О. Кљајићево, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „А1 Srbija d.o.o. Beograd“, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд

Преузми

ОГЛАС ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДЕЦЕ ЗА УПИС У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ за школску 2023-2024.год

Преузми

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о образовању цена испоруке топлотне енергије које примењује ЈКП „Енергана“ Сомбор за грејну сезону 2022/2023 године донету на 16. седници Надзорног одбора која је одржана 23.03.2023. године (Одлука број И-946/23 од 23.03.2023. године), у датом тексту.

ОДЛУКА НО Преузми – прелог Решења

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројкета Изградња производног објекта П+0 и По+1 и помоћног објекта П+0, столарска радионица за производњу уникатног намештаја, на кат.парц.бр. 9857/16, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Домус“ архитетонски атеље., Аврама Мразовића бр. 13, Сомбор

Преузимање

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројкета Радио станица – ФМ предајник Play radio 103.4, Првомајски булевар 19, Сомбор, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Play radio“ д.о.о. Београд – Земун, Икарбус 3 Нова бр. 19, Београд – Земун

Преузимање

РАСПОРЕД ТРЕТИРАЊА КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

РАСПОРЕД ТРЕТИРАЊА КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА РАСПОРЕД ТРЕТИРАЊА КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

Обавештење о подели решења пореза на имовину за 2023. годину

Преузимање

Распоред

Преузимање

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта у пројекта Заливни систем на кат.парц.бр. 3443, 3442. 5346 и остали, све К.О. Стапар, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Град Сомбор, Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор

Преузимање

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња заливног система Радојевићи на кат.парц.бр. 26551, 28805, 28178, 26547 и 27949, све К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта ПП Сомбор д.о.о., Венац војводе Радомира Путника бр. 1, Сомбор

Преузимање

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња заливног система Матарићи на кат.парц.бр. 26717/11, 27949 и 28928, све К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта ПП Сомбор д.о.о., Венац војводе Радомира Путника бр. 1, Сомбор

Преузимање

Обавештење о почетку рада на Одлуци о петим изменама Одлуке о додељивању искључивих права за обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Преузимање

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивању потребе процене утицаја на животну средину пројекта Заливни систем на кат.парц.бр. 3443, 3442. 5346 и остали, све К.О. Стапар, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Град Сомбор, Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор

Преузимање

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивању потребе процене утицаја на животну средину пројекта Изградња заливног система Радојевићи на кат.парц.бр. 26551, 28805, 28178, 26547 и 27949, све К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта ПП Сомбор д.о.о., Венац војводе Радомира Путника бр. 1, Сомбор

Преузимање

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивању потребе процене утицаја на животну средину пројекта Изградња заливног система Матарићи на кат.парц.бр. 26717/11, 27949 и 28928, све К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта ПП Сомбор д.о.о., Венац војводе Радомира Путника бр. 1, Сомбор

Преузимање

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња вакуумске канализације у насељу Станишић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор.

Преузимање

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Доградња и промена намене фабрике пластичних уређаја у фабрику за производњу гумених дихтунга у аутоиндустрији, спратности П, П+1 и П+2, у Сомбору, Стапарски пут број 51, на кат.парц.бр. 9462/1, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „GUMA-S“ доо Сомбор, Стапарски пут бр. 51, Сомбор

Преузимање

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња вакуумске канализације у насељу Станишић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор.

Преузимање

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације примарне градске саобраћајнице између Апатинског и Безданског пута у Сомбору.

Преузимање

Рок за уплату прве аконтације пореза на имовину 14. фебруар 2023. године

Преузимање

Оглас за евидентирање деце за упис у први разред основне школе школске 2023/2024. године

Преузимање

H I R D E T M É N Y T A GYEREKEKNEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBA TÖRTÉNŐ BEÍRATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE VONATKOZÓAN

Преузимање

Обавештење о почетку рада на Одлуци о првим изменама и допунама Одлуке о такси превозу на територији Града Сомбора

Преузимање

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базна станца Комплекс силоса са пратећим објектима По+Пр+0, на кат.парц.бр. 3594/1, К.О. Стапар, носиоца пројекта „DISTAMRIC EUROPE DOO NOVI SAD“, Футошка бр. 6, Нови Сад

Преузимање

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат Доградња и промена намене фабрике пластичних уређаја у фабрику за производњу гумених дихтунга у аутоиндустрији, спратности П, П+1, П+2, у Сомбор, Стапарски пут бр. 51, на кат.парц.бр. 9462/1, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „GUMA-S“ доо Сомбор, Стапарски пут бр. 51, Сомбор

Преузимање

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта базна станца „SO16 SOU16 SOL16 SOO16 Kljajićevo“ на кат.парцели број 2541, К.О. Кљајићево, носиоца пројекта „Телеком Србија“ ад Београд, Таковска бр. 2, Београд

Преузимање

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта базна станца „SO19 SOU19 SOL19 SOO19 Svetozar Miletić“ на кат.парцели број 567, К.О. Светозар Милетић, носиоца пројекта „Телеком Србија“ ад Београд, Таковска бр. 2, Београд

Преузимање

Обавештење о колчењу – омеђавању атарског пута бр. 7063, К.О. Кљајићево

Преузми – саопштење Преузми – власници

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Доградња и промена намене фабрике пластичних уређаја у фабрику за производњу гумених дихтунга у аутоиндустрији, спратности П, П+1 и П+2 у Сомбору, Стапарски пут број 51, на кат.парц.бр. 9462/1, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „GUMA-S“ доо Сомбор, Стапарски пут бр. 51, Сомбор

Преузимање

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Радио станица – ФМ предајник Play radio 103.4 MHz на локацији Сомбор, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Play Radio“ д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб 22, Београд

Преузимање

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта базна станица мобилне телефоније на локацији „Гаково“, ул. Краља Петра I 75, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Cetin“ д.о.о. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд

Преузимање

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта базна станица мобилне телефоније на локацији „Кљајићево“, ул. Октобарске револуције, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Cetin“ д.о.о. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд

Преузимање

Обавештење родитељима будућих ђака првака о праву на избор основне школе на територији града Сомбора за школску 2023/2024. годину

Преузимање

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројкета Радио станица – ФМ предајник Play radio 103.4, на локацији Сомбор, 103.4 MHz, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Play radio“ д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб бр. 22, Београд.

Преузимање

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта ФМ предајник, Радио „Сомбор“, локација Сомбор 97,5 MHz, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „NS VID MEDIA“ д.о.о., Пастерова 18, Нови Сад.

Преузимање

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта базна станица мобилне телефоније на локацији „Гаково“, ул. Краља Петра I 75, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Cetin“ д.о.о. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд

Преузимање

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта базна станица мобилне телефоније на локацији „Кљајићево“, ул. Октобарске револуције, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Cetin“ д.о.о. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд

Преузимање

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта радио базна станица мобилне телефоније „NS2309_01 SO_Aleksa Šantić“ на кат.парц.бр. 678, К.О. Aleksa Šantić, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „А1 Srbija doo Beograd“

Преузимање

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта радио базна станица мобилне телефоније „NS2163_01 SO_Kljajićevo“ на кат.парц.бр. 2541, К.О. Кљајићево, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „А1 Srbija doo Beograd“

Преузимање

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базна станица „SO19 SOU19 SOL19 SOO19 Svetozar Miletić“ на кат.парц.бр. 567, К.О. Светозар Милетић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ ад Београд

Преузимање

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базна станица „SO16 SOU16 SOL16 SOO16 Kljajićevo“ на кат.парц.бр. 2541, К.О. Кљајићево, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ ад Београд

Преузимање

План комунално-милицијског надзора по насељеним местима за новембар 2022. године

Преузимање

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта ФМ предајник, Радио „Сомбор“, локација Сомбор 97,5MHz, , на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „NS VID MEDIA“ доо Нови Сад.

Преузимање

Обавештење о продужењу рока за пријаве на Јавни позив за извор корисника за доделу субвенција – енергетских ваучера за социјално угрожена лица са подручја Града Сомбора

Преузимање

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта базне станице „SO19 SOU19 SOL19 SOO19 Svetozar Miletić“, на кат.парцели број 567 К.О. Светозар Милетић, на територији Града Сомбора. носиоца пројекта „Телеком Србија“ ад Београд, ул. Таковска бр. 2, Београд

Преузимање

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат базне станице мобилне телефоније на локацији ”Кљајићево”, ул. Октобарске револуције, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „ЦЕТИН“ доо., Београд, ул. Омладинских бригада 90, Београд, потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.

Преузимање

Решење да је за пројекат базне станице мобилне телефоније на локацији ”Гаково”, ул. Краља Петра I бр. 75, Гаково, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „ЦЕТИН“ доо., Београд, ул. Омладинских бригада 90, Београд, потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.

Преузимање

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта базне станице „SO16 SOU16 SOL16 SOO16 Kljajićevo“, на кат.парцели број 2541 К.О. Кљајићево, на територији Града Сомбора. носиоца пројекта „Телеком Србија“ ад Београд, ул. Таковска бр. 2, Београд

Преузимање

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта радио базне станице мобилне телефоније „NS2163_01 SO_Kljajićevo“ на кат. парц. бр. 2541, К.О. Кљајићево, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „A1 Srbija d.o.o. Beograd“, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд

Преузимање

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта радио базне станице мобилне телефоније „NS2309_01 SO_Aleksa_Šantić“ на кат. парц. бр. 678, К.О. Алекса Шантић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „A1 Srbija d.o.o. Beograd“, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд

Преузимање

Обавештење о почетку рада на изради Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса, као и осталих мигрантских група у граду Сомбору за период 2023-2026.године

Преузимање

Обавештење о донетом Решењу да за пројекат за изградњу систем за наводњавање „ПГ ПАИЋ БОШКО“ на катастарским парцелама бр. 4832/1 и 4832/2, К.О. Риђица, на територији града Сомбора, носиоца пројекта ПГ Паић Бошко, Светог Саве 18, Риђица, није потребна процена утицаја на животну средину

Преузимање

Обавештење о донетом Решењу да за пројекат за изградњу систем за наводњавање „ПГ СКРОБОЊА ДАНИЈЕЛА“ на катастарској парцели бр. 1082, К.О. Гаково, на територији града Сомбора, носиоца пројекта ПГ Скробоња Данијела, Иве Лоле Рибара бб , Гаково, није потребна процена утицаја на животну средину

Преузимање

Обавештење о донетом Решењу да за пројекат за изградњу систем за наводњавање „ПГ СКРОБОЊА ДАНИЈЕЛА“ на катастарској парцели бр. 1076, К.О. Гаково, на територији града Сомбора, носиоца пројекта ПГ Скробоња Данијела, Иве Лоле Рибара бб , Гаково, није потребна процена утицаја на животну средину

Преузимање

Обавештење о донетом Решењу да за пројекат проширења магацина при погону за сушење и складиштење лешника на катастарској парцели бр. 921, К.О. Алекса Шантић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „AGROSERBIA“ doo , Солунских добровољаца 170 , Алекса Шантић, није потребна процена утицаја на животну средину

Преузимање

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о изради Плана детаљне регулације Блока 54 у Сомбору

Преузимање

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о изради Плана детаљне регулације Блока 53 у Сомбору

Преузимање

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о изради Плана генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору

Преузимање

Обавештење о почетку рада на Одлуци о четвртим изменама и допунама Одлуке о додељивању искључивих права за обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Преузимање

ПЛАН КОМУНАЛНО-МИЛИЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА ОКТОБАР 2022.

Преузимање

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за изградњу пољопривредног комплекса на катастарским парцелама број 3015/5, 3022, 3025, 3026, 3029, 3031, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3041, 3045, 3046, 3090, 3091, 3093, 3223/1, 3223/2 К.О. Станишић.

Преузимање

Коначан списак изабраних пописивача

Преузимање

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта за изградњу систем за наводњавање „ПГ ПАИЋ БОШКО“ на катастарским парцелама бр. 4832/1 и 4832/2, К.О. Риђица, на територији града Сомбора. носиоца пројекта ПГ Паић Бошко, Светог Саве 18, Риђица.

Преузимање

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта за изградњу систем за наводњавање „ПГ СКРОБОЊА ДАНИЈЕЛА“ на катастарској парцели бр. 1082, К.О. Гаково, на територији града Сомбора. носиоца пројекта ПГ Скробоња Данијела, Иве Лоле Рибара бб , Гаково.

Преузимање

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта за изградњу систем за наводњавање „ПГ СКРОБОЊА ДАНИЈЕЛА“ на катастарској парцели бр. 1076, К.О. Гаково, на територији града Сомбора. носиоца пројекта ПГ Скробоња Данијела, Иве Лоле Рибара бб , Гаково.

Преузимање

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта проширења магацина при погону за сушење и складиштење лешника на катастарској парцели бр. 921, К.О. Алекса Шантић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „AGROSERBIA“ doo , Солунских добровољаца 170 , Алекса Шантић.

Преузимање

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку НО ЈКП Енергана Сомбор на Одлуку о образовању цена испоруке топлотне енергије које примењује ЈКП „Енергана“ Сомбор за грејну сезону 2022/2023 године донету на 11. седници Надзорног одбора која је одржана 20.08.2022. године (Одлука број И-2818/22 од 22.08.2022. године).

Преузимање

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 16. и 17. септембар 2022. године

Преузимање

H I R D E T É S T tesz közzé

Преузимање

Obaveštenje o uvidu i upisu u deo posebnog biračkog spiska nacionalne manjine za područje Grada Sombora povodom izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina raspisanih za 13. novembar 2022. godine

Преузимање

Обавештење о увиду и упису у део посебног бирачког списка националне мањине за подручје Града Сомбора поводом избора за чланове националних савета националних мањина расписаних за 13. новембар 2022. године

Преузимање

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о изради Плана детаљне регулације улице Вељка Чубриловића у Сомбору

Преузимање

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о изради Плана детаљне регулације улица Дравске, Багремове и Пољске у Сомбору

Преузимање

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о изради Плана детаљне регулације улица Балканска, Зрмањска и Велебитска у Сомбору

Преузимање

План комунално-милицијског надзора по насељеним местима за септембар 2022. године

Преузимање

Коначна листа кандидата за пописиваче и распоред по пунктовима

Преузимање

Обавештење о регресирању превоза ученика средњих школа за школску 2022/2023. годину

Преузимање

Објављена прелиминарна листа пописивача који се позивају на обуку

ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 19. и 20. август 2022. године

Преузми

ПОПИС 2022 – ОБАВЕШТЕЊЕ И РАНГ ЛИСТА ПОПИСИВАЧА

Преузми – обавештење Ранг листа

Рок за уплату треће рате пореза на имовину и других локалних јавних прихода 15. август 2022. године

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Техничка документација за локацију БЦ ФМ предајника, плански ид 84007961 Радио Сомбор, локација Сомбор 97,5 MHz. носиоца пројекта „NS VID MEDIA“ доо, Пастерова 18, Нови Сад.

Преузми

Предлог Решења о давању сагласности на Прве измене и допуне Одлуке о образовању цена услуга изношења комуналног отпада у граду, насељеним местима, викенд насељима и цена услуга зоохигијене које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор (пречишћен текст)

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 30.07.2022. године

Преузми

План вршења комунално-милицијског надзора по насељеним местима за месец август 2022. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 22. и 23. јул 2022. године

Преузми

Упозорење за подручје Србије на вискоке температуре (од 20. до 27.07.2022.)

Преузми

Прелиминарна листа инструктора на попису

Преузми – премилинарна листа Преузми – обавештење

Обавештење о документацији за коју је потребно предати приликом доласка на тестирање и разговор за инструкторе у попису 2022.

Преузми

Упозорење републичког хидрометеоролошког завода за период од 05. до 06. јула 2022. године.

Преузми

План вршења комунално-милицијског надзора по насељеним местима за јул 2022. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 29.06. до 01.07.2022. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 8. и 9. јун 2022. године

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да за Заливни систем „Агро плус“ у Чонопљи (бунарски систем) на катастарским парцелама бр. 2847, 2844, 5624 и 5602, К.О. Чонопља, носиоца пројекта „Агро плус“ доо, Вељка Мићуновића 16, Сомбор, није потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНИМ СЕДНИЦАМА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД

Преузми

План вршења комунално-милицијског надзора по насељеним местима за јун 2022. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о изради Плана детаљне регулације улица Благоја Паровића, Симе Шолаје, Миодрага Петровића Чкаље, Динарска, Динарска-југ Нова 2, Мајора Тепића и Светог Николе у Сомбору

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о изради Плана детаљне регулације улица Станка Пауновића и Пангарска у Сомбору

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Заливни систем „Агро плус“ у Чонопљи (бунарски систем) на катастарским парцелама бр. 2847, 2844, 5624 и 5602, К.О. Чонопља. носиоца пројекта „АГРО ПЛУС“ доо, Вељка Мићуновића 16, Сомбор

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Заливни систем „Шара“ у Алекси Шантићу на катастарској парцели бр. 924, К.О. Алекса Шантић. носиоца пројекта Браниславa Сладојевића, Лугово бб, Сомбор

Преузми

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о образовању цена коришћења комерцијалних паркиралишта и уклањања непрописно паркираних возила који примењује ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор

Преузми

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Простор“ Сомбор о цени услуга које на гробљима које пружа ЈКП „Простор“ Сомбор

Преузми

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Бездан о цени воде и накнади за одржавање водоводног прикључка број 131/2022 од 11.05.2022. године, које примењује ЈКП „Водовод“ Бездан

Преузми

Предлог Решење о давању сагласности на Одлуку о првим изменама и допунама Одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање погонске спремности система које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбор

Преузми

Обавештење о организованом одласку на Сајам пољопривреде 2022. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране на катастарским парцелама бр.5512, 5513 и 7910 К.О. Бездан.

Преузми

Обавештење о року уплате друге рате пореза на имовину и других локалних јавних прихода (16.05.2022.)

Преузми

Обавештава се јавност да је Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града Сомбора дана 21.04.2022. године под бројем 501-63/2022-XI донело Решење o издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Картон Плус“ доо, Апатински пут бб Сомбор.

Преузми

Обавештава се јавност да је Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града Сомбора дана 21.04.2022. године под бројем 501-63/2022-XI донело Решење o издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Картон Плус“ доо, Апатински пут бб Сомбор.

Преузми

План вршења комунално-милицијског надзора по насељеним местима за мај 2022. године

Преузми

A GYERMEKEK ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNYBE VALÓ 2022/2023. tanévi BEIRATKOZÁSÁRÓL, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNYT

Преузми

Оглас за евидентирање деце за упис у предшколску установу за школску 2022/2023. годину

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Заливни систем Алекса Шантић на кат. парц. бр. 1513, К.О. Алекса Шантић, на територији града Сомбора. носиоца пројекта Златна поља , улица Војвођанска бр. 17, Сомбор.

Преузми

Обавештава се јавност да је оператер „Картон Плус“ доо, Апатински пут бб, Сомбор, поднео захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада, на територији Града Сомбора.

Преузми

План вршења комунално-милицијског надзора по насељеним местима за април 2022. године

Преузми

РАСПОРЕД ОДНОШЕЊА ОТПАДА У ОКВИРУ АКЦИЈЕ„МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ“ 28.03-06.05.2022. ГОДИНЕ

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да за пројекат Изградње повезног цевовода пијаће воде између насеља Бездан и Колут за потребе водоснабдевања насеља Колут на кат. парц. бр. 3109, 3108 и 3107, К.О. Бездан и 3196, 3051, 3172, 1238, 1230 и 1233 К.О. Колут, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, улица Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор, није потребна процена утицаја на животну средину, није потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

Обавештење о подели решења пореза на имовину за 2022. годину

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградње повезног цевовода пијаће воде између насеља Бездан и Колут за потребе водоснабдевања насеља Колут на к.п. 3109, 3108 и 3107 К.О. Бездан и 3196, 3051, 3172, 1238, 1230 и 1233 К.О. Колут, на територији града Сомбора. носиоца пројекта Град Сомбор , улица Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор.

Преузми

Обавештење о начину остваривања права на доделу државне помоћи за прибављање прве некретнине по основу рођења детета

ОБАВЕШТЕЊЕ – СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА Образац захтева – мајка Образац захтева – самохрани отац Уредба о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично – стамбене зграде или стана по основу рођења детета Одлука о износу новчаних средстава за остваривање права на новчана средства …

План вршења комунално-милицијског надзора по насељеним местима за март 2022. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о трећим изменама и допунама Oдлуке о додељивању искључивих права за обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Преузми

Обавештење о почетку рада на одлуци о јавном превозу у друмском саобраћају

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат базне станице мобилне телефоније „Бездан 2“ ул. Жртава фашизма 9, у Бездану, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „CETIN“ doo Београд, Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат базне станице мобилне телефоније „Сомбор 14“ ул. Вељка Петровића 1, у Сомбору, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „CETIN“ doo Београд, Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд.

Преузми

Обавештење о обавезном достављању података за локални регистар извора загађивања (18.02.2022.)

Преузми

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о седмим изменама и допунама одлуке о цени Воде ЈКП „Водоканал“ Сомбор

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да за пројекат доградња хладњаче-међуфаза, спратности П+0 на кат. парц. бр. 2285/1, К.О. Риђица, носиоца пројекта Привредног друштва “APPLE WORLD” доо Риђица , ул. Прве плантаже бб, Риђица, није потребна процена утицаја на животну средину, није потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да за пројекат реконструкције, адаптације и промене намене постојеће зграде индустријских делатности П+0 у производни објекат П+1 и изградње МБТС 20 Кв (трафо станица) П+0 на катастарским парцелама бр. 7868/10 и 7868/3, К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта „БАНИЈА-ПАЛ“ доо, улица Дрварска бр. 2, Темерин, није потребна процена утицаја на животну средину, није потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

H I R D E T M É N Y T A GYEREKEKNEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBA TÖRTÉNŐ BEÍRATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE VONATKOZÓAN

Преузми

Оглас за евидентирање деце за упис у први разред основне школе за школску 2022/2023. годину

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта базне станице за мобилну телефонију „Сомбор 14“ ул. Вељка Петровића 1, у Сомбору, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „CETIN“ d.o.o. Београд, Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта базне станице за мобилну телефонију „Сомбор 14“ ул. Вељка Петровића 1, у Сомбору, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „CETIN“ d.o.o. Београд, Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта базне станице за мобилну телефонију „Сомбор 14“ ул. Вељка Петровића 1, у Сомбору, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „CETIN“ d.o.o. Београд, Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта реконструкције, адаптације и промене намене постојеће зграде индустријских делатности П+0 у производни објекат П+1 и изградње МБТС 20 Кв (трафо станица) П+0 на катастарским парцелама бр. 7868/10 и 7868/3, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „БАНИЈА-ПАЛ“ доо, улица Дрварска бр. 2, Темерин

Преузми

Предлог решења о давању сагласности на Прве измене и допуне Одлуке о образовању цена услуга ЈКП „Чистоћа“ Сомбор од 01.02.2022. године

Преузми – Предлог Решења Преузми – Решење

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат базне станице мобилне телефоније „SO25 SOU25 SOO25 STAPAR“ Стапар на катастар. парц. бр. 794/1 и 795/1, К.О. Стапар, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телeком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, Београд.

Преузми

Обавештење родитељима будућих ђака првака о праву на избор основне школе на територији града Сомбора за школску 2022/2023. годину

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Инсталација пропан бутан гаса за потребе нове сушаре на кат. парц. бр. 23815, К.О. Сомбор 2 и Котларница на шапурину у Сомбору, на кат.парц. 23815 К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „ДЕЛТА АГРАР“ доо Београд, Владимира Поповића 8а, Нови Београд-Београд.

Преузми

Обавештење о расписаним јавним позивима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за унапређење пољопривредне производње газдинстава у сточарству и биљних култура у 2022. години

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да за пројекат Изградња инсталација горива за снабдевање генератора топлоте (резервоар за запаљиве течности са пратећим цевоводима) на кат. парц. бр. 20311/4, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, улица Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор, није потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат базне станице мобилне телефоније на локацији ”Сомбор 14”, ул. Вељка Петровића 1 Сомбор, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „ЦЕТИН“ доо., Београд, ул. Омладинских бригада 90, Београд, потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат базне станице мобилне телефоније на локацији ”Сомбор 14”, ул. Вељка Петровића 1 Сомбор, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „ЦЕТИН“ доо., Београд, ул. Омладинских бригада 90, Београд, потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.

Преузми

Értesítés a választók névjegyzékének közszemlére bocsátásáról

Преузми

Обавештење о увиду и упису у бирачки списак поводом републичког референдума о промени Устава Републике Србије који је расписан за 16.01.2022. године

Преузми

План вршења комунално – милицијског надзора за месец децембар 2021. године

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња инсталација горива за снабдевање генератора топлоте (резервоар за запаљиве течности са пратећим цевоводима) на кат. парц. бр. 20311/4, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора. носиоца пројекта Град Сомбор , улица Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније на локацији „Сомбор 14“, ул. Вељка Петровића 1, Сомбор, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „ЦЕТИН“ доо Београд, ул. Омладинских бригада 90, Београд,.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније на локацији „Бездан 2“, ул. Жртава фашизма 9, Бездан, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „ЦЕТИН“ доо Београд, ул. Омладинских бригада 90, Београд,.

Преузми

Обавештење о терминима обележавања улица и кућних бројева у месним заједницама „Црвенка“, „Стара селенча“, „Селенча“ и „Горња Варош“ (19.11.2021.)

Обавештење Карта

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Инсталација пропан бутан гаса за потребе нове сушаре на кат. парц. бр. 23815, К.О. Сомбор 2 и Котларница на шапурину у Сомбору, на кат.парц. 23815, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „ДЕЛТА АГРАР“ доо Београд, Владимира Поповића 8а, Нови Београд-Београд.

Преузми

Рок за уплату четврте рате пореза

Преузми

План комунално-милицијског надзора по насељеним местима за месец новембар 2021. године

Преузми

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о образовању цена коришћења комерцијалних паркиралишта и уклањања непрописно паркираних возила који примењује ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да за пројекат Систем за наводњавање „Горан 3&М“, на кат. парц. бр. 12079, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Горан 3&М доо, улица Обзир-Павловић 17, Сомбор, није потребна процена утицаја на животну средину, није потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Нова градња и реконструкција пољопривредних објеката фарме Гаково, улица Железничка бб, на кат. парц. бр. 199/1, К.О. Гаково, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Фарма Гаково доо, улица Корзо 10 б, Суботица, потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат Изградња индустријског комплекса са помоћним објектима, на кат. парц. бр. 9453/6, 9456/9, 9456/11, 9457/5 и 9458/17, К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора – „Structura investment uno“, Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Систем за наводњавање „Горан 3&М“, на кат. парц. бр. 12079, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Горан 3&М доо, улица Обзир-Павловић 17, Сомбор.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Нова градња и реконструкција пољопривредних објеката фарме Гаково, улица Железничка бб на кат. парц. бр. 199/1, К.О. Гаково, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Фарма Гаково доо Суботица.

Преузми

Обавештење о почетку рада на изради Локалног акционог плана за младе

Преузми

План комунално-милицијског надзора по насељеним местима за месец октобар 2021. године

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за управљање неопасним отпадом, носиоца пројекта ЈКП Водоканал Сомбор, Белог голуба бр. 5 Сомбор.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о изменама и допунама важеће дозволе за управљање неопасним отпадом, носиоца пројекта „ПАНОС“ д.о.о. Сомбор, Богољуба Јетића бр. 4 Сомбор

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о одређивању акустичких зона на територији Града Сомбора

Преузми

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о образовању цена испоруке топлотне енергије које примењује ЈКП „Енергана“ Сомбор за грејну сезону 2020/2021. године

Преузми

Обавештење о објављивању одлуке са листом корисника лица која су конкурисала на Јавном позиву објављеном 25. јуна 2020. године, за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 15 сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала

Преузми

План вршења комунално-милицијског надзора по насељеним местима за септембар 2021. године

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за измену и допуну важеће дозволе за управљање неопасним отпадом, носиоца пројекта „Панос“ д.о.о. Сомбор, Богољуба Јефтића бр. 4 Сомбор.

Преузми

Обавештење о регресирању трошкова превоза за ученике путнике (2021.)

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Систем за нешкодљиво уклањање споредних производа животињског порекла у Сомбору на катастарској парцели бр. 19393/3, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Град Сомбор, Трг цара Уроша 1.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Базна станица „SOP01, SOPU01, SOPL01,SOPO01 SO-Štrosmajerova privremena“ на катастарској парцели бр. 7751/2, К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д., Београд, Таковска бр.2, Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Доградња инсталације пропан бутан гаса на кат. парц. бр. 23815, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Делта аграр доо Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Базна станица „SO43, SOU43, SOO43 RASTINA“ Растина на катастарској парцели бр. 220, К.О. Растина, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д., Београд, Таковска бр.2, Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Објекат котларнице на шепурину у оквиру комплекса ДЕЛТА АГРАР доо у Сомбору на кат. парц. бр. 23815, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Делта аграр доо Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Објекат котларнице на шепурину у оквиру комплекса ДЕЛТА АГРАР доо у Сомбору на кат. парц. бр. 23815, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Делта аграр доо Београд.

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 16. август 2021. године

Преузми

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда по VII Јавном позиву за куповину станова у јавну својину Републике Србије до 16.9.2021. године

Преузми

Обавештење о року за уплату трећег квартала пореза на имовину и других локалних јавних прихода (16.8.2021.)

Преузми

План вршења комунално-милицијског надзора по насељеним местима за август 2021. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 27. и 28. јул 2021. године

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Изградња заливног система за наводњавање Станишић II у Станишићу на катастарским парцелама бр. 3090, 3091, 3093, 3223/1 и 3223/2, К.О. Станишић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „PAN HARVEST“ д.о.о. Гаково, Вука С. Караџића 16, Гаково,

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Изградња објекта за круњење кукуруза, објекта складиште за чување и сушење житарица и објекта комушања и пребирања кукуруза у Сомбору на кат. парц. бр. 23815, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „ДЕЛТА АГРАР“ доо из Београда, улица Владимира Поповића бр. 8А Београд-Нови Београд, није потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Базна станица „SO09, SOU09, SOO09 STANIŠIĆ“ Станишић на катастарској парцели бр. 1515, К.О. Станишић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д., Београд, Таковска бр.2, Београд.

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 19. и 20. јул 2021. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 17. и 18. јул 2021. године

Преузми

Обавештење о слању неуручених решења пореза на имовину за 2021. годину

Преузми

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о образовању цена услуга изношења комуналног отпада у граду и насељеним местима које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор донету на 14. седници Надзорног одбора која је одржана 30.06.2021. године

Преузми

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Бездан о другим изменама и допунама Одлуке о цени воде и накнади за одржавање водоводног прикључка број 62/2018 од 07.03.2018. године које примењује ЈКП „Водовод“ Бездан за 2021. годину

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Реконструкција и доградња објекта рафинерије и изградња темеља спољашњих танкова и платоа са расхладним танковима на кат.парц. бр. 10040/12, К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „БИМАЛ СУНЦЕ“ д.о.о. Сомбор, Стапарски пут бб, Сомбор.

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 13. и 14. јул 2021. године

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 13.07.2021.год. објављује Обавештења упућена Чавић Сусани и Чивчић Борки – носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о приступању изради УП објекат јавне намене (изградња државног пута IБ реда -брза саобраћајница- деоница од граничног прелаза са Мађарском (Бачки Брег), постојећи државни пут IБ реда број 15 до раскрснице са постојећим државним путем IБ реда број 12) и иста се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

ЧИВЧИЋ БОРКА ЧАВИЋ СУСАНА

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 7. до 8. јула 2021. године

Преузми

Обавештење о Јавном конкурсу Министарства за бригу о селу за доделу бесповратних средстава за куповину кућа на селу (2021.)

Обавештење о Јавном конкурсу Министарства за бригу о селу за доделу бесповратних средстава за куповину кућа на селу Образац пријаве Изјава уз пријаву

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 02.07.2021.год. објављује Обавештење Џинић Естери – носиоцу права на парцелама на територији града Сомбора о приступању изради УП објекат јавне намене (изградња државног пута IБ реда -брза саобраћајница- деоница од граничног прелаза са Мађарском (Бачки Брег), постојећи државни пут IБ реда број 15 до раскрснице са постојећим државним путем IБ реда број 12) и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

План вршења комунално-милицијског надзора за месец јул 2021. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 29. и 30. јун 2021. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 25. до 26. јуна 2021. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о првим изменама и допунама Одлуке о одржавању спољних делова зграда на територији Града Сомбора

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 24. до 25. јуна 2021. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о подизању, одржавању, премештању и уклањању уметничких дела

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 22. до 23. јуна 2021. године

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 21.06.2021.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о приступању изради УП објекат јавне намене (изградња државног пута IБ реда -брза саобраћајница- деоница од граничног прелаза са Мађарском (Бачки Брег), постојећи државни пут IБ реда број 15 до раскрснице са постојећим државним путем IБ реда број 12), од ред.бр.1. до 3. и иста се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа:

1. Ђукић Ђорђе 2. Релић Драгослав 3. Уршић Иван

„Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 16.06.2021.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о приступању изради УП објекат јавне намене (изградња државног пута IБ реда -брза саобраћајница- деоница од граничног прелаза са Мађарском (Бачки Брег), постојећи државни пут IБ реда број 15 до раскрснице са постојећим државним путем IБ реда број 12), од ред.бр.1. до 43. и иста се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.“

1. Алексић Марица 2. Андричин Јоза 3. Асталош Антун 4. Асталош Ката 5. Астало Фрања 6. Бекић Миљка 7. Богојевић Јелена 8. Видекањић Драган 9. Винков Ката 10. Вираг Милица 11. Врдољак Петар 12. Вујаклић Јован 13. Георгиевски-Узе Терезија 14. Громиловић Иван 15. Дабић Срђан 16. Декић Марица 17. Докић Ивица 18. Ђан Владимир 19. …

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња заливног система Станишић II у Станишићу на катастарским парцелама бр. 3090, 3091, 3093, 3223/1 и 3223/2, К.О. Станишић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „PAN HARVEST“ д.о.о. Гаково, ул. Вука С. Караџића бр. 16, Гаковo.

Преузми

Обавештење о расписаном конкурсу за стицање права коришћења знака „Најбоље из Војводине“ (05.06-06.07.2021.)

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Систем за нешкодљиво уклањање споредних производа животињског порекла у Сомбору и Општинама Апатин, Кула и Оџаци на кат. парц. бр. 19393/3, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, улица Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкција и доградња објекта рафинерије и изградња темеља спољашњих танкова и платоа са расхладним танковима на кат.парц. бр. 10040/12, К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „БИМАЛ СУНЦЕ“ д.о.о. Сомбор

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Идејно решење изградње система за наводњавање „Гаково“ на катастарским парцелама бр. 1854, 1855, 1857, 1856, 1860/2, 1860/1, 1852, 1853, 1863, 1858, 1862 и 3123/1, К.О. Колу, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „PAN HARVEST“ д.о.о. Гаково, ул. Вука С. Караџића бр. 16, Гаковo.

Преузми

План вршења комунално-милицијског надзора по насељеним местима за месец јун 2021. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 17.5.2021. године

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат базне станице„SOP01, SOPU01, SOPL01, SOPO01 SO-Štrosmajerova privremena“, на катастарској парцели бр. 7751/1, К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта Телеком Србија ад Београд, потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за Пројекат Заливни систем Риђица на катастарским парцелама бр. 6357, 6358, 6359, 6360, 6364, К.О. Риђица, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Златна поља доо, улица Војвођанска бр. 17 Сомбор.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за Пројекат Идејно решење изградње система за наводњавање „Гаково“ на катастарским парцелама бр. 1854,1855,1857,1856,1860/2,1860/1,1852,1853,1863,1858,1862 и 3123/1, К.О. Колут, на територији града Сомбора, носиоца пројекта PAN HARVEST доо, улица Вука С. Караџића бр. 16 Гаково, потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Изградња хладњаче за пријем, расхлађивање и чување воћа на катастарској парцели бр. 3471, К.О. Телечка, носиоца пројекта Дарка Миличића, улица Дунавска бр. 11А, Лединци, није потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за Пројекат Реконструкција и доградња објекта рафинерије (објекат бр.83) и изградње темеља спољашњих танкова и платоа са расхладним танковима на катастарској парцели бр. 10040/12 К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „БИМАЛ СУНЦЕ“ д.о.о. Сомбор, Стапарски пут бб, Сомбор, потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Базна станица „SOU 66, SOL 66, SOO 66 SO-Nike Maksimovića“ Сомбор, на катастарској парцели бр. 3404/2, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телeком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, Београд.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Базне станице за мобилну телефонију „Сомбор 12“ ул. Стапарски пут бб Сомбор, на катастарској парцели бр. 10040/10, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „CETIN“ d.o.o. Београд,

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Базне станице за мобилну телефонију „Телечка“ ул. Дожа Ђерђа 17 Телечка, на катастарској парцели бр. 669, К.О. Телечка, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „CETIN“ d.o.o. Београд,

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Доградња производног објекта спратности П+0, на катастарској парцели бр. 7955/11, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „GRP centar” доо Сомбор, Индустријска зона, ул. Југ 3 бб, Сомбор.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ НАЗИМИЦА И ТОВЉЕНИКА спратности П+0 на кат.парц. бр.1663 и 1664/1 КО Дорослово, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Hollo Company doo Дорослово.

Преузми

Обавештење о извршеном евидентирању деце за упис у први разред основне школе за школску 2021/2022. годину

Преузми

Обавештење о подели решења пореза на имовину за 2021. годину

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта „Базна станица SOU66, SOL66, SOO66 SO – Nike Maksimovića“ Сомбор на катастарској парцели бр. 3404/2 К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта базне станице за мобилну телефонију „Сомбор 12“ Стапарски пут бб, на катастарској парцели бр. 10040/10 К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта „CETIN“ d.o.o. Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта базне станице за мобилну телефонију „Телечка“ Дожа Ђерђа бр.17 Телечка, на катастарској парцели бр. 669 К.О. Телечка, носиоца пројекта „CETIN“ d.o.o. Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Доградња постојећег објекта за узгој назимица и товљеника спратности П+0 на кат. парц. бр. 1663 и 1664/1 К.О. Дорослово, носиоца пројекта „Hollo Company“ доо Дорослово.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Изградња заливног система Риђица“ на кат. парц. бр. 6357,6358,6359,6360,6364 К.О. Риђица, носиоца пројекта „Златна поља“ доо Сомбор.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта базнe станицe „SO09, SOU09, SOO09 STANIŠIĆ“ на кат. парц. бр. 1515, К.О. Станишић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Телеком Србија а.д. Београд, улица Таковска 2, Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта базнe станицe „SO25, SOU25, SOO25 Stapar“ на кат. парц. бр. 794/1 и 795/1, К.О. Стапар, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Телеком Србија а.д. Београд, улица Таковска 2, Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта базнe станицe „SO43, SOU43, SOO43 RASTINA“ на кат. парц. бр. 220, К.О. Растина, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Телеком Србија а.д. Београд, улица Таковска 2, Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта „Изградња хладњаче за пријем, расхлађивање и чување воћа“ на катастарској парцели бр. 3471, К.О. Телечка, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Дарка Миличића, Дунавска бр. 11А, Лединци.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта „Реконструкција и доградња објекта рафинерије (објекат бр. 83) и изградња темеља спољашњих танкова и платоа са расхладним танковима“ на катастарској парцели бр. 10040/12, К.О. Сомбор 1 ( у оквиру постојећег комплекса фабрике „БИМАЛ СУНЦЕ“ доо Сомбор), на територији града Сомбора, носиоца пројекта БИМАЛ СУНЦЕ доо Сомбор, Стапарски пут бб, Сомбор.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Идејно решење изградње система за наводњавање Гаково на катастарским парцелама бр. 1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858,1860/1,1860/2,1862,1863 и 3123/1, К.О. Колут, на територији града Сомбора, носиоца пројекта PAN HARVEST доо, улица Вука С. Караџића бр. 16, Гаково

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Изградња пољопривредног објекта-силоси 3x1500t са усипним кошем и елеваторском јамом на кат. Парц. бр. 2913 К.О. Станишић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Николе Ђапића, улица Далматинска бб, Станишић.

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о другим изменама и допунама Одлуке о додељивању искључивих права за обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Преузми

Обавештење Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине о захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања и јавном увиду – “BLACK HORSE – FAS”д.о.о. Београд

Обавештење ПС за урбанизам Обавештење за студију

План вршења комунално – полицијског надзора по насељеним местима за месец април 2021. године

Преузми

План комунално-милицијског надзора за месец мај 2021. године

Преузми

Предлог за давање сагласности на прве измене и допуне Oдлуке о образовању цена услуга изношења комуналног отпада у граду, насељеним местима и викенд насељима које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор

Преузми

Распоред одношења отпада по улицама у оквиру акције „Месец чистоће“

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат базне станице„SOU54, SOL54, SOO54 SO-Dubrovačka, на катастарској парцели бр. 8336, К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта Телеком Србија ад Београд, потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.

Преузми

Обавештење о року за уплату друге рате пореза на имовину и других локалних јавних прихода (17.5.2021.)

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат базне станице„SO37, SOU37, SOO37 SO-Staparski put“, на катастарској парцели бр. 10040/102, К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта Телеком Србија ад Београд, потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

Обавештење да ће се јавна презентација Нацрта ПГР на простору МЗ „Стара Селенча“, „Селенча“ и „Нова Селенча“ у Сомбору одржати дана 01.03.2021. са почетком у 09,00 часова у Великој сали зграде Жупаније

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Блока 50 у Сомбору

Преузми

План вршења комунално-полицијског надзора за месец март 2021. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 13. до 15. фебруара 2021. године

Преузми

Рок за уплату прве аконтације пореза на имовину 17. фебруар 2021. године

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Доградња производног објекта спратности П+0“ на катастарској парцели бр. 7955/11 К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта „GRP Centar“ д.о.о. Сомбор.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта базна станица „SO37, SOU37, SOO37 SO-Staparski put“ на катастарској парцели бр. 10040/10, К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Телеком Србија а.д. Београд, улица Таковска 2, Београд.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта базне станице „SOU54, SOL54, SOO54 SO- Dubrovačka“ на катастарској парцели бр. 8336, К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Телеком Србија а.д. Београд, улица Таковска 2, Београд.

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о оснивању Народног позоришта Сомбор

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о оснивању Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ Сомбор

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 1. до 3. фебруара 2021. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о оснивању Културног центра „Лаза Костић“ Сомбор

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о оснивању Галерије „Милан Коњовић“ Сомбор

Преузми

H I R D E T M É N Y T A GYEREKEKNEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBA TÖRTÉNŐ BEÍRATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE VONATKOZÓAN

Преузми

Оглас за евидентирање деце за упис у први разред основне школе за школску 2021/2022. годину

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат базне станице на локацији „Телечка“, на катастарској парцели бр. 669, К.О. Телечка, носиоца пројекта ЦЕТИН доо Београд, потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат базне станице на локацији „Сомбор 12“, на катастарској парцели бр. 10040/10, К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта ЦЕТИН доо Београд, потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат базне станице„SOU66, SOL66, SOO66 SO-Nike Maksimovića, на катастарској парцели бр. 3404/2, К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта Телеком Србија ад Београд, потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Базна станица „SOU 73, SOO 73 SOMBOR OBZIR“ OBZIR на кат.парц. бр.16410 КО Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Телеком Србија ад, Београд.

Download

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 18. до 20. јануара 2021. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 15.1.2021. до 17.1.2021. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2021-2023. године

Преузми

Обавештење родитељима будућих ђака првака о праву на избор основне школе на територији града Сомбора за школску 2021/2022. годину

Преузми Подручја основних школа на територији града Сомбора

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта базне станице мобилне телефоније на локацији „Телечка“ на катастарској парцели бр. 669, К.О. Телечка, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „ЦЕТИН“ д.о.о. Београд, улица Омладинских бригада 90, Нови Београд

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта базне станице мобилне телефоније на локацији „Сомбор 12“ на катастарској парцели бр. 10040/10, К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „ЦЕТИН“ д.о.о. Београд, улица Омладинских бригада 90, Нови Београд

Преузми

Обавештење јавности у току јавне расправе о нацрту Одлуке о пијацама на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта радио-базне станице „SOU66, SOL66, SOO66 SO- Nike Maksimovića“ Сомбор на катастарској парцели бр. 3404/2, К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Телеком Србија а.д. Београд, улица Таковска 2, Београд

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да за пројекат Производни погон за сушење и складиштење лешника, на катастарској парцели бр. 921, К.О. Алекса Шантић, носиоца пројекта Агрисер доо Алекса Шантић, није потребна процена утицаја на животну средину

Преузми

Обавештење о кретању, паркирању и остављању возила на јавним површинама, јавним зеленим површинама и јавним паркиралиштима

Преузми

Предлог за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Енергана“ о промени образовања цена испоруке топлотне енергије које примењује ЈКП „Енергана“ Сомбор за грејну сезону 2020/2021.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Базна станица SOU 73, SOO 73 SOMBOR OBZIR“ на катастарској парцели бр. 16410 К.О. Сомбор 2, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд

Преузми Студија о процени утицаја на животну средину

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Производни погон за сушење и складиштење лешника на катастарској парцели бр. 921, К.О. Алекса Шантић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Агрисер д.о.о. Алекса Шантић, улица Солунских добровољаца 170, Алекса Шантић

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о условима, начину и поступку давања на коришћење јавне површине за постављање киоска и мањих монтажних објеката на територији Града Сомбора

Преузми

План вршења комунално – полицијског надзора по насељеним местима за месец децембар 2020. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о првим изменама и допунама Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о уплати четвртог квартала локалних јавних прихода – порез на имовину и такса за истицање фирме за 2020. годину

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Објекат станицаза снабдевање горивом моторних возила на катастарској парцели бр. 11287/1, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „CERENA-TRADE“ д.о.о. Сомбор

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Идејно решење заливног система „Станишић“: Дистрибутивни цевовод са мобилном опремом и електроенергетске инсталације у К.О.Станишић, Град Сомбор на катастарским парцелама бр. 3034, 3036, 3037, 3041, 3046/1, 3046/2, 6141, 6208, 6207, К.О. К.О.Станишић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „PAN HARVEST“ д.о.о. Гаково

Преузми

Обавештење о почетку рада на изради Локалног акционог плана за децу

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Постројење за прераду и обраду дрвета, на катастарској парцели бр. 7955/11, К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта „GRP CENTAR“ д.о.о. Сомбор, потребна процена утицаја на животну средину

Преузми

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец новембар 2020. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно односно шумско земљиште за сврху утврђивања основице пореза на имовину на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење пореским обвезницима о издавању опомена за дуговања (16.10.2020.)

Преузми

Обавештење о донетој Одлуци о првим изменама и допунама Одлуке о утврђивању назива дела улица и заселака у насељеним местима на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о видовима стамбене подршке који се додељују на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о четвртим изменама и допунама Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима и објектима за приређивање игара на срећу и игара за забаву на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Града Сомбора, оператера ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Града Сомбора, оператера ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Преузми

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец октобар 2020. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Измена и допуна Одлуке о уређењу Града

Преузми

Предлог за давање сагласности на Одлуку о образовању цена ЈКП „Енергана“ Сомбор за грејну сезону 2020/2021

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Базна станица SOU 73, SOO 73 SOMBOR, OBZIR, на катастарској парцели бр. 16410, К.О. Сомбор2- Обзир, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, потребна процена утицаја на животну средину

Преузми

Обавештење за некатегорисане угоститеље

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе у граду Сомбору

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о комуналној милицији

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Изградња резервоара за складиштење сумпорне киселине V=28m3 на кат.парц. бр.10040/12 КО Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „BIMAL SUNCE DOO SOMBOR“

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Базна станица SOU 73, SOO 73 SOMBOR, OBZIR на катастарској парцели бр. 16410, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Телеком Србија а.д. Београд, улица Таковска бр. 2, Београд

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за Фарма свиња „9. Мај“ Алекса Шантић на кат.парц. бр.2841, 2829, 2830/1, 2830/2, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837 КО Чонопља, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Тепкос“ д.о.о.

Преузми

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец септембар 2020. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о оснивању Апотекарске установе Сомбор. 31.08.2020.

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 29. и 30.08.2020. године

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Идејно решење заливног система „Станишић“: Дистрибутивни цевовод са мобилном опремом и електроенергетске инсталације у К.О.Станишић, Град Сомбор на катастарским парцелама бр. 3034, 3036, 3037, 3041, 3046/1, 3046/2, 6141, 6208, 6207, К.О. К.О.Станишић на територији града Сомбора, носиоца пројекта „PAN HARVEST“ доо Гаково

Преузми

Обавештење о термину извођења третмана сузбијања ларви комараца на територији Града Сомбора 28.08.2020. године

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња резервоара за складиштење сумпорне киселине V=28m3 на катастарској парцели бр. 10040/12 К.О. Сомбор 2, носиоца пројекта „BIMAL SUNCE DOO SOMBOR“ Сомбор

Преузми

Решење о забрани коришћења воде за купање на купалишту Корлатош у Бездану (20.8.2020.)

Преузми

Обавештење о новом начину приступа порталу ЛПА

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Фарма свиња „9.Мај“ Алекса Шантић на катастарским парцелама бр. 2841, 2829, 2830/1, 2830/2, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837 К.О. Чонопља, носиоца пројекта „Тепкос“ д.о.о. Чонопља

Преузми

Уплата трећег квартала локалних јавних прихода – порез на имовину и такса за истицанје фирме за 2020. годину

Преузми

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец август 2020. године

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Регионални центар за управљање отпадом (Депонија Ранчево) на кат.парц. бр.28939 КО Сомбор 2, која је настала од кат.парц. бр. 12457/1 и дела 12457/2 КО Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора

Преузми

Обавештење о извођењу третмана сузбијања ларви комараца на територији Града Сомбора 31. јула 2020. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о првим изменама и допунама Одлуке о одржавању јавних и зелених површина на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о другим изменама и допунама Одлуке о пијацама на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта Објекат станица за снабдевање горивом моторних возила на катастарској парцели бр. 11287/1 К.О.Сомбор 2, носиоца пројекта „CERENA-TRADE“ д.о.о. Сомбор

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта Регионални центар за управљање отпадом (Депонија Ранчево) на кат. парц. бр. 28939 која је настала од кат.парц. бр. 12457/1 и 12457/2 К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Tрг цара Уроша бр.1, Сомбор.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Регионални центар за управљање отпадом на катастарским парцелама бр. 12457/1 и 12457/2, КО Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр.1, потребна процена утицаја на животну средину

Преузми обавештење Решење да је за пројекат Регионални центар за управљање отпадом на катастарским парцелама бр. 12457/1 и 12457/2, КО Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр.1, потребна процена утицаја на животну средину

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Радио-базна станица мобилне телефоније „НС 2364_04 СО_Дорослово“ Сомбор , на катастарској парцели бр. 474, К.О. Дорослово, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „VIP mobile“ д.о.о. Београд

Преузми обавештење Решење о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Радио-базна станица мобилне телефоније „НС 2364_04 СО_Дорослово“ Сомбор , на катастарској парцели бр. 474, К.О. Дорослово, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „VIP mobile“ д.о.о. Београд

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец јул 2020. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о условима и мерама за уклањање грађевинских објеката на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Изградња резервоара за складиштење сумпорне киселине на катастарској парцели бр. 10040/12, КО Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Бимал Сунце доо Сомбор“, Стапарски пут бб, потребна процена утицаја на животну средину

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Идејно решење заливног система „Станишић“: дистрибутивни цевовод са мобилном опремом и електроенергетске инсталације у К.О.Станишић, на територији Града Сомбора,, носиоца пројекта „Пан Харвест“ д.о.о. Гаково, улица Вука С. Караџића бр. 16, Гаково, потребна процена утицаја на животну средину

Преузми

Oбавештење о почетку рада на Одлуци о начину утврђивања и означавања назива насељених места, улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељеног места и начину утврђивања и означавања објеката и катастарских парцела кућним бројевима на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о другим изменама и допунама Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју Града Сомбора

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Изградња резервоара за складиштење сумпорне киселине на кат.парцели бр. 10040/12, КО Сомбор, носиоца пројекта „Бимал Сунце“ доо Сомбор, улица Стапарски пут бб, Сомбор

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Идејно решење заливног система „Станишић“, дистрибутивни цевовод са мобилном опремом и електроенергетске инсталације у К.О.Станишић на кат.парцелама бр. 3034, 3036, 3037, 3041, 3046/1, 3046/2, 6141, 6208, 6207, КО Станишић, носиоца пројекта Пан Харвест доо, Станишић, ул. Вука С. Караџића бр. 16, Гаково

Преузми

Информација о обавези и начину пријављивања некатегорисаних угоститељских објеката за смештај

Преузми

Обавештење угоститељима да се пријаве ради реализације шеме доделе ваучера

Преузми

Обавештење о почетку рада на одлуци о другим изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће на територији града Сомбора

Преузми

Обавештење за грађане након поделе решења пореза на имовину за 2020. годину

Преузми

Обавештење Одељења инспекције и комуналне полиције о забрани оставњања различитог отпада из домаћинстава на јавне површине

Преузми

Обавештење о подели решења пореза на имовину за 2020. годину

Преузми

Допис број: 02-51/1-2020 од 31.01.2020. године, Препис – Извод Записника са II седнице Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор која је одржана 30.01.2020 год. са Одлуком о шестим изменама и допунама Одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка број: 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбора са образложењем – број акта 02-35/1-2020 од 09.01.2020.год. )

Преузми

Казне за нетачне податке у поступку озакоњења

Обавештење везано за накнаду за коришћење јавних површина

Преузми обавештење

Обавештење о забрани саобраћаја свим возилима у пешачкој зони

Обавештење Одељења инспекције и комуналне полиције: кабасти отпад и материјал од грађења и рушења није дозвољено у посуде за кућно смеће, нити на јавну површину

Преузми

Упит стања за порез на имовину преко мобилне апликације

Преузми

Архива