Povratak na Актуелности

Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Економски објекат- стаја за свиње на катастарској парцели бр1042 К.О.Дорослово на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Ковач Лехела, Николе Тесле 19, Дорослово

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Економски објекат- стаја за свиње на катастарској парцели бр. 1073 К.О.Дорослово на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Јуђак Ержебет, Кошут Лајоша 32, Купусина

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Економски објекат- стаја за свиње на катастарској парцели бр. 1073 К.О.Дорослово на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Јуђак Ержебет, Кошут Лајоша 32, Купусина.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Економски објекат- стаја за свиње на катастарској парцели бр. 760 К.О.Дорослово на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Холо Роланда, Змај Јовина 51а, Дорослово

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење неопасног амбалажног отпада – „Картон Плус“ доо Сомбор (11.06. – 24.06.2019.)

Преузми

Допис број: 02-103/2-2019 од 03.06.2019. године, Препис – Извод Записника са VII седнице Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор која је одржана 03.06.2019. год. са Одлуком о петим изменама и допунама Одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка број: 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбора са образложењем – број акта 02-103/1-2019 од 27.05.2019.год. )

Преузми

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о петим изменана и допунама одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка број 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбора донетој на VII седници Надзорног одбора која је одржана 03.06.2019.године (Одлука број 02-103/1-2019 од 27.05.2019. године)

Преузми

Обавештење о третману одраслих комараца (10.06. – 30.06.2019.)

Преузми обавештење

План вршења комунално-полицијског надзора за месец јун 2019. године

Преузми план

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Економског објекта, на катастарској парцели бр. 760, К.О. Дорослово на територији града Сомбора, носиоц пројекта Холо Роланд из Дорослова (25.05. – 06.06.2019.)

Преузми обавештење

Обавештење о броју евидентиране деце за упис у први разред основне школе у шкослкој 2019/2020. године

Преузми обавештење

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о оснивању Градског музеја Сомбор

Преузми обавештење

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о одређивању акустичких зона на територији града Сомбора

Преузми обавештење

Текст Решења о давању сагласности на Одлуку о првим изменама и допунама одлуке о цени воде и накнаде за одржавање водоводног прикључка број 622018 од 07.03.2018. године које примењује ЈКП Водовод Бeздан

Преузми обавештење

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о првим изменама и допунама одлуке о цени воде и накнаде за одржавање водоводног прикључка број 622018 од 07.03.2018. године које примењује ЈКП Водовод Бездан

Преузми обавештење

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец мај 2019. године

Преузми план

Обавештење о извођењу третмана сузбијања ларви комараца 08. и 09. маја 2019. године

Преузми обавештење

Рок за уплату друге аконтације пореза на имовину 15. мај 2019. године

Преузми обавештење

Саопштење за јавност Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине

Обавештење везано за накнаду за коришћење јавних површина

Преузми обавештење

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете

Захтев за давање сагласности на Одлуку о образовању цена услуга изношења смећа у граду и насељеним местима које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, број 01-2/250 од 08.04.2019.год.; Записник са 39/2019 седнице Надзорног одбора која је одржана 03.04.2019. год., акт број 01-13/6 од 03.04.2019.год. и Одлуку о образовању цена услуга изношења смећа у граду и насељеним местима које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор са образложењем, број 01-22/15 од 03.04.2019.год.

Предлог за давање сагласноси на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Сомбор о образовању цена услуга изношења смећа у граду и насељеним местима које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор

План вршења комуналнополицијског надзора по насељеним местима за месец април 2019. године

Обавештење о термину извођења третмана сузбијања ларви комараца

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња, реконструкција, санација и адаптација пословне зоне у Сомбору, са бизнис инкубатором, хладњачом и кванташком пијацом – тржницом, на катастарској парцели број 9342/1, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1

Обавештење о примени законских прописа у области примене средстава за заштиту биља (пестицида) у време пуног цветања пољопривредних култура, а у вези акције спречавања тровања пчела

Подношење пореске пријаве за порез на имовину од стране обвезника који воде пословне књиге (ППИ-1) до 31. марта 2019. године и то искључиво у електронском облику

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о јавним расправама

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о месним заједницама на територији града Сомбора

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о мрежи предшколске установе“Вера Гуцуња“Сомбор

Обавештење о забрани саобраћаја свим возилима у пешачкој зони

Казне за нетачне податке у поступку озакоњења

Oбавештење о почетку рада на припреми одлуке о такси превозу на територији града Сомбора

Обавештење о примени Покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете

Преузми Захтев за остваривање права на матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о мерама, начину и условима трајног уништавања коровске биљке амброзије

Обавештење о почетку рада на припреми измена и допуна одлуке о уређењу града

Обавештење за родитеље о упису деце у први разред основне школе за школску 2019/2020

Архива

Званична интернет презентација