Povratak na Актуелности

Обавештења

Обавештење о почетку рада на Одлуци о другим изменама и допунама Одлуке о пијацама на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о извођењу авио третмана сузбијања ларви комараца на територији Града Сомбора од 7. до 18. јула 2020. године

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта Објекат станица за снабдевање горивом моторних возила на катастарској парцели бр. 11287/1 К.О.Сомбор 2, носиоца пројекта „CERENA-TRADE“ д.о.о. Сомбор

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта Регионални центар за управљање отпадом (Депонија Ранчево) на кат. парц. бр. 28939 која је настала од кат.парц. бр. 12457/1 и 12457/2 К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Tрг цара Уроша бр.1, Сомбор.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Регионални центар за управљање отпадом на катастарским парцелама бр. 12457/1 и 12457/2, КО Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр.1, потребна процена утицаја на животну средину

Преузми обавештење Решење да је за пројекат Регионални центар за управљање отпадом на катастарским парцелама бр. 12457/1 и 12457/2, КО Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр.1, потребна процена утицаја на животну средину

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Радио-базна станица мобилне телефоније „НС 2364_04 СО_Дорослово“ Сомбор , на катастарској парцели бр. 474, К.О. Дорослово, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „VIP mobile“ д.о.о. Београд

Преузми обавештење Решење о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Радио-базна станица мобилне телефоније „НС 2364_04 СО_Дорослово“ Сомбор , на катастарској парцели бр. 474, К.О. Дорослово, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „VIP mobile“ д.о.о. Београд

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец јул 2020. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о условима и мерама за уклањање грађевинских објеката на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Изградња резервоара за складиштење сумпорне киселине на катастарској парцели бр. 10040/12, КО Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Бимал Сунце доо Сомбор“, Стапарски пут бб, потребна процена утицаја на животну средину

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Идејно решење заливног система „Станишић“: дистрибутивни цевовод са мобилном опремом и електроенергетске инсталације у К.О.Станишић, на територији Града Сомбора,, носиоца пројекта „Пан Харвест“ д.о.о. Гаково, улица Вука С. Караџића бр. 16, Гаково, потребна процена утицаја на животну средину

Преузми

Oбавештење о почетку рада на Одлуци о начину утврђивања и означавања назива насељених места, улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељеног места и начину утврђивања и означавања објеката и катастарских парцела кућним бројевима на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о другим изменама и допунама Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју Града Сомбора

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Изградња резервоара за складиштење сумпорне киселине на кат.парцели бр. 10040/12, КО Сомбор, носиоца пројекта „Бимал Сунце“ доо Сомбор, улица Стапарски пут бб, Сомбор

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Идејно решење заливног система „Станишић“, дистрибутивни цевовод са мобилном опремом и електроенергетске инсталације у К.О.Станишић на кат.парцелама бр. 3034, 3036, 3037, 3041, 3046/1, 3046/2, 6141, 6208, 6207, КО Станишић, носиоца пројекта Пан Харвест доо, Станишић, ул. Вука С. Караџића бр. 16, Гаково

Преузми

Информација о обавези и начину пријављивања некатегорисаних угоститељских објеката за смештај

Преузми

Обавештење угоститељима да се пријаве ради реализације шеме доделе ваучера

Преузми

Обавештење о почетку рада на одлуци о другим изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће на територији града Сомбора

Преузми

Обавештење за грађане након поделе решења пореза на имовину за 2020. годину

Преузми

Обавештење Одељења инспекције и комуналне полиције о забрани оставњања различитог отпада из домаћинстава на јавне површине

Преузми

Обавештење о подели решења пореза на имовину за 2020. годину

Преузми

Допис број: 02-51/1-2020 од 31.01.2020. године, Препис – Извод Записника са II седнице Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор која је одржана 30.01.2020 год. са Одлуком о шестим изменама и допунама Одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка број: 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбора са образложењем – број акта 02-35/1-2020 од 09.01.2020.год. )

Преузми

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о шестим изменана и допунама одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка број 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбора донетој на II седници Надзорног одбора која је одржана 30.01.2020.године (Одлука број 02-35/1-2020 од 09.01.2020. године)

Преузми

Казне за нетачне податке у поступку озакоњења

Обавештење везано за накнаду за коришћење јавних површина

Преузми обавештење

Обавештење о забрани саобраћаја свим возилима у пешачкој зони

Обавештење Одељења инспекције и комуналне полиције: кабасти отпад и материјал од грађења и рушења није дозвољено у посуде за кућно смеће, нити на јавну површину

Преузми

Упит стања за порез на имовину преко мобилне апликације

Преузми

Архива

Званична интернет презентација