Povratak na Актуелности

Обавештења

Обавештење о почетку рада на одлуци о четвртим изменама и допунама одлуке о јавним паркиралиштима на територији града Сомбора

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми ЛАП-а за Родну равноправност града Сомбора 2019-2020 годину

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта базне станице мобилне телефоније на локацији „Риђица“, КП 1668, КО Риђица, носиоца пројекта „Telenor common operation“ Београд (29.11. – 09.12.2019.)

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта базне станице мобилне телефоније на локацији „Бачки Брег“, КП 1544, КО Бачки Брег, носиоца пројекта „Telenor common operation“Београд (29.11. – 09.12.2019.)

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине Града Сомбора

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања Пројекта Објекат за производњу агропелета из биомасе на кат.пар. 4976 К.О. Кљајићево, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Beta Corn“ д.о.о. Сомбор

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за Пројекат Радио-базне станице мобилне телефоније „НС2338_02 СО_Бездански пут”, Сомбор К.П. 14733/1, К.О. Сомбор 2 на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Vip mobile“, д.о.о. Београд, потребна процена утицаја на животну средину

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта Базна станица „СО03, СОУ03, СОО03, СОЛ03 Сомбор 2“ Сомбор, на катастарској парцели бр. 589, К.О.Сомбор 1, Коњовићева 78, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд (22.11. – 12.12.2019.)

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта Базна станица „СО01, СОХ01, СОУ01, СОЛ01, СОО01 Сомбор “ Сомбор, на катастарској парцели бр. 5984, К.О.Сомбор 1, Доситејева 12, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд (22.11. – 12.12.2019.)

Преузми

Реализован подстицај предузетништвa на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о почетку рада на одлуци о првим изменама и допунама Одлуке о обављању делатности зоохигијене

Преузми

Обавештење о почетку рада на одлуци о јавној расвети на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама на територији града Сомбора

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о почетку рада на одлуци о првим изменама и допунама Одлуке о димничарским услугама на територији Града Сомбора

Преузми

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец новембар 2019. године

Преузми

Рок за уплату четвртог квартала локалних јавних прихода – Порез на имовину и такса за истицање фирме 14. Новембар 2019. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга са предлогом програма мера превенције стварања отпада од пластичних кеса, са планом за његово спровођење

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за Пројекат Радио-базне станице мобилне телефоније „НС2364_04 СО_Дорослово”, Сомбор К.П. 474, К.О. Дорослово на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Vip mobile“, д.о.о. Београд, потребна процена утицаја на животну средину

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми нацрта Одлуке о 1. изменама и допунама Одлуке о пружању услуга правне помоћи у Граду Сомбору

Прузми

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о сахрањивању и гробљима на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о издавању опомена пореским обвезницима

Преузми

Обавештење Одељења инспекције и комуналне полиције: кабасти отпад и материјал од грађења и рушења није дозвољено у посуде за кућно смеће, нити на јавну површину

Преузми

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец октобар 2019. године

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта Објекат за производњу агропелета из биомасе на катастарској парцели бр. 4976, К.О. Кљајићево, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „BETA CORN“ д.o.o. Сомбор, Стапарски пут бр. 8, Сомбор

Преузми

ПРЕДЛОГ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП „ЕНЕРГАНА“ СОМБОР ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2019/2020 ГОД.

Преузми

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда по Јавном позиву бр. RHP-W7-PA/PC3-2019 за прибављање непокретности-станова у јавну својину Републике Србије на територији Града Сомбора објављеним дана 9. априла 2019. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 09.09 у 00,00 до 11.09.2019. године у 00,00 часова

Преузми

Обавештење о извођењу третмана сузбијања комараца са земље у периоду од 09.09. до 28.09.2019. године

Преузми

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец септембар 2019. године

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Постројење за пречишћавање пијаће воде у Бачком Моноштору на кат. парцели бр.1532 КО Б. Моноштор и део приступног пута на кат. парцели бр.2658 КО Б. Моноштор на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о начину коришћења грађевинског земљишта које је у јавној својини Града Сомбора, а које се корисити као пољопривредно земљиште до привођења планираној намени

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицја на животну средину пројекта Базна Изградња пословног објекта (локали и пансиони), спратности П+1 и самоуслужне аутопраонице са машинским инсталацијама на ТНГ, спратности П+0, у Светозар Милетићу, у улици Купалишна, на катастарским парцелама број 650 и 651, обе К.О. Светозар Милетић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Лацко Золтана из Светозар Милетића

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицја на животну средину пројекта Базна станица „SO03 SOU03 SOO03 SOL03 Sombor 2“ на катастарској парцели бр. 589, К.О. Сомбор 1, улица Коњовићева бр. 78, Сомбор, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телeком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, Београд

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицја на животну средину пројекта Базна станица „SOO01 Sombor LTE 800“ на катастарској парцели бр. 5984, К.О. Сомбор 1, улица Доситејева бр. 12, Сомбор, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телeком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, Београд.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Базна станица „Bezdan-SO08/SOU08/SOO08“ на катастарској парцели бр. 1901, К.О. Бездан, носиоца пројекта „Телeком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, Београд.

Преузми

Обавештење о почетку рада на доношењу одлуке о четвртим изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословног простора којим управља ЈКП „Простор“

Преузми

Обавештење за ђаке- путнике средњих школа са територије Града Сомбора

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о организацији, начину и условима превоза фијакерима у Граду Сомбору

Преузми

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец август 2019. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на одлуци о трећим изменама и допунама Одлуке о уређењу града

Преузми

Упит стања за порез на имовину преко мобилне апликације

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицја на животну средину пројекта Изградња пословног објекта (локали и пансиони), спратности П+1 и самоуслужне аутопраонице са машинским инсталацијама на ТНГ, спратности П+0, у Светозар Милетићу, у улици Купалишна, на катастарским парцелама број 650 и 651, обе К.О. Светозар Милетић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Лацко Золтана из Светозар Милетића

Преузми

Рок за уплату трећег квартала локалних јавних прихода- пореза на имовину и таксе за истицање фирме 14.08.2019. године

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицја на животну средину пројекта Базна станица „SO03 SOU03 SOO03 SOL03 Sombor 2“ на катастарској парцели бр. 589, К.О. Сомбор 1, улица Коњовићева бр. 78, Сомбор, на територији Града Сомбора

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицја на животну средину пројекта Базна станица „SOO01 Sombor LTE 800“ на катастарској парцели бр. 5984, К.О. Сомбор 1, улица Доситејева бр. 12, Сомбор, на територији Града Сомбора

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Базна станица „Bezdan-SO08/SOU08/SOO08“ на катастарској парцели бр. 1901, К.О. Бездан, носиоца пројекта „Телeком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, Београд

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о установљењу јавних признања града Сомбора

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о критеријумима за финансирање савета националних мањина

Преузми

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец јул 2019. године

Преузми

Обавештење о подели пореских решења за 2019. годину

Преузми

Обавештење о третману одраслих комараца из ваздуха и са земље од 26.06.2019. до 15.07.2019. године

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Економски објекат- стаја за свиње на катастарској парцели бр1042 К.О.Дорослово на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Ковач Лехела, Николе Тесле 19, Дорослово

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Економски објекат- стаја за свиње на катастарској парцели бр. 1073 К.О.Дорослово на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Јуђак Ержебет, Кошут Лајоша 32, Купусина

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Економски објекат- стаја за свиње на катастарској парцели бр. 1073 К.О.Дорослово на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Јуђак Ержебет, Кошут Лајоша 32, Купусина.

Преузми

Допис број: 02-103/2-2019 од 03.06.2019. године, Препис – Извод Записника са VII седнице Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор која је одржана 03.06.2019. год. са Одлуком о петим изменама и допунама Одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка број: 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбора са образложењем – број акта 02-103/1-2019 од 27.05.2019.год. )

Преузми

Обавештење о броју евидентиране деце за упис у први разред основне школе у шкослкој 2019/2020. године

Преузми обавештење

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о оснивању Градског музеја Сомбор

Преузми обавештење

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о одређивању акустичких зона на територији града Сомбора

Преузми обавештење

Текст Решења о давању сагласности на Одлуку о првим изменама и допунама одлуке о цени воде и накнаде за одржавање водоводног прикључка број 622018 од 07.03.2018. године које примењује ЈКП Водовод Бeздан

Преузми обавештење

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о првим изменама и допунама одлуке о цени воде и накнаде за одржавање водоводног прикључка број 622018 од 07.03.2018. године које примењује ЈКП Водовод Бездан

Преузми обавештење

Саопштење за јавност Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине

Обавештење везано за накнаду за коришћење јавних површина

Преузми обавештење

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете

Захтев за давање сагласности на Одлуку о образовању цена услуга изношења смећа у граду и насељеним местима које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, број 01-2/250 од 08.04.2019.год.; Записник са 39/2019 седнице Надзорног одбора која је одржана 03.04.2019. год., акт број 01-13/6 од 03.04.2019.год. и Одлуку о образовању цена услуга изношења смећа у граду и насељеним местима које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор са образложењем, број 01-22/15 од 03.04.2019.год.

Предлог за давање сагласноси на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Сомбор о образовању цена услуга изношења смећа у граду и насељеним местима које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор

Обавештење о примени законских прописа у области примене средстава за заштиту биља (пестицида) у време пуног цветања пољопривредних култура, а у вези акције спречавања тровања пчела

Подношење пореске пријаве за порез на имовину од стране обвезника који воде пословне књиге (ППИ-1) до 31. марта 2019. године и то искључиво у електронском облику

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о јавним расправама

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о месним заједницама на територији града Сомбора

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о мрежи предшколске установе“Вера Гуцуња“Сомбор

Обавештење о забрани саобраћаја свим возилима у пешачкој зони

Казне за нетачне податке у поступку озакоњења

Архива

Званична интернет презентација