Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Базна станица SOU 73, SOO 73 SOMBOR OBZIR“ на катастарској парцели бр. 16410 К.О. Сомбор 2, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд