Povratak na Скупштина града

Амандмани

Предлог за измену и допуну предлога акта подноси се у облику амандмана. Амандман се подноси у писаном облику са образложењем.

Право да подноси амандман има овлашћени предлагач, одборник, одборничка група, као и радна тела Скупштине. Амандмани се подносе најкасније 72 сата пре почетка седнице Скупштине на којој ће се претресати предлог акта. У току претреса предлога акта на седници Скупштине, амандман у писаном облику са образложењем може да поднесе само предлагач акта о коме се расправља.

Поднети амандман упућује се, преко председника Скупштине, градском већу, ако Градско веће није предлагач амандмана.

Градско веће разматра амандмане и обавештава Скупштину које амандмане предлаже да Скупштина прихвати, а које да одбије. Оамандману који Градско веће није прихватило, одлучује Скупштина приликом гласања о предлогу акта.

Амандман који поднесе предлагач акта, као и амандман који је предлагач прихватио, постаје саставни део предлога акта и о њему се одвојено не гласа.