Povratak na Скупштина града

Радна тела Скупштине

Анкетни одбор

Скупштина може из реда одборника образовати анкетни одбор ради сагледавања стања у одређеној области и утврђивања чињеница о појединим појавама или догађајима. Скупштина обавезно образује анкетни одбор ако то затражи најмање 1/3 одборника. Састав и задатак одбора утврђује се одлуком о образовању анкетног одбора. Одбор има право да тражи од државних органа, предузећа, установа, организација… Детаљније

Повремена радна тела

Посебна радна тела

Поред сталних радних тела предвиђених Пословником, Скупштина оснива посебна радна тела у складу са законом и Статутом. Поред одборника, чланови посебних сталних радних тела Скупштине морају бити и грађани, стручњаци за поједине области, с тим да њихов број може бити и већи од броја чланова који су одборници. Савет за младе Комисија за родну равноправност… Детаљније

Самостално радно тело – Савет за међунационалне односе

Стална радна тела- одбори

За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, давање мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и вршење других послова у складу са Статутом и Пословником, образују се стална радна тела Скупштине. Стално радно тело прати стање у области за коју је образовано, извештава Скупштину о томе и Скупштини предлаже мере за побољшање стања… Детаљније