Povratak na Радна тела Скупштине

Посебна радна тела

Поред сталних радних тела предвиђених Пословником, Скупштина оснива посебна радна тела у складу са законом и Статутом. Поред одборника, чланови посебних сталних радних тела Скупштине морају бити и грађани, стручњаци за поједине области, с тим да њихов број може бити и већи од броја чланова који су одборници.

Савет за младе

Комисија за родну равноправност

Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница

Другостепена изборна комисија

Другостепена изборна комисија

Другостепена изборна комисија је орган за спровођење избора који у другом степену одлучује о приговорима на одлуке Изборне комисије. Другостепена изборна комисија састоји се од председника и два члана, такође има и секретара. Миле Калембер председник Љиљана Мирић Маринковић члан Предраг Џомба члан Габор Бујак секретар

Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница

Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница стара се о законитости спровођења избора за чланове савета месне заједнице; одређује бирачка места; одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступака избора за чланове савета месне заједнице; прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора; утврђује …

Комисија за родну равноправност

Комисија за родну равноправност разматра предлоге одлука и других општих аката које доноси Скупштина града, прати остваривање родне равноправности, предлаже активности и предузимање мера, посебно оних којима се остварује политика једнаких могућности на нивоу Града.

Савет за младе Скупштине Града Сомбора

Савет за младе иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, активног учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља, и криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе. Савет даје мишљење о предлозима пројеката од …