Povratak na Локална самоуправа

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА СОМБОРА

Служба за интерну ревизију града Сомбора основана је Одлуком о оснивању Службе за интерну ревизију града Сомбора број 021-11/2022-II коју је донео Градоначелник града Сомбора.

Служба обавља послове из свог делокруга у складу са законом којим се уређује буџетски систем, правилником којим се уређују заједнички критеријуми за организовање и стандарди и методолошка упутства за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору и Међународним стандардима интерне ревизије.

Интерни ревизори су дужни да се у свом раду придржавају Повеље интерне ревизије, Етичког кодекса, приручника којим се прописује методологија рада и упутства и инструкције које, у складу са законом којим се уређује буџетски систем, доноси министар финансија

НАДЛЕЖНОСТИ СЛУЖБЕ

Служба обавља послове интерне ревизије код:

  • директних корисника средстава буџета Града Сомбора
  • индиректних корисника у надлежности директних корисника буџета Града
  • јавних предузећа чији је оснивач Град Сомбор
  • правних лица чији су оснивачи јавна предузећа, односно правних лица над којма Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органу правног лица;
  • других правних лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години;
  • код других корисника јавних средстава

Служба врши проверу примене закона и поштовања правила интерне контроле; врши оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности; даје савете кад се уводе нови системи, процедуре или задаци; врши ревизију начина рада који предтавља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности; врши и остале задатке неопходне да би се остварила сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије, уз обавезу чувања тајности службених и послових података; успоставља сарадњу са другим органима и обавља друге послове у складу са законом, Статутом Града, другим прописима и Одлуком о осивању.

Контакти:

Блануша Мира, Шеф Службе и интерни ревизор, телефон 025/468-135

Комненов Ненад, Заменик шефа Службе и интерни ревизор, телефон 025/468-135

Адреса:

Трг Цара Уроша 1, Сомбор