Povratak na Одељења

Одељење локалне пореске администрације

НАЧЕЛНИК: Бисерка Јовићевић дипл. економиста

ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА ОДЕЉЕЊА ЗА ОБЛАСТ УТВРЂИВАЊА И КОНТРОЛЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА: Ераковић Огњен, дипл.прав.

ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА ЗА ОБЛАСТ НАПЛАТЕ И ПОРЕСКОГ КЊИГОВОДСТВА ЈАВНИХ ПРИХОДА: Верица Сретовић, дипл. инг. орг. рада

Надлежност: Одељење локалне пореске администрације обавља послове који се односе на: учествовање у изради нормативних аката Градске управе у делу локалне пореске администрације; вођење регистар обвезника изворних локалних јавних прихода буџета; послове утврђивања локалних јавних прихода на основу одлука Скупштине, као и евиденцију о истом – примена јединствених стандарда, дефиниција, класификација, номенклатура, кодирања података и технике обраде у складу са информационим системом за локалне јавне приходе; пријем, обраду, контролу и унос података из пореских пријава; утврђивање решењем обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам порески обвезник утврђује (самоопорезивање); евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству локалне пореске администрације, у складу са прописима; књижење извршене уплате по основу локалних јавних прихода; обезбеђења наплате пореске обавезе; редовну и принудну наплату, одлагања плаћања пореског дуга, покретање поступка стечаја, подношење захтева за покретање пореског прекршајног поступка; пријаву потраживања у стечајну масу; контролу, претходну и накнадну контролу утврђене пореске обавезе; израђивање методолошких упутстава за редовну и принудну наплату локалних јавних прихода; решавање по жалбама обвезника у првом степену и припрема предлог за другостепени поступак; извештавање локалне самоуправе у вези наплате и књижења локалних јавних прихода; давање информација о пореским прописима из којих произилази пореска обавеза по основу локалних јавних прихода; издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води евиденцију; припрему нацрта одлука и других аката из свог делокруга, као и друге послове из свог делокруга.

Годишњи извештаји о раду Одељења локалне пореске администрације и показатељи делотворности инспекцијског надзора

2017. година 2018. година 2019. година Годишњи извештај о раду Одељења ЛПА и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2020.г. ЛПА годишњи извештај о раду инспекцијског надзора за 2021 г ЛПА годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инс надзора за 2022 г ЛПА годишњи извештај о раду инс надзора за 2023 г

Обрасци захтева – kérelmek

на српскомMagyarul ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ИЗМИРЕНИМ ОБАВЕЗАМА ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ Пријава накнаде за заштиту и унапређење животне средине од 2019. године ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА ОТПИС ДУГОВА ПО ОСНОВУ ЗАСТАРЕЛОСТИ ПОТРАЖИВАЊА ОТПИС КАМАТЕ ПО ОСНОВУ НЕУРЕДНЕ ДОСТАВЕ ОТПИС ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ …

Планови инспекцијског надзора и контролне листе

2017 контролне листе канцеларијска контрола 2017 контролне листе теренска контрола 2018 контролне листе канцеларијска контрола 2018 контролне листе теренска контрола ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 2017 УСВОЈЕН ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 2018 УСВОЈЕН Годишњи план инспекцијског надзора 2019 усвојен Контролна листа бр. 1 Пореска контрола Контролна листа бр. 2 Пореска контрола на терену Контролна листа пореска …

Процедуре

Издавање уверења о измиреним обавезама по основу локалних јавних прихода Издавање пореског уверења Одлагање плаћања дугованог пореза Отпис дуговања по основу застарелости потраживања Отпис камате по основу неуредне доставе Отпис плаћања дугованог пореза Повраћај више или погрешно плаћеног пореза Порез на имовину правних лица Порез на имовину физичких лица Преглед стања пореског дуга Усаглашавање стања …

Обавештење о обавези подношења пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину у електронском облику

Обвезници који воде пословне књиге су у обавези да од 01.01.2019. године пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину подносе у електронском облику, сходно члану 38. став 7. тачка 7. подтачка 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, број 80/2002…95/18). Обвезници који не воде пословне књиге – физичка лица која су …

Пријава на систем – упутство