Povratak na Одељења

Одељење локалне пореске администрације

НАЧЕЛНИК: Бисерка Јовићевић дипл. економиста

ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА ОДЕЉЕЊА ЗА ОБЛАСТ УТВРЂИВАЊА И КОНТРОЛЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА: Ераковић Огњен, дипл.прав.

ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА ЗА ОБЛАСТ НАПЛАТЕ И ПОРЕСКОГ КЊИГОВОДСТВА ЈАВНИХ ПРИХОДА: Верица Сретовић, дипл. инг. орг. рада

Надлежност: Одељење локалне пореске администрације обавља послове који се односе на: учествовање у изради нормативних аката Градске управе у делу локалне пореске администрације; вођење регистар обвезника изворних локалних јавних прихода буџета; послове утврђивања локалних јавних прихода на основу одлука Скупштине, као и евиденцију о истом – примена јединствених стандарда, дефиниција, класификација, номенклатура, кодирања података и технике обраде у складу са информационим системом за локалне јавне приходе; пријем, обраду, контролу и унос података из пореских пријава; утврђивање решењем обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам порески обвезник утврђује (самоопорезивање); евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству локалне пореске администрације, у складу са прописима; књижење извршене уплате по основу локалних јавних прихода; обезбеђења наплате пореске обавезе; редовну и принудну наплату, одлагања плаћања пореског дуга, покретање поступка стечаја, подношење захтева за покретање пореског прекршајног поступка; пријаву потраживања у стечајну масу; контролу, претходну и накнадну контролу утврђене пореске обавезе; израђивање методолошких упутстава за редовну и принудну наплату локалних јавних прихода; решавање по жалбама обвезника у првом степену и припрема предлог за другостепени поступак; извештавање локалне самоуправе у вези наплате и књижења локалних јавних прихода; давање информација о пореским прописима из којих произилази пореска обавеза по основу локалних јавних прихода; издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води евиденцију; припрему нацрта одлука и других аката из свог делокруга, као и друге послове из свог делокруга.

КОНТРОЛНА ЛИСТА- канцеларијска контрола

КОНТРОЛНА ЛИСТА- теренска контрола

Обрасци захтева – kérelmek

на српском Magyarul ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ИЗМИРЕНИМ ОБАВЕЗАМА ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА ОТПИС ДУГОВА ПО ОСНОВУ ЗАСТАРЕЛОСТИ ПОТРАЖИВАЊА ОТПИС КАМАТЕ ПО ОСНОВУ НЕУРЕДНЕ ДОСТАВЕ ОТПИС ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО НАПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА ПРЕГЛЕД СТАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА ПРЕКЊИЖАВАЊЕ ВИШЕ… Детаљније

Процедуре

Издавање уверења о измиреним обавезама по основу локалних јавних прихода Издавање пореског уверења Одлагање плаћања дугованог пореза Отпис дуговања по основу застарелости потраживања Отпис камате по основу неуредне доставе Отпис плаћања дугованог пореза Повраћај више или погрешно плаћеног пореза Порез на имовину правних лица Порез на имовину физичких лица Преглед стања пореског дуга Усаглашавање стања… Детаљније
Званична интернет презентација