Povratak na Одељење локалне пореске администрације

Обавештење о обавези подношења пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину у електронском облику

Обвезници који воде пословне књиге су у обавези да од 01.01.2019. године пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину подносе у електронском облику, сходно члану 38. став 7. тачка 7. подтачка 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, број 80/2002…95/18).

Обвезници који не воде пословне књиге – физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву за утврђивање пореза на имовину, а која није у вези са обављањем делатности, пријаву могу да поднесу у електронском облику или у писаном облику.

Пореска пријава у електронском облику подноси се преко портала Јединственог информационог системе локалне пореске администрације ( https://lpa.gov.rs ), где се може извршити и увид у упит стања на рачунима обвезника.

Пореским обвезницима (корисницима овог портала) понуђена су два начина аутентификације (пријаве) на портал ЛПА:

v Електронским квалификованим сертификатом –  обвезник може да прегледа и подноси пореске пријаве, да их електронски потпише и има увид у упит стања

v Корисничким именом и лозинком – обвезник има приступ  само  и  једино  увиду  у  Упит  стања,  без  могућности  подношења  пореске  пријаве електронским путем преко Портала ЛПА.

Детаљно упутство за инсталацију софтвера за сва сертификациона тела која издају квалификоване електронске сертификате неопходне за приступ Порталу ЛПА као и Упутство за подношење захтева за корисничко име и лозинку обвезници могу преузети путем следећег линка УПУТСТВО

https://lpa.gov.rs/jisportal/assets/downloads/Prijava%20na%20sistem%20LPA%20uputstvo.pdf

Порески обвезник који поседује електронски квалификовани сертификат не подноси захтев за добијање корисничког налога и лозинке.

Правна лица / предузетници систему ЈИС ЛПА приступају помоћу квалификованог електронског сертификата законског заступника односно лица овлашћеног за употребу електронских сервиса (раније попуњен, оверен и предат Образац ПЕП надлежној филијали Пореске управе).

 УПУТСТВО ЗА ДОБИЈАЊЕ КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА И ЛОЗИНКЕ

Уколико порески обвезник жели да се аутентификује само корисничким именом и лозинком, неопходно је да поднесе Захтев за отварање корисничког налога и лозинке.

Образац захтева може се преузети у електронском облику, са званичне интернет странице Града (у делу УСЛУГЕ/ОБРАСЦИ И ФОРМУЛАРИ/Одељење локалне пореске администрације) или лично на шалтеру 2 или 3 Услужног центра у згради „Жупаније“ (Трг цара Уроша 1, тел.025/468-203)

Попуњен образац захтева за отварање корисничког налога и лозинке подноси се на шалтеру 2 или 3 Услужног центра у згради „Жупаније“ (Трг цара Уроша 1, тел.025/468-203) за све обвезнике који имају пребивалиште на територији Града Сомбора и иста је важећа за територију целе Републике Србије.

Кориснички налог и лозинку за коришћење on-line упита стања обвезник, или лице које он овласти, искључиво преузима непосредно (уз приказ важеће личне карте).

У случају да обвезник не преузима кориснички налог и лозинку непосредно, овлашћено лице приликом преузимања корисничког налога и лозинке у обавези је да приложи овлашћење које за физичко лице (што обухвата и предузетнике) мора бити оверено од стране јавног бележника, док овлашћење за правно лице мора бити потписано од стране одговорног лица фирме – (ОП образац).

Порески обвезник који је изгубио или заборавио своју лозинку и/или корисничко име мора се обратити лично локалној пореској администрацији, како би му била издата нова лозинка.

За све потребне информације обвезници се могу обратити Одељењу локалне пореске администрације, шалтер 2 и 3 Услужног центра (зграда „Жупаније“) или путем телефона 025/468-202 и 025/468-203

Званична интернет презентација