Povratak na Одељење локалне пореске администрације

Обавештење о обавези подношења пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину у електронском облику

Обвезници који воде пословне књиге су у обавези да од 01.01.2019. године пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину подносе у електронском облику, сходно члану 38. став 7. тачка 7. подтачка 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, број 80/2002…95/18).

Обвезници који не воде пословне књиге – физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву за утврђивање пореза на имовину, а која није у вези са обављањем делатности, пријаву могу да поднесу у електронском облику или у писаном облику.

Пореска пријава у електронском облику подноси се преко портала Јединственог информационог системе локалне пореске администрације ( https://lpa.gov.rs ), где се може извршити и увид у упит стања на рачунима обвезника.

Пореским обвезницима (корисницима овог портала) понуђена су два начина аутентификације (пријаве) на портал ЛПА:

v Електронским квалификованим сертификатом –  обвезник може да прегледа и подноси пореске пријаве, да их електронски потпише и има увид у упит стања

v Корисничким именом и лозинком – обвезник има приступ  само  и  једино  увиду  у  Упит  стања,  без  могућности  подношења  пореске  пријаве електронским путем преко Портала ЛПА.

Детаљно упутство за инсталацију софтвера за сва сертификациона тела која издају квалификоване електронске сертификате неопходне за приступ Порталу ЛПА као и Упутство за подношење захтева за корисничко име и лозинку обвезници могу преузети путем следећег линка УПУТСТВО

https://lpa.gov.rs/jisportal/assets/downloads/Prijava%20na%20sistem%20LPA%20uputstvo.pdf

Порески обвезник који поседује електронски квалификовани сертификат не подноси захтев за добијање корисничког налога и лозинке.

Правна лица / предузетници систему ЈИС ЛПА приступају помоћу квалификованог електронског сертификата законског заступника односно лица овлашћеног за употребу електронских сервиса (раније попуњен, оверен и предат Образац ПЕП надлежној филијали Пореске управе).

Процедура за добијање корисничког налога и лозинке за приступ порталу ЛПА

УПУТСТВО ЗА ДОБИЈАЊЕ КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА И ЛОЗИНКЕ Уколико порески обвезник жели да се аутентификује само корисничким именом и лозинком, неопходно је да поднесе Захтев за отварање корисничког налога и лозинке. Образац захтева може се преузети у електронском облику, са званичне интернет странице Града (у делу УСЛУГЕ/ОБРАСЦИ И ФОРМУЛАРИ/Одељење локалне пореске администрације) или лично на шалтеру …