Povratak na Одељења

Одељење за скупштинске и извршне послове

ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА: Тамара Маџарев

  •          Телефон:468-105
  •          Маил: tmadzarev@sombor.rs

Надлежност: Одељење за скупштинске и извршне послове обавља послове који се односе на: стручне, административне и организационе послове за потребе Скупштине града и њених радних тела; стручне, административне и организационе послове за потребе Градског већа; стручне, административне и организационе послове за потребе Градоначелника и заменика Градоначелника; стручне и административно–техничке  послове везане за припрему и одржавање  седница Скупштине града; обраду аката усвојених на седницама, као и послове сређивања и евидентирања аката и докумената о раду Скупштине и Градског већа; чување изворних докумената о раду извршних органа града и вођење евиденције о одржаним седницама Градског већа; обављање послове другостепеног управног поступка из надлежности Градског већа; стручне и административно-техничке послове за потребе рада Жалбене комисије града Сомбора; стручне и организационе послове за потребе радних тела органа града; увођење и примена стандарда и принципа родне равноправности; давање  правних мишљења Скупштини града, градоначелнику и Градском већу о законитости предлога аката  које усвајају органи града; уређење и издавање службеног листа града; као и друге послове из свог делокруга.