Povratak na Документи

Урбанистички пројекти

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу објекта за складиштење пољопривредних производа – подног складишта П+0 на кп 326 К.О. Светозар Милетић

ИНВЕСТИТОР: ИГОР ВУКОВИЋ из Св.Милетића, Сомборска 41 Катастарска парцела број 326 К.О. Св.Милетић налази се у улици Максима Горког у Св.Милетићу.   Преузми

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонскe разрадe локације за изградњу установе са комбинованом услугом смештаја за старије особе П+1 и пратећих објеката П+0 у оквиру комплекса на катастарским парцелама број 26957 и 26958 К.О. Сомбор-2

ИНВЕСТИТОР: РАДМИЛА СТАНИЋ, Жарковац, ул.Бранка Радичевића 1 Катастарске парцеле број 26957 и 26958 К.О. Сомбор-2 налазе се у улици Бранка Радичевића 1. у Жарковцу.   Преузми

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности П+2+Пк на кат.парц. број 6131 и 6132 КО Сомбор-1

ИНВЕСТИТОР: „ВАЈАГИЋ ГРАДЊА“ доо Сомбор, Бранка Радичевића 25. Катастарске парцеле број 6131 и 6132 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Матије Гупца 38. у Сомбору.   Преузми

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности П0+П+2+Пк на катастарској парцели број 10484 К.О. Сомбор-1

ИНВЕСТИТОР: „DEVERAS GRADNJA“ доо Нови Сад, Тоне Хаџића 25 Катастарска парцела број 10484 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Пожаревачка 7-9 у Сомбору. Преузми

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за доградњу гарни хотела са Wellness и Spa центром П+2, доградњу постојећег помоћног објекта П+0, изградњу новог помоћног објекта П+0 и изградњу отвореног базена на катастарским парцелама 7990/24, 7990/25 и 7990/26 КО Сомбор-1

ИНВЕСТИТОР: „Станковић“ доо Сомбор, Алексе Шантића 10. Катастарске парцеле број 7990/24, 7990/25 и 7990/26 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици ЈНА 26. у Сомбору.   Преузми

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонскe разрадe локације за изградњу аутопраонице П+0 са канцеларијским простором у објекту контејнерског типа П+0 и пословног објекта – трговине П+1 на катастарској парцели број 10515 К.О. Сомбор-1

ИНВЕСТИТОР: Загорац Ненад из Сомбора, Занатска бб Катастарска парцела број 10515 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Солунских бораца Сомбору. Преузми

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонскe разрадe локације за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта П+4+Пк и помоћног објекта надстрешнице изнад паркинг места П+0 на катастарској парцели број 3779 К.О. Сомбор-1

ИНВЕСТИТОР: „АРКА ИЗГРАДЊА И АДАПТАЦИЈА“ доо Сомбор, 21. Октобра 35. Катастарска парцела број 3779 К.О. Сомбор-1 налази се у Војвођанској улици број 5 Сомбору.   Преузми

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4+Пк НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 3781 КО СОМБОР-1

ИНВЕСТИТОР: МИЛОВАН ГОГИЋ из Сомбора, Максима Горког 6. Катастарска парцела број 3781 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Војвођанска 9. у Сомбору. Потврда Урбанистички пројека

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКE РАЗРАДE ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+2+ПК И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА НАДСТРЕШНИЦЕ ИЗНАД ПАРКИГ МЕСТА П+0 НА КАТ.ПАРЦ.БР. 8062, 8033 И 8034 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: Томислав Раковић из Сомбора, ул. 22. Децембра 40. Катастарске парцеле број 8062, 8033 и 8034 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Стапарски пут 15А-17 у Сомбору.

Преузми

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА НА ЛОКАЦИЈИ НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 7766 И 7767/1 К.О. СОМБОР-1, „АGRICOM COMPANY GROUP“ ДОО СОМБОР, ИНВЕСТИТОР: „AGRICOM COMPANY GROUP“ ДОО СОМБОР, Сонћански пут Т-17/4 Сомбор Катастарске парцеле број 7766 и 7767/1 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Филипа Кљајића у Сомбору

Преузми

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБУ ИЗГРАДЊЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – УПРАВНЕ ЗГРАДЕ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“ П+1 И ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА КАТ.ПАРЦ.БР.6028 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: ГРАД СОМБОРА Трг цара Уроша 1. Сомбор, Катастарска парцела број 6028 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Венац Војводе Петра Бојовића 17. у Сомбору.

Преузми

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СКЛАДИШНО-ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА П+1 И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА П+0 У СОМБОРУ, КП БРОЈ 9857/15 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: „ЛАСТА“ доо Сомбор, М.Горког 49. Катастарска парцела број 9857/15 К.О. Сомбор-1 налази се у Индустријској зони у Сомбору.

Преузми

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЛАМЕЛЕ 1 И ЛАМЕЛЕ 2 ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+4+Пк и МБТС П+0 НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 5663, 5664, 5665 И 5666 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: „АРКА ИЗГРАДЊА И АДПАТАЦИЈА“ доо Сомбор, 21.Октобра 35. Катастарске парцеле број 5663, 5664, 5665 и 5666 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици 21. Октобра у Сомбору.

Преузми

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+0 ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 10445/3 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: „WOBY HAUS“ доо Нови Сад, Браће Рибникар 55. Катастарска парцела број 10445/3 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Стапарски пут у Сомбору.

Преузми

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П+2+Пк НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 3477 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: „ЧЕСМА ГРАДЊА“ доо Апатин, Његошева 43. Катастарска парцела број 3477 К.О. Сомбор-1 налази се у улици ХII Војвођанске ударне бригаде 13. у Сомбору.

Преузми

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П+0, ОБЈЕКТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА-ПОДНОГ СКЛАДИШТА П+0 И ПРАТЕЋЕГ ОБЈЕКТА – КОЛСКЕ ВАГЕ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 326 К.О. СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ, ИНВЕСТИТОР: ИГОР ВУКОВИЋ из Св.Милетића, Сомборска 41. Катастарска парцела број 326 К.О. Светозар Милетић налази се у улици Максима Горког у Светозару Милетићу.

Преузми

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА П+1 И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА П+0 У СОМБОРУ, КП БРОЈ 9857/16 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: ОЛГИЦА МИЈИЋ, Сомбор, Аврама Мразовића 13. Катастарска парцела број 9857/16 К.О. Сомбор-1 налази се у Индустријској зони у Сомбору.

Преузми

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+ПК, НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 7659/1 И 7659/2 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: „НОВОГРАДЊА“ доо Бездан, Нова бр.41-41а, Катастарске парцеле број 7659/1 и 7659/2 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Филипа Кљајића број 8-8А у Сомбору.

Преузми

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА КУЛТУРЕ – ВАТРОГАСНОГ МУЗЕЈА П+1, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 668 К.О. БЕЗДАН, ИНВЕСТИТОР: Добровољно ватрогасно друштвo „Бездан“ из Бездана, Родина 19. Катастарска парцела број 668 К.О. Бездан налази се у улици Родина 17. у Бездану.

Преузми

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 7364 И 7365 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: „ВАЈАГИЋ ГРАДЊА“ доо Сомбор, Бранка Радичевића 25. Катастарске парцеле број 7364 и 7365 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Мите Поповића 38. у Сомбору.

Преузми

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+ПК И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА – ГАРАЖЕ СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 3548 И 3549 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: „ПРО АРТ-ЛЕПОТА“ доо Сомбор, Душана Ћубића 6. Катастарске парцеле број 3548 и 3549 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Батинска 27 у Сомбору.

Преузми

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+Пк и ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 3528 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: „MIDBAU“ доо Апатин, Огњена Прице 6. Катастарска парцела број 3528 К.О. Сомбор-1 налази се у улици ХII Војвођанске ударне бригаде у Сомбору.

Преузми

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+ПК, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6064 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: Миља Лукић из Сомбора, Војничка 25. Катастарска парцела број 6064 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Тозе Марковића у Сомбору.

Преузми

Обавештење којим се одбија потврђивање Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности П+2+Пк и пословног објекта спратности П+0, на кат.парц. број 3528 К.О. Сомбор-1 инвеститора „Midbau“ доо Апатин

Обавештење Извештај Комисије за планове

Обавештење којим се одбија потврђивање Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за доградњу и реконструкцију, промену намене дела стамбеног објекта у пословни простор – стрељачко-спортских активности и доградњу стамбеног дела објекта, спратности П+0, на катастарским парцелама 15751/2 и 15752/2 К.О. Сомбор-2, инвеститора Милић Зорана из Сомбора

Обавештење Извештај Комисије за планове

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – ТРГОВИНЕ, СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 8053 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: ДУШАНОВИЋ ЖАНА, Београд, Раковица, ул. Првобораца 11. Катастарска парцела број 8053 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Владике Николаја 12. у Сомбору.

Преузми

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – ТРГОВИНА НА МАЛО, СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 6856 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: „CYBER PLANK“ доо Сомбор, Вере Гуцуње 83. Катастарска парцела број 6856 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Максима Горког 28. у Сомбору.

Потврда Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 7984/1 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: „СТАНКОВИЋ“ доо Сомбор, Алексе Шантића 10. Катастарска парцела број 7984/1 К.О. Сомбор-1 налази се на углу улица Проте Матеје Ненадовића и Стапарски пут у Сомбору.

Потврда Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+5 НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 9309/13 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: „ДНВ ГРАДЊА“ доо Сомбор, Венац Петрове горе 2А, Катастарска парцела број 9309/13 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Милете Протића у Сомбору.

Потврда Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности По+П+2+Пк, на кат.парц. број 3493 К.О. Сомбор-1 , ИНВЕСТИТОР: БОШКO КЕЦМАН из Кљајићева, Првомајска 20. Катастарскa парцелa број 3493 К.О. Сомбор-1 налазi се у улици Петра Драпшина бр.7. у Сомбору.

Потврда Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта спратности П+4 и помоћног објекта – гараже спратности П+0, на кат.парц. број 7990/27 К.О. Сомбор-1, ИНВЕСТИТОР: „СТАНКОВИЋ“ доо Сомбор, Алексе Шантића 10. Катастарска парцела број 7990/27 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Милете Протића у Сомбору.

Потврда Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4+ПК, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 10449 К.О. СОМБОР-1 И ТРАФО СТАНИЦЕ СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ.БР.5666 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: „АРКА ИЗГРАДЊА И АДАПТАЦИЈА“ доо Сомбор, ЈНА 30. Катастарске парцеле број 5666 и 10449 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици 21. Октобра број 17-19 у Сомбору.

Потврда Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ТЕЛЕЧКА НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА СВЕ У К.О. ТЕЛЕЧКА, ГРАД СОМБОР, ИНВЕСТИТОР: ЈКП „Водоканал“ Сомбор, Белог голуба 5

Потврда Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ НА КАТ.ПАРЦ.БР.178 K.O. СОМБОР-1, ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА МЛЕКАРЕ У КРУГУ ФАБРИКЕ „СОМБОЛЕД“ ДОО У СОМБОРУ, ИНВЕСТИТОР: „СОМБОЛЕД“ доо Сомбор, Гаковачки пут бб, Катастарска парцела број 178 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Јосифа Маринковића у Сомбору.

Потврда Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (1) СПРАТНОСТИ ПО+П+4, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 3947 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: „СОМБОРЕЛЕКТРО“ доо Сомбор, Ади Ендреа 27. Катастарска парцела број 3947 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Радишићева бр.2-3 у Сомбору.

Потврда Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 5847 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: „CYBER PLANK“ доо Сомбор, Вере Гуцуње 83. Катастарска парцела број 5847 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Соње Маринковић бр.23. у Сомбору.

Потврда Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ К.П.БР.9462/1 К.О. СОМБОР-1, ЗА ДОГРАДЊУ И ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ФАБРИКЕ ПЛАСТИЧНИХ УРЕЂАЈА У ФАБРИКУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГУМЕНИХ ДИХТУНГА У АУТОИНДУСТРИЈИ СПРАТНОСТИ П, П+1 И П+2, ИНВЕСТИТОР: „GUMA-S“ доо Сомбор, Стапарски пут 51. Катастарска парцела број 9462/1 К.О. Сомбор-1 налази се у улици С3 у Индустријској зони у Сомбору.

Потврда Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+Пк, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 8039 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: „CYBER PLANK“ доо Сомбор, Вере Гуцуње 83. Катастарска парцела број 8039 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Стапарски пут бр.23. у Сомбору.

Потврда Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОГРАДЊУ, НАДГРАДЊУ, АДАПТАЦИЈУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕГ ЕКОНОМСКОГ ОБЈЕКТА И ПРОМЕНУ НАМЕНЕ У КАМЕНОРЕЗАЧКУ РАДИОНИЦУ П+0 И АДАПТАЦИЈУ ДЕЛА ПРИЗЕМЉА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА У ПОСЛОВНИ ПРОСТОР П+1 – КАНЦЕЛАРИЈЕ, НА КАТ.ПАРЦ.БР.9793/1 И 9793/4 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: ДЕЈАН ГЛАВАШЕВИЋ Сомбор, Карађорђева бр.10. Катастарске парцеле број 9793/1 и 9793/4 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Роковачки пут бр.58. у Сомбору.

Потврда Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА П+0 И ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ДЕЛА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У ПОСЛОВНИ ПРОСТОР П+0, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 1591 И 1592 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: „M TEH“ доо Београд-Палилула, Иванковачка 8. Катастарске парцеле број 1591 и 1592 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Коњовићева бр.45. у Сомбору.

Потврда Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 6324, 6330 и 6331 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: МИЉА ЛУКИЋ из Сомбора, Војничка 25. Катастарске парцеле број 6324, 6330 и 6331 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Апатински пут бр.32-34 у Сомбору.

Потврда Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+3+Пк, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 6155, 6156/1 И 6156/2 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: ГТПУ „НОВОГРАДЊА“ доо Бездан, Нова 41-41А , Катастарске парцеле број 6155, 6156/1 и 6156/2 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Тозе Марковића бр. 22А, 24. и 26. у Сомбору.

Потврда Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА П+0 – П+1, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 9468/1 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: „СТИЛ ИЗГРАДЊА“ доо Сомбор, Богољуба Јефтића 22. Катастарска парцела број 9468/1 К.О. Сомбор-1 налази се у Индустријској зони у Сомбору.

Потврда Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 10448 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: „КНЕЖЕВИЋ МИЛАН-ГРАДЊА“ доо Сомбор, Др.Ђорђа Лазића 34А , Катастарска парцела број 10448 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Сонћански пут бр. 37. у Сомбору.

Потврда Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА П+0, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 11460 К.О. СОМБОР-2 , ИНВЕСТИТОР: ПОШТРАК ЈАСМИНА, Сомбор, Јосипа Маринковића 27. Катастарска парцела број 11460 К.О. Сомбор-2 налази се у улици Јосипа Маринковића бр.27. у Сомбору.

Потврда Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 7426/1 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: „СТАНКОВИЋ“ доо Сомбор, Алексе Шантића бр.10. Катастарска парцела број 7426/1 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Самка Радосављевића бр.31. у Сомбору.

Потврда Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П+1+Пк И ДВА ПОМОЋНА ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 4138 И 4139 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: ДУШАНКА и МИЛЕ ЂАПИЋ, Сомбор, Вујадина Секулића 37. Катастарска парцела број 4138 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Венац Војводе Живојина Мишића 6. у Сомбору, а катастарска парцела број 4139 К.О. Сомбор-1 у улици Златне греде 22. у Сомбору.

Потврда Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ ПО+П+2+Пк, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 3541 И 3542 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: „MAX MONTING DOO SRBOBRAN“, Гаврила Принципа 14., Србобран , Катастарскe парцелe број 3541 и 3542 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Петра Драпшина бр.18а-18у Сомбору.

Потврда Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+2+Пк, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 7642/2 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: „ЧЕСМА ГРАДЊА“доо Апатин, ул. Његошева бр.43 , Катастарска парцела број 7642/2 к.о. Сомбор -1 налази се у улици Јосифа Панчића бр.25, у Сомбору.

Потврда Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (ТРГОВИНА НА МАЛО) СПРАТНОСТИ Пр+2, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 3937 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: ПЕКЕЗ НЕЂЕЉКО, Сомбор, Централа бб , Катастарска парцела број 3937 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Николе Вукичевића бр.1.

Потврда Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4+Пк И ГАРАЖЕ СПРАТНОСТИ П+0 НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 3832 И 3833 К.О.СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: АД „ЛИПА“ Сомбор, Војвођанска бр.26 ,Кат.парц.број 3832 и 3833 К.О. Сомбор-1 налазe се у Војвођанскoj улици бр.26. у Сомбору.

Потврда Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+0 – П+1, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 4142 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: „ŠULEX“ доо Сомбор, Карађорђева 34-38 , Катастарска парцела број 4142 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Вељка Петровића бр.23. у Сомбору.

Потврда Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+Пк И ГАРАЖЕ СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 6049 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: „СТАНКОВИЋ“ доо Сомбор, Алексе Шантића бр.10. Катастарска парцела број 6049 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Тозе Марковића бр.9-11 у Сомбору.

Потврда Урбанистички пројекат

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта спратности По+П+2+Пк, на катастарским парцелама број 3752, 3753 и 3754 К.О. Сомбор-1

Обавештење Извештај

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И СКЛАДИШТЕЊЕ БЕТОНСКЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ, СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 148 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: „БРИКЕТ ПРОМЕТ“ доо Сомбор, ул.Гаковачки пут бб , Катастарска парцела број 148 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Јосифа Маринковића у Сомбору.

Урбанистички пројекат Потврда

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – САЛОНА НАМЕШТАЈА СПРАТНОСТИ П+1 И МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА П+0, У УЛИЦИ ВУКИЦЕ МИТРОВИЋ ББ, НА КАТ.ПАРЦ.БРОЈ 10439 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: ДАЛИБОР КРЕКИЋ из Сомбора-Лугово, Лугово насеље бб , Катастарска парцела број 10439 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Вукице Митровић бб у Сомбору.

Урбанистички пројекат Потврда

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА П+0, НА КАТ.ПАРЦ.БР.7922 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: МАРИЈАНАЦ САЊА и ВЛАДИМИР, Сомбор, ул.Сивачки пут бб , Катастарска парцела број 7922 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, Сивачки пут бб.

Урбанистички пројекат Потврда

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПЛАНИРАНОГ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ Пр+2+Пк НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 3698 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: Раковић Томислав из Сомбора, ул. 22. Децембра 40. Катастарска парцела број 3698 К.О.Сомбор-1 налази се у Ваљевскoj улици у Сомбору.

Урбанистички пројекат Потврда

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ УГОСТИТЕЉСКОГ КОМПЛЕКСА, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 2148, 2149, 2151/1, 2151/2 И 2152 К.О. БЕЗДАН, ИНВЕСТИТОР: „AWA HUMAN RESOURCE 2015“ доо Бездан, Жртава фашизма 60 ,Катастарске парцеле број 2148, 2149, 2151/1, 2151/2 и 2152 К.О. Бездан налазе се у Ружининој улици бр. 34. у Бездану.

Урбанистички пројекат Потврда

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОГРАДЊУ ХЛАДЊАЧЕ – МЕЂУФАЗА, СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 2285/1 К.О. РИЂИЦА, ИНВЕСТИТОР: „APPLE WORLD“ доо Риђица, Прве Плантаже бб, Катастарска парцела број 2285/1 К.О. Риђица налази се у Риђици, Прве Плантаже бб.

Урбанистички пројекат Потврда

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+2+Пк, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 7614, 7615 И 7616 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: „MODERN HOME INVESTMBENT&CONSULTING SAFE“ доо Сомбор, Стапарски пут 42. Катастарске парцеле број 7614, 7615 и 7616 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Штросмајерова број 5-7.

Урбанистички пројекат Потврда

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЖИТАРИЦА НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 9857/13 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: „AGRICOLA MAS GROUP“ доо Сомбор, Сонћански пут Т-17 ,Катастарска парцела број 9857/13 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у Индустријској зони.

Урбанистички пројекат Потврда

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА СКЛАДИШТА ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 148 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: „БРИКЕТ ПРОМЕТ“ доо Сомбор, Гаковачки пут бб , Катастарска парцела број 148 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Јосипа Маринковића.

Урбанистички пројекат Потврда

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+Пк НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 6152 и 6153 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: „НОВОГРАДЊА“ доо Бездан, Нова 41-41а, Катастарске парцеле број 6152 и 6153 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, у улици Тозе Марковића 28.

Урбанистички пројекат Потврда

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+3+Пк И ГАРАЖЕ СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 6161, 6162, 6178, 6179 и 6180 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: „СТАНКОВИЋ“ доо Сомбор, Алексе Шантића 10 ~ Катастарске парцеле број 6161, 6162, 6178, 6179 и 6180 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, у улици Тозе Марковића 14-18

Урбанистички пројекат Потврда

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА, СПРАТНОСТИ П+2+Пк, НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 3749 И 3751/1 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: „АРКА ИЗГРАДЊА и АДАПТАЦИЈА“ доо Сомбор, ЈНА 30 ~ Катастарске парцеле број 3749 и 3751/1 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, ул. Пожаревачка 1-5а

Урбанистички пројекат Потврда

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ ПР+2+ПК, НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 6300 И 6301 У К.О. СОМБОР-1

Урбанистички пројекат Потврда

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА-МЕШОВИТЕ ПРОДАВНИЦЕ (П+0) И ПРОДАВНИЦЕ ПЕКАРСКИХ ПРОИЗВОДА (П+1) НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 8255 К.О.СОМБОР-1 ~ ИНВЕСТИТОР: КАЈТАЗИ ЂОНИ и ГАБРИЕЛА из Сомбора, ХII Војвођанске ударне бригаде 107, Катастарска парцела број 8255 К.О.Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Максима Горког 43.

Урбанистички пројекат Потврда

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+1+ПК – П+2 И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА П+0, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 4132 К.О.СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: АЛЕКСАНДАР РАКОЊАЦ из Сомбора, Вељка Петровића 13. – Катастарска парцела број 4132 К.О.Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Вељка Петровића 13.

Урбанистички пројекат Потврда

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БР. 2223/1 И 2222 К.О. СТАПАР ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА ПОДНОГ СКЛАДИШТА СА НАДСТРЕШНИЦОМ СПРАТНОСТИ П+0, УСИПНОГ КОША И ЕЛЕВАТОРА , ИНВЕСТИТОР: МИЛАН КОВЧИН из Стапара, Николе Пашића 80 – Катастарске парцеле број 2223/1 и 2222 К.О. Стапар налазе се у Стапару, у улици Николе Пашића 84.

Урбанистички пројекат Потврда

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – ТРГОВИНЕ, СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ.БР. 1537 И 1538 К.О. СТАПАР ~ ИНВЕСТИТОР: „БОГОДО“ доо Алекса Шантић, Школска бб, Катастарске парцеле број 1537 и 1538 К.О. Стапар налазе се у Стапару, у улици Карађорђев плац 107.

Урбанистички пројекат Потврда

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА, СПРАТНОСТИ П+2+Пк, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 3551 К.О. СОМБОР-1, У СОМБОРУ У УЛИЦИ ПЕТРА ДРАПШИНА БРОЈ 14. ~ ИНВЕСТИТОР: „AГРО РАЈЧЕВИЋ ГРАДЊА“ доо Апатин, Војводе Путника 9, Катастарска парцела број 3551 К.О.Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Петра Драпшина 14.

Урбанистички пројекат Потврда

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ САМОУСЛУЖНЕ AУТОПЕРИОНИЦЕ, СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ.БР. 1552/1, 1552/2, 1553/1 И 1553/2 К.О. СТАПАР – ИНВЕСТИТОР: „DB CAR WASH GROUP“ Бездан, Нова 38 б, Катастарске парцеле број 1552/1, 1552/2, 1553/1 и 1553/2 К.О. Стапар налазе се у Стапару, у улици Карађорђев плац 105.

Урбанистички пројекат Потврда

Инвеститор: „AГРО РАЈЧЕВИЋ ГРАДЊА“ доо Апатин, Војводе Путника 9, Катастарска парцела број 3567 К.О.Сомбор-1 налази се у Сомбору, у Батинској улици бр. 25.

Урбанистички пројекат Потврда

Инвеститор: „БИМАЛ СУНЦЕ“ доо Стапарски пут бб, Сомбор Кат.парц.бр.: 0040/12 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, Стапарски пут бб.

Урбанистички пројекат Потврда

Инвеститор: ГРАД СОМБОР, Сомбор, Трг цара Уроша 1, Катастарска парцела број 19393/3 К.О.Сомбор-2 налази се у Сомбору, Козара салаши, у ванграђевинском реону, у Блоку између Безданског и Моношторског пута.

Урбанистички пројекат Потврда

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СКЛАДИШТА ЗА ЧУВАЊЕ И СУШЕЊЕ ЖИТАРИЦА, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 23815 К.О.СОМБОР-2 , ИНВЕСТИТОР: „ДЕЛТА АГРАР“ доо Аутопут за Загреб 35., Нови Београд, Катастарска парцела број 23815 К.О. Сомбор-2 налази се у Сомбору, ул. Централа насеље.

Урбанистички пројекат Потврда

Инвеститор: „СТАНКОВИЋ“ д.о.о. Сомбор, Алексе Шантића 10. Кат.парц.бр.: 3772 К.О.Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Венац Војводе Радомира Путника 17.

Урбанистички пројекат Потврда о потврђивању

Инвеститор: „HOLLO COMPANY“ д.о.о. Дорослово, ул.Змај Јовина 47. Кат.парц.бр.: 1663 и 1664/1 К.О. Дорослово налазе се у Дорослову, Табла 7.

Урбанистички пројекат Потврда о потврђивању

Инвеститор: „АРКА ИЗГРАДЊА И АДАПТАЦИЈА“ д.о.о. Сомбор, ул.ЈНА 30 Кат.парц.бр.: 6271 К.О.Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Раде Дракулића бр.3

Потврда о потврђивању Урбанистички пројекат

ИНВЕСТИТОР: „ПРО АРТ-ЛЕПОТА“ доо Сомбор, Душана Ћубића 6. Катастарска парцела број 3571 К.О.Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Батинска 28.

Потврда о потврђивању Урбанистички пројекат

Инвеститор: Љубинка Арсенић из Стапара, Кнеза Лазара бр.47А Кат.парц.бр.: 2410 и 2409/4 К.О. Стапар налазе се у Стапару, ул. Сивачки пут 13-15.

Потврда о потврђивању Урбанистички пројекат

ИНВЕСТИТОР: МИЉА ЛУКИЋ из Сомбора, Војничка 25. на катастарској парцели број 3378/1 К.О. Сомбор-1

Потврда о потврђивању Урбанистички пројекат

ИНВЕСТИТОР: САША ЛАКИЋ из Сомбора, Венац Војводе Радомира Путника 35. – Катастарска парцела број 9405/2 К.О.Сомбор-1 налази се у Сомбору, у Индустријској зони.

Потврда о потврђивању Урбанистички пројекат

Инвеститор: „БОЈАГИЋ“ д.о.о. Сомбор, Васе Пелагића 46. Кат.парц.бр.: 24024/1 К.О. Сомбор-2 налази се у Сомбору, у улици Централа насеље број 16.

Потврда о потврђивању Урбанистички пројекат

Инвеститор: „GRP CENTAR“ д.о.о. Сомбор, Индустријска зона југ 3 бб – Кат.парц.бр. 7599/11 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Индустријска зона југ 3 бб

Потврда о потврђивању Урбанистички пројекат

Инвеститор: „СИНАГОГА“ доо Сомбор, Стапарски пут бб – Кат.парц.бр.: 48/2 и 48/5 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, угао улица Радоја Домановића и Браће Миладинов.

Потврда о потврђивању Урбанистички пројекат

Инвеститор: Слободан Стеванчев из Сомбора, Венац Војводе Радомира Путника 41 – Кат.парц.бр. 3971 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Венац Војводе Радомира Путника 41

Потврда о потврђивању Урбанистички пројекат

Инвеститор: „ŠULEX“ д.о.о. Сомбор, Карађорђева 34-38 – Кат.парц.бр. 3970 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Венац Војводе Радомира Путника 39.

Преузми потврду о потврђивању Урбанистички пројекат

Инвеститор: „ЧЕСМА ГРАДЊА“ д.о.о. Апатин, Његошева 43. – Кат.парц.бр. 3823/1 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Војвођанска број 30.

Потврда о потврђивању Урбанистички пројекат

Инвеститор: ГТПУ „НОВОГРАДЊА“ д.о.о. Бездан, Нова бр.41-41А – Кат.парц.бр. 6310, 6312 и 6313 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, ул. Раде Кончара 27-29.

Потврда о птврђивању Урбанистички пројекат

Инвеститор: „СТАНКОВИЋ“ д.о.о. Сомбор, Алексе Шантића 10. – Кат.парц.бр. 6052, 6053, 6056 и 6057 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, ул. Тозе Марковића

Потврда о потврђинању Урбанистички пројекат

Инвеститор: Бошко Кецман из Кљајићева, Првомајска бр.20. – Кат.парц.бр. 3493 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Петра Драпшина 7.

Протврда о потврђивању Урбанистички пројекат

Инвеститор: „CITY CAR TEAM“ д.о.о. Сомбор, ХII Војвођанске ударне бригаде 128. – Кат.парц.бр. 211/1 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Бездански пут број 128.

Потврда о потврђивању Урбанистички пројекат

Инвеститор: Игор Стојковић из Сомбора, ул.Сремског фронта – Кат.парц.бр. 10972 К.О. Сомбор-2 налази се у Сомбору, ул. Старине Новака.

Урбанистички пројекат Потврда о потврђивању

Инвеститор: „PROGETTI“ д.о.о. из Владимираца, Владимирачки пут бб – Кат.парц.бр. 9453/6, 9456/9, 9456/11, 9457/5 и 9458/17 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, у Индустријској зони

Преузми потврду Урбанистички пројекат

Инвеститор: Зоран Данојевић из Сомбора, Георги Димитрова 24 – Кат.парц.бр. 922 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Милоша Обилића 88

Потврда Урбанистички пројекат

Инвеститор: „ŠULEX“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр. 2582/8 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Солунских бораца.

Урбанистички пројекат Потврда о потврђивању

Инвеститор: „L DECOR“ Сомбор, Трг Републике 1 – Кат.парц.бр. 2096/1 налази се у Сомбору, ул.Војвођанска 67

Потврда о потврђивању Урбанистички пројекат

Инвеститор: Град Сомбор, Сомбор, Трг цара Уроша 1. – Кат.парц.бр.: 10212 и 10223 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, ул. Венац Војводе Степе Степановића и Венац Војводе Петра Бојовића

Урбанистички пројекат Потврда о потврђивању

Инвеститор: „ТЕРМОВОД“ за трговину на велико и мало д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр. 8510 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Дубровачка 28.

Потврда о потврђивању урбанистичког пројекта Урбанистички пројекат

Инвеститор: „Apple World“ д.о.о. Станишић, Прве плантаже бб – Кат.парц.бр. 2285/1 К.О. Станишић се налази у Риђици, ул.Прве плантаже бб.

Потврда о потврђивању урбанистичког пројекта Урбанистички пројекат

Инвеститор: Владислав Лукић из Сомбора, Војничка 25 – Кат.парц.бр. 7465 и 7466 налазе се у Војничкој улици бр.21. у Сомбору

Потврда урбанистичког пројекта Урбанистички пројекат

Инвеститор: „MIDBAU“ д.о.о. Апатин, Огњена Прице 6 -Кат.парц.бр. 6278 налази се у улици Раде Кончара бр.17. у Сомбору

Потврда урбанистичког пројекта Урбанистички пројекат

Инвеститор: Драган Лукић из Сомбора, ул.Војничка 25 – Кат.парц.бр. 3514 и 3515 К.О. Сомбор-1 се налазе у улици ХII Војвођанске ударне бригаде у Сомбору

Потврда урбанистичког пројекта Урбанистички пројекат

Инвеститор: Раковић Томислав из Сомбора, ул.22. Децембра бр.40 – Кат.парц.бр.: 3698 К.О. Сомбор-1 се налази у Ваљевској улици у Сомбору

Потврда о потврђивању Урбанистичког пројекта Урбанистички пројекат

Инвеститор: „HOLLO COMPANY“ д.о.о. Дорослово, Змај Јовина 47 – Кат.парц.бр.: 468 и 469 К.О. Дорослово се налази у улици Змај Јовиној у Дорослову

Урбанистички пројекат Потврда о потврђивању Урбанистичког пројекта

Инвеститор: „СОМБОЛЕД“ д.о.о. за производњу и прераду млека, Сомбор, Гаковачки пут бб – Кат.парц.бр.: 178 К.О. Сомбор-1 се налази у улици Гаковачки пут бб у Сомбору

Потврда Урбанистички пројекат

Инвеститор: „НОВОГРАДЊА“ д.о.о. Бездан, Нова бр.41. – Кат.парц.бр.: 6193 К.О. Сомбор-1 се налази у улици Ернеста Киша број 32. у Сомбору

Потврда о потврђивању Урбанистичког пројекта Урбанистички пројекат

Инвеститор: Драган Максимовића из Сомбора – Кат.парц.бр.: 3572 К.О. Сопмбор-1 се налази у улици Ивана Цанкара број 3. у Сомбору

Преузми Потврду о потврђивању Урбанистичког пројекта Урбанистички пројекат

Инвеститор: „EBM-PAPST“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 589/7 и 595 К.О. се налазе у Коњовићевој улици бр.78. у Сомбору

Преузми потврду Урбанистички пројекат

Инвеститор: Слободан Шупица из Кљајићева – Кат.парц.бр.: 5260 се налази у улици Огњена Прице у Сомбору

Преузми потврду Урбанистички пројекат

Инвеститор: Урош Врањеш из Сомбора Кат.парц.бр. 5845 се налази у улици 21. Октобра бр.24. у Сомбору

Потврда урбанистичког пројкта Јавна презентација Извештај одељења Урбанистички пројекат

Инвеститор: „Станковић“ доо Сомбор Кат.парц.бр. 7990/23 се налази у улици ЈНА у Сомбору

Потврда о потврђивању Урбанистичког пројекта Урбанистички пројекат

Инвеститор: „Станковић“ доо Сомбор Кат.парц.бр. 7868/6 се налази у улици Филипа Кљајића у Сомбору

Потврда о потврђивању Урбанистичког пројекта Урбанистички пројекат

Инвеститор: Лацко Золтан из Светозара Милетића Кат.парц.бр. 650 и 651 се налазе у улици Купалишна у Светозар Милетићу

Инвеститор: Дом ученика средњих школа Сомбор Кат.парц.бр. Кат.парц.бр. 7553/1 К.О. Сомбор се налази у улици Стапарски пут

Инвеститор: Српска православна црквена општина Кљајићево Кат.парц.бр. 448/1 К.О. Кљајићево се налази на углу улица Марка Орешковића и Николе Тесле у Кљајићеву

Инвеститор: „ГЕРНЕР“ ДОО Сомбор, Гаковачки пут бб – Кат.парц.бр.: 8055 К.О. Сомбор-1 се налази у улици Владике Николаја у Сомбору

Инвеститор: Mирослав Катић из Стапара, Милоша Обилића 32. – Кат.парц.бр.: 765/1 К.О. Стапар се налази у улици Милоша Обилића 37. у Стапару

Инвеститор: „ВОЖД“ ДОО Сомбор, Бездански пут бб – Кат.парц.бр.: 14733/1 К.О. Сомбор-2 се налазе у улици Бездански пут бб, уз градску обилазницу – државни пут IБ реда број 15., деоница 01502 у Сомбору

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [757.58 KB]

Инвеститор: „MODERN HOME INVESTMENT&CONSULTING SAFE“ ДОО из Кљајићева, улица Милоша Кљајића бр. 13 – Кат.парц.бр.: 7619 и 7621/1 К.О. Сомбор-1 се налазе у улици Штросмајеровој број 11 и 13 у Сомбору

Инвеститор: „СТАНКОВИЋ“ д.о.о. Сомбор, Алексе Шантића 10 – Кат.парц.бр.: 7341/1, 7341/2 и 7342 К.О. Сомбор-1, која се налази у улици Самка Радосављевића 22 и 22а у Сомбору.

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [1.08 MB]

Инвеститор: „MIDBAU“ д.о.о. Апатин, Огњена Прице број 6 – Кат.парц.бр.: 7186 К.О. Сомбор-1, која се налази у улици Кнеза Милоша бр.16. у Сомбору

Инвеститор: Град Сомбор – Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове – Кат.парц.бр.: 9342 К.О. Сомбор-1, која се налази у Индустријској зони – ул.Стапарски пут у Сомбору.

Инвеститор: „CERENA-TRADE“ д.о.о. Сомбор – 11287/1 К.О. Сомбор-2 – парцела се налази у Сомбору уз градску обилазницу (траса између Безданског и Суботичког пута)

Инвеститор: „АЦ ТОКИЋ“ д.о.о. Станишић – 1276 и 1277 К.О. Станишић – парцеле се налазе у Кљајићеву, ул. Моше Пијаде 54

Инвеститор: „Наша фамилиа“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 9450/5 К.О. Сомбор-1 – парцела се налази у Сомбору у Индустријској зони

Инвеститор: „Новоградња“ д.о.о. Бездан – Кат.парц.бр.: 6252 К.О. Сомбор-1

Инвеститор: „Станковић“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 7990/17; 7990/18; 7991/3 К.О. Сомбор-1

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [758.03 KB]

Инвеститор: „МС Мачкић градња“ д.о.о. Апатин – Кат.парц.бр.: 3823/1 К.О. Сомбор-1

Инвеститор: Драган Лукић из Сомбора – Кат.парц.бр.: 7259 К.О. Сомбор-1

Инвеститор: Драган Лукић из Сомбора – Кат.парц.бр.: 7259 и 7261 К.О. Сомбор-1

Инвеститор: „Šulex“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 537 К.О. Сомбор-1

Инвеститор: „Станковић“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 7343 К.О. Сомбор-1

Инвеститор: Драган Лукић из Сомбора – Кат.парц.бр.: 7736 и 7737 К.О. Сомбор

Инвеститор: „СИНАГОГА“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 9065 и 9066 К.О. Сомбор 1

Инвеститор: „СИНАГОГА“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 5973 К.О. Сомбор 1

Инвеститор: „HOLLO COMPANY“ д.о.о. Дорослово – Кат.парц.бр.: 1664/1 К.О. Дорослово

Инвеститор: ТР „Кошмар“ Сомбор – кат.парц.бр.1647 К.О. Сомбор-1

Инвеститор: Римокатоличка црквена опћина Свети Мирко Дорослово – кат.парц.бр. 1527/1 К.О. Дорослово

Инвеститор: Лукић Драган Сомбор – кат.парц.бр.7467/1 К.О. Сомбор-1

Инвеститор: „Бојагић“ д.о.о. Сомбор – кат.парц.бр.24024/1 К.О. Сомбор-2

Инвеститор: „Агроплус“ д.о.о. Сомбор – кат.парц.бр.12647 К.О. Сомбор-2

Инвеститор: „Синагога“ д.о.о. Сомбор – кат.парц.бр.9486 и 9487 К.О. Сомбор-1

Инвеститор: Сошпед д.о.о. Сомбор – кат.парц.бр.79314 К.О. Сомбор 1 – изградња комплекса теретног терминала.

Инвеститор: ГТПУ „Новоградња“ Бездан – кат.парц.бр.6305 К.О. Сомбор 1 – изградња вишепородичног стамбено-пословног објекта

Инвеститор: Драган Лукић – вишепородични стамбени објекат, кат.парц.бр.6280

Инвеститор: Мирољуб Вуковић – болница са поликлиником, кат.парц.бр.9321/6

Инвеститор: „Univerexport“ д.о.о. Нови Сад, кат.парц.бр.5677/1, 5677/2 и 5674 К.О. Сомбор I

Инвеститор: „Станковић“ д.о.о. Сомбор, кат.парц.бр.7366 К.О. Сомбор I

Инвеститори: Вујовић Радомир из Сомбора и ГТПУ „Новоградња“ д.о.о. Бездан, кат.парц.бр.20110/1 и 20109/4 К.О. Сомбор II