Povratak na Урбанистички пројекти

Обавештење којим се одбија потврђивање Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за доградњу и реконструкцију, промену намене дела стамбеног објекта у пословни простор – стрељачко-спортских активности и доградњу стамбеног дела објекта, спратности П+0, на катастарским парцелама 15751/2 и 15752/2 К.О. Сомбор-2, инвеститора Милић Зорана из Сомбора