Povratak na Одељења

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине

НАЧЕЛНИК: Владимир Катанић, дипл.прав.

 

ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА: Мирјана Дрча Боровић, дипл.инж.пољопривреде

 

Надлежност: Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине обавља послове који се односе на: израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта; израду текста одлуке и огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; спровођење поступка јавне лицитације и поступак прикупљања писаних понуда; сачињавање предлога Одлука о давању у закуп пољопривредног земљишта; сачињава предлога Уговора о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; по закључењу Уговора о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини врши послове увођења у посед лица којима је пољопривредно земљиште у државној својини дато у закуп, односно на коришћење у сарадњи са надлежном пољопривредном инспекцијом и органом надлежним за послове вођења јавне евиденције о непокретностима односно геодетском организацијом; праћење реализације закључених уговора о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; утврђивање начина коришћења пољопривредног земљишта без обзира на облик својине а врши и послове везане за промену културе пољопривредног земљишта; наплату коришћења пољопривредног земљишта у државној својини од правних односно физичких лица која исто користе без правног основа укључујући и радње на скидању, транспорту, складиштењу и продаји скинутих усева са пољопривредног земљишта у државној својини од познатих или непознатих правних односно физичких лица која су исто користила без правног основа; наменско трошење средстава остварених закупом пољопривредног земљишта тј. учествује у праћењу и реализацији пројеката уређења атарских путева, изградње отресишта, одводњавања пољопривредног земљишта, ревитализацију ветрозаштитних појасева, обележавања парцела, ангажовања и опремања Пољочуварске службе и других, а сагласно Годишњем програму; учествовање у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине у изради вансудских поравнања по основу фактичког коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; прикупљање документације и обраде података у вези остваривања права пречег закупа по основу инфраструктуре и узгоја животиња, укључујући и израду текста предлога одлуке о праву првенства закупа који разматра и доноси скупштина града у року од 30 дана од дана пријема комплетне документације од Министарства пољопривреде и заштите животне средине; контролу коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у сарадњи са Републичком пољопривредном инспекцијом; давање предлога за продају пољопривредног земљишта у државној својини, објављује јавни позив за прикупљање понуда и врши и све друге послове везане за закључење и реализацију уговора о купопродаји пољопривредног земљишта у државној својини; доношења водних аката – водних услова, водних сагласности, водних дозвола, а на захтев лица која прибављају грађевинску дозволу, израђују просторне или урбанистичке планове или газдују шумама; земљиште у јавној својини града Сомбора које није приведено намени односно које се користи у пољопривредне сврхе полазећи од одредби Закона о пољопривредном земљишту тј. његове сходне примене и одредби одлука Скупштине града; процену штета на пољопривредним усевима насталим услед елементарних и других већих непогода; спровођење Одлуке о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете; реализацију активности везаних за рад противградне заштите на територији града Сомбора; жалбе корисника или власника пољопривредног земљишта; контролу стања некатегорисаних путева – линија у власништву града Сомбора; стручну и техничку подршку Фонда за развој пољопривреде града Сомбора, Комисији за процену пољских штета на територији града Сомбора, Комисији за праћење жетве, Одбору за пољопривреду; рурални развој – развој села, који имају за циљ побољшање квалитета живота и рада становништва у руралним срединама града Сомбора проширењем економских активности и побољшањем конкурентности у сфери пољопривреде и прехрамбене индустрије; друге послове везане за пољопривредну производњу и задругарство на територији града Сомбора; праћење актуелних конкурса у ресорном Министарству и покрајинским службама и обавештава, упућује и помаже пољопривредним произвођачима да остваре права, конкуришу и добију средства код ових органа; спровођење поступак процене утицаја пројеката на животну средину и старање о спровођењу Закона о управљању отпадом; утврђивање услова и мера заштите животне средине у поступку доношења просторних и урбанистичких планова; учешће у поступку стратешке процене утицаја на животну средину и давање сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја одређених планова и програма на животну средину; издавање дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада, издавање одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом, вођење евиденције дозвола и достављање података министарству; издавање дозвола за рад у погледу испуњености услова заштите ваздуха од загађивања; издавање дозвола за обављање делатности промета и дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија у складу са Законом о хемикалијама; издавање интегрисане дозволе сходно овлашћењима из Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине; обављање припреме, доношење и реализацију програма и планова заштите животне средине и сарадња са овлашћеним институцијама у чијој надлежности је вршење контроле квалитета животне средине и систематско праћење стања животне средине, прикупљање података из ове области и објављивање, организовање и спровођење мера заштите становништва у области сузбијања штетних организама, спровођење и праћење мера на сузбијању коровске биљке амброзије; вођење локалног регистра извора загађивања; припремање извештаја о стању животне средине; води регистра и евиденција и достављање података Агенцији и министарству; припрему годишњег извештаја и обавештавање јавност о стању животне средине; поступа као заинтересовани орган код поступака процене утицаја пред надлежним органом аутономне покрајине и пред надлежним министарством; спровођење активности за јачање свести о потреби заштите животне средине; заштиту и унапређење природних добара и обавља друге послове везане за заштиту животне средине; припрема нацрте одлука и других аката које доносе органи града, из надлежности Одељења, као и друге послове из свог делокруга.

Обрасци захтева – kérelmek

на српскомMagyarul ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ДА ЗА ПРЕДМЕТНУ ИНВЕСТИЦИЈУ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА НЕ КОРИСТИ ПОДСТИЦАЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЈЛС ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ЗА ПРЕТРПЉЕНУ ШТЕТУ И ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ НЕПОГОДА УВОЂЕЊЕ У ПОСЕД НА ДРЖАВНО ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЗАХТЕВ ЗА РАЗГЛЕДАЊЕ И ПРЕПИСИВАЊЕ СПИСА ПРЕДМЕТА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПОВОДОМ ИЗВРШЕНОГ УВИДА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА У ВЕЗИ ОБРАДОМ ПОДАТАКА О… Детаљније

Процедуре

  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА АЖУРИРАНУ СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ДОЗВОЛА ЗА РАД СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂЕЊА ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН ИЛИ ОДЛАГАЊЕ НЕОПАСНОГ ИЛИ ИНЕРТНОГ ОТПАДА ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ… Детаљније

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Сомбора за 2017. годину

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Сомбора за 2018. годину

  табела у ехелу потписи чланова Комисије за израду предлога ГП Изјава Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Закључак Скупштине града

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Сомбора за 2019. годину

Преузми

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Сомбора за 2020. годину

Преузми
Званична интернет презентација