Povratak na Одељења

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине

Начелник: Дејан Станисављевић

 

ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА: Мирјана Дрча Боровић, дипл.инж.пољопривреде

 

Надлежност: Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине обавља послове који се односе на: израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта; израду текста одлуке и огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; спровођење поступка јавне лицитације и поступак прикупљања писаних понуда; сачињавање предлога Одлука о давању у закуп пољопривредног земљишта; сачињава предлога Уговора о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; по закључењу Уговора о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини врши послове увођења у посед лица којима је пољопривредно земљиште у државној својини дато у закуп, односно на коришћење у сарадњи са надлежном пољопривредном инспекцијом и органом надлежним за послове вођења јавне евиденције о непокретностима односно геодетском организацијом; праћење реализације закључених уговора о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; утврђивање начина коришћења пољопривредног земљишта без обзира на облик својине а врши и послове везане за промену културе пољопривредног земљишта; наплату коришћења пољопривредног земљишта у државној својини од правних односно физичких лица која исто користе без правног основа укључујући и радње на скидању, транспорту, складиштењу и продаји скинутих усева са пољопривредног земљишта у државној својини од познатих или непознатих правних односно физичких лица која су исто користила без правног основа; наменско трошење средстава остварених закупом пољопривредног земљишта тј. учествује у праћењу и реализацији пројеката уређења атарских путева, изградње отресишта, одводњавања пољопривредног земљишта, ревитализацију ветрозаштитних појасева, обележавања парцела, ангажовања и опремања Пољочуварске службе и других, а сагласно Годишњем програму; учествовање у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине у изради вансудских поравнања по основу фактичког коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; прикупљање документације и обраде података у вези остваривања права пречег закупа по основу инфраструктуре и узгоја животиња, укључујући и израду текста предлога одлуке о праву првенства закупа који разматра и доноси скупштина града у року од 30 дана од дана пријема комплетне документације од Министарства пољопривреде и заштите животне средине; контролу коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у сарадњи са Републичком пољопривредном инспекцијом; давање предлога за продају пољопривредног земљишта у државној својини, објављује јавни позив за прикупљање понуда и врши и све друге послове везане за закључење и реализацију уговора о купопродаји пољопривредног земљишта у државној својини; доношења водних аката – водних услова, водних сагласности, водних дозвола, а на захтев лица која прибављају грађевинску дозволу, израђују просторне или урбанистичке планове или газдују шумама; земљиште у јавној својини града Сомбора које није приведено намени односно које се користи у пољопривредне сврхе полазећи од одредби Закона о пољопривредном земљишту тј. његове сходне примене и одредби одлука Скупштине града; процену штета на пољопривредним усевима насталим услед елементарних и других већих непогода; спровођење Одлуке о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете; реализацију активности везаних за рад противградне заштите на територији града Сомбора; жалбе корисника или власника пољопривредног земљишта; контролу стања некатегорисаних путева – линија у власништву града Сомбора; стручну и техничку подршку Фонда за развој пољопривреде града Сомбора, Комисији за процену пољских штета на територији града Сомбора, Комисији за праћење жетве, Одбору за пољопривреду; рурални развој – развој села, који имају за циљ побољшање квалитета живота и рада становништва у руралним срединама града Сомбора проширењем економских активности и побољшањем конкурентности у сфери пољопривреде и прехрамбене индустрије; друге послове везане за пољопривредну производњу и задругарство на територији града Сомбора; праћење актуелних конкурса у ресорном Министарству и покрајинским службама и обавештава, упућује и помаже пољопривредним произвођачима да остваре права, конкуришу и добију средства код ових органа; спровођење поступак процене утицаја пројеката на животну средину и старање о спровођењу Закона о управљању отпадом; утврђивање услова и мера заштите животне средине у поступку доношења просторних и урбанистичких планова; учешће у поступку стратешке процене утицаја на животну средину и давање сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја одређених планова и програма на животну средину; издавање дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада, издавање одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом, вођење евиденције дозвола и достављање података министарству; издавање дозвола за рад у погледу испуњености услова заштите ваздуха од загађивања; издавање дозвола за обављање делатности промета и дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија у складу са Законом о хемикалијама; издавање интегрисане дозволе сходно овлашћењима из Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине; обављање припреме, доношење и реализацију програма и планова заштите животне средине и сарадња са овлашћеним институцијама у чијој надлежности је вршење контроле квалитета животне средине и систематско праћење стања животне средине, прикупљање података из ове области и објављивање, организовање и спровођење мера заштите становништва у области сузбијања штетних организама, спровођење и праћење мера на сузбијању коровске биљке амброзије; вођење локалног регистра извора загађивања; припремање извештаја о стању животне средине; води регистра и евиденција и достављање података Агенцији и министарству; припрему годишњег извештаја и обавештавање јавност о стању животне средине; поступа као заинтересовани орган код поступака процене утицаја пред надлежним органом аутономне покрајине и пред надлежним министарством; спровођење активности за јачање свести о потреби заштите животне средине; заштиту и унапређење природних добара и обавља друге послове везане за заштиту животне средине; припрема нацрте одлука и других аката које доносе органи града, из надлежности Одељења, као и друге послове из свог делокруга.

Обрасци захтева – kérelmek

на српскомMagyarul ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ДА ЗА ПРЕДМЕТНУ ИНВЕСТИЦИЈУ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА НЕ КОРИСТИ ПОДСТИЦАЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЈЛС ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ЗА ПРЕТРПЉЕНУ ШТЕТУ И ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ НЕПОГОДА УВОЂЕЊЕ У ПОСЕД НА ДРЖАВНО ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЗАХТЕВ ЗА РАЗГЛЕДАЊЕ И ПРЕПИСИВАЊЕ СПИСА ПРЕДМЕТА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПОВОДОМ ИЗВРШЕНОГ УВИДА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА У ВЕЗИ ОБРАДОМ ПОДАТАКА О …

Процедуре

  ВОДНА ДОЗВОЛА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА АЖУРИРАНУ СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ДОЗВОЛА ЗА РАД СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂЕЊА ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН ИЛИ ОДЛАГАЊЕ НЕОПАСНОГ ИЛИ ИНЕРТНОГ ОТПАДА ДОЗВОЛА …

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Сомбора за 2017. годину

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Сомбора за 2018. годину

  табела у ехелу потписи чланова Комисије за израду предлога ГП Изјава Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Закључак Скупштине града

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Сомбора за 2019. годину

Преузми

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Сомбора за 2020. годину

Преузми

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Сомбора за 2021. годину

Преузми

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Сомбора за 2022. годину

Преузми

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Сомбора за 2023. годину

Преузми