Povratak na Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине

Обрасци захтева

Водна акта

ВОДНА ДОЗВОЛА БЕЗ РЕШЕЊА О ВОДНОЈ САГЛАСНОСТИ ВОДНА ДОЗВОЛА ВОДНИ УСЛОВИ ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ

Животна средина

OДОБРЕЊЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА У МОБИЛНОМ ПОСТРОЈЕЊУ ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА АЖУРИРАНУ СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА О ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ДОЗВОЛА ЗА РАД СТАЦИОНИРАНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂЕЊА ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ,ТРЕТМАН ИЛИ ОДЛАГАЊЕ НЕОПАСНОГ ИЛИ ИНЕРТНОГ ОТПАДА ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ ХЕМИКАЛИЈАМА ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА ОДЛУЧИВАЊЕ… Детаљније
Званична интернет презентација