Povratak na Градска управа

Порез на имовину

Порез на имовину између осталог плаћа се и на право својине на непокретности.
Обвезник пореза на имовину на право својине на непокретностима је правно и физичко лице које је ималац тих права на непокретности које се налазе на територији Републике Србије.
Порез на имовину је трајног карактера, његова висина се утврђује на годишњем нивоу, а плаћа се квартално што значи тромесечно.
Обавеза по основу пореза на имовину настаје даном стицања права, односно даном почетка коришћења, даном оспособљавања, даном издавања употребне дозволе или даном омогућавања коришћења имовине на други начин.

Одлука о стопама пореза на имовину у Граду Сомбору

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину

Одлука о првим изменама и допунама одлуке о утврђивању зона и коефициената за потребе утврђивања пореза на имовину

Одлука о утврђивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину

Одлука о стопи амортизације на вредност непокретности која је предмет пореза на имовину

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину

Решење о измени и допуни решења о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину

Званична интернет презентација