Povratak na Градска управа

Порез на имовину

Порез на имовину плаћа се на непокретности које се налазе на територији Републике Србије, и то на: право својине, право закупа, право коришћења или државину.

Обвезник пореза на имовину је правно и физичко лице (које води односно које не води пословне књиге), које је на непокретности на територији Републике Србије ималац права својине, корисник или држалац.

Порез на имовину се утврђује на годишњем нивоу, а плаћа се квартално односно тромесечно.Обавеза по основу пореза на имовину настаје даном стицања права, односно даном почетка коришћења, даном оспособљавања, даном издавања употребне дозволе или даном омогућавања коришћења имовине на други начин.

Званична интернет презентација