↑ Povratak na Градска управа

Порез на имовину

Порез на имовину између осталог плаћа се и на право својине на непокретности.
Обвезник пореза на имовину на право својине на непокретностима је правно и физичко лице које је ималац тих права на непокретности које се налазе на територији Републике Србије.
Порез на имовину је трајног карактера, његова висина се утврђује на годишњем нивоу, а плаћа се квартално што значи тромесечно.
Обавеза по основу пореза на имовину настаје даном стицања права, односно даном почетка коришћења, даном оспособљавања, даном издавања употребне дозволе или даном омогућавања коришћења имовине на други начин.

Одлука о стопама пореза на имовину у Граду Сомбору

Pogledati stranu »

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину

Pogledati stranu »

Одлука о првим изменама и допунама одлуке о утврђивању зона и коефициената за потребе утврђивања пореза на имовину

Pogledati stranu »

Одлука о утврђивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину

Pogledati stranu »

Одлука о стопи амортизације на вредност непокретности која је предмет пореза на имовину

Pogledati stranu »

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину

Pogledati stranu »

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину

Pogledati stranu »

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину

Pogledati stranu »

Решење о измени и допуни решења о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину

Pogledati stranu »

Zvanična internet prezentacija