Povratak na Градска управа

Порез на имовину

Порез на имовину плаћа се на непокретности које се налазе на територији Републике Србије, и то на: право својине, право закупа, право коришћења или државину.

Обвезник пореза на имовину је правно и физичко лице (које води односно које не води пословне књиге), које је на непокретности на територији Републике Србије ималац права својине, корисник или држалац.

Порез на имовину се утврђује на годишњем нивоу, а плаћа се квартално односно тромесечно.Обавеза по основу пореза на имовину настаје даном стицања права, односно даном почетка коришћења, даном оспособљавања, даном издавања употребне дозволе или даном омогућавања коришћења имовине на други начин.

Одлука о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно односно у шумско земљиште у сврху утврђивања пореза на имовину

Преузми

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину 2014 – 2024

Одлука о одређивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину на територији града Сомбора

Одлука о стопама пореза на имовину у Граду Сомбору

Одлука о стопи амортизације на вредност непокретности која је предмет пореза на имовину