Povratak na Градска управа

Порез на имовину

Порез на имовину између осталог плаћа се и на право својине на непокретности.
Обвезник пореза на имовину на право својине на непокретностима је правно и физичко лице које је ималац тих права на непокретности које се налазе на територији Републике Србије.
Порез на имовину је трајног карактера, његова висина се утврђује на годишњем нивоу, а плаћа се квартално што значи тромесечно.
Обавеза по основу пореза на имовину настаје даном стицања права, односно даном почетка коришћења, даном оспособљавања, даном издавања употребне дозволе или даном омогућавања коришћења имовине на други начин.
Званична интернет презентација