Povratak na Порез на имовину

Одлука о стопи амортизације на вредност непокретности која је предмет пореза на имовину

Званична интернет презентација