Povratak na Актуелности

Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА (БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА-ДЕОНИЦА: ОД ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА СА МАЂАРСКОМ (БАЧКИ БРЕГ), ПОСТОЈЕЋИ ДРЖАВНИ ПУТ IБ РЕДА БРОЈ 15 ДО РАСКРСНИЦЕ СА ПОСТОЈЕЋИМ ДРЖАВНИМ ПУТЕМ IБ РЕДА БРОЈ 12. Наручилац пројекта: ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, Београд, Булeвар Краља Александра бр. 282 , Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 25. октобра до 01. новембра 2021.год.

Оглас

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКE РАЗРАДE ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОГРАДЊУ ХЛАДЊАЧЕ – МЕЂУФАЗА, СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 2285/1 К.О. РИЂИЦА , Наручилац пројекта: „APPLE WORLD“ доо Риђица, Прве Плантаже бб , Катастарска парцела број 2285/1 К.О. Риђица налази се у Риђици, Прве Плантаже бб. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 24. септембра до 01. октобра 2021.год.

Оглас Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ УГОСТИТЕЉСКОГ КОМПЛЕКСА,
НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 2148, 2149, 2151/1, 2151/2 И 2152 К.О. БЕЗДАН, Наручилац пројекта: „AWA HUMAN RESOURCE 2015“ доо Бездан, Жртава фашизма 60, Катастарске парцеле број 2148, 2149, 2151/1, 2151/2 и 2152 К.О. Бездан налазе се у Бездану, Ружина 34, Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 01. до 08. октобра 2021.год.

Оглас Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+2+Пк, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 7614, 7615 И 7616 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „MODERNG HOME INVESTMBENT&CONSULTING SAFE“ доо Сомбор, Стапарски пут 42, Катастарске парцеле број 7614, 7615 и 7616 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Штросмајерова број 5-7. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 17. до 24. септембра 2021.год.

Оглас Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (ТРГОВИНА НА МАЛО) СПРАТНОСТИ Пр+2, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 3937 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: ПЕКЕЗ НЕЂЕЉКО, Сомбор, Централа бб , Катастарска парцела број 3937 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Николе Вукичевића бр.1. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 17. до 24. септембра 2021.год.

Оглас Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ПЛАНИРАНОГ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ Пр+2+Пк НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 3698 К.О.СОМБОР-1, Наручилац пројекта: Раковић Томислав из Сомбора, ул.22.децембра број 40 Катастарска парцела број 3698 К.О.Сомбор-1 налази се у Ваљевској улици у Сомбору. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 03. до 10. септембра 2021.год.

Оглас Урбанистички пројекат Примедбе и сугестије – Гордана Грба Примедбе и сугестије Грба Сара и Јово Извештај

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЖИТАРИЦА НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 9857/13 К.О. СОМБОР-1 , Наручилац пројекта: „AGRICOLA MAS GROUP“ доо Сомбор, Сонћански пут Т-17, Катастарска парцела број 9857/13 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у Индустријској зони, Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 06. до 13. aвгуста 2021.год.

Оглас Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА „БЕЗДАН“ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 7886, 8135, 8136 И 8138 К.О. БЕЗДАН, ГРАД СОМБОР , Наручилац пројекта: Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Београд, Краља Милана 16, Катастарске парцеле број 7886, 8135, 8136 и 8138 К.О. Бездан обухватају простор од средине моста на реци Дунав (између Батине и Бездана) до државног пута I реда Б 16 Батина – Суботица – Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 16. до 23. јула 2021.год.

Оглас Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – САЛОНА НАМЕШТАЈА СПРАТНОСТИ П+1 И МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА П+0, У УЛИЦИ ВУКИЦЕ МИТРОВИЋ ББ, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 9100/3, 9102/27, 9102/28 И 9102/29 К.О. СОМБОР-1 , Наручилац пројекта: ДАЛИБОР КРЕКИЋ, Сомбор-Лугово, Лугово насеље бб – Катастарске парцеле број 9100/3, 9102/27, 9102/28 и 9102/29 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, у улици Вукице Митровић бб.

Урбанистички пројекат Исправка огласа Оглас

Оглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта које је у јавној својини града Сомбора а које се користи као пољопривредно земљиште до привођења планираној намени у производној 2020/2021 години – други круг

Оглас Преглед груписаних јавних надметања- Шифарник Формулар за пријављивање Формулар за поврат депозита

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+Пк НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 6152 и 6153 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „НОВОГРАДЊА“ доо Бездан, Нова 41-41а – Катастарске парцеле број 6152 и 6153 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, у улици Тозе Марковића 28.

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за 2020 годину-2 круг

оглас Корисничко упутство- пријава за учешће на јавним надметањима формулар за пријављивање формулар за поврат депозита захтев за обилазак терена преглед груписаних јавних надметања извод из правилника Мапе

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за 2020 годину-3 круг

оглас Корисничко упутство- пријава за учешће на јавним надметањима формулар за пријављивање формулар за поврат депозита захтев за обилазак терена преглед груписаних јавних надметања извод из правилника Мапе

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА П+0, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 9405/2 К.О.СОМБОР-1 Инвеститор: САША ЛАКИЋ из Сомбора, Венац Војводе Радомира Путника 35. Катастарска парцела број 9405/2 К.О.Сомбор-1 налази се у Сомбору, у Индустријској зони. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 19. до 26. марта 2021.год. Урбанистички пројекат… Детаљније

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „ПРО АРТ-ЛЕПОТА“ доо Сомбор, Душана Ћубића 6. – Кат.парц.бр.: 3571 К.О.Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Батинска 28. (19.02. – 26.02.2021.год.)

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ ПР+2+ПК, НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 6300 И 6301 У К.О. СОМБОР-1 – Наручилац пројекта: „CYBER PLANK“ доо Сомбор, Вере Гуцуње 83.

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА-МЕШОВИТЕ ПРОДАВНИЦЕ (П+0) И ПРОДАВНИЦЕ ПЕКАРСКИХ ПРОИЗВОДА (П+1) НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 8255 К.О. СОМБОР-1

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БР. 2223/1 И 2222 К.О. СТАПАР ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА ПОДНОГ СКЛАДИШТА СА НАДСТРЕШНИЦОМ СПРАТНОСТИ П+0, УСИПНОГ КОША И ЕЛЕВАТОРА – Наручилац пројекта: МИЛАН КОВЧИН из Стапара, Николе Пашића 80.

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+1+ПК – П+2 И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА П+0, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 4132 К.О.СОМБОР-1

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат Извештај Комисије за планове Града Сомбора о извршеној стручној контроли Урбанистичког пројекта

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА, СПРАТНОСТИ П+2+Пк, НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 3749 И 3751/1 К.О. СОМБОР-1 – Наручилац пројекта: „АРКА ИЗГРАДЊА и АДАПТАЦИЈА“ доо Сомбор, ЈНА 30.

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА, СПРАТНОСТИ П+2+Пк, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 3551 К.О. СОМБОР-1, У СОМБОРУ У УЛИЦИ ПЕТРА ДРАПШИНА БРОЈ 14.

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА, СПРАТНОСТИ П+2+Пк, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 3567 К.О.СОМБОР-1, У СОМБОРУ, У УЛИЦИ БАТИНСКА БРОЈ 25.

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – ТРГОВИНЕ, СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ.БР. 1537 И 1538 К.О. СТАПАР

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ, СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ.БР. 1552/1, 1552/2, 1553/1 И 1553/2 К.О. СТАПАР

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СКЛАДИШТА ЗА ЧУВАЊЕ И СУШЕЊЕ ЖИТАРИЦА, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 23815 К.О. СОМБОР-2

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: МИЉА ЛУКИЋ из Сомбора, Војничка 25. – Кат.парц.бр.: 3378/1 К.О.Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. ХII Војвођанске ударне бригаде 33. (19.02. – 26.02.2021.год.)

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+3+Пк И ГАРАЖЕ СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 6161, 6162, 6178, 6179 и 6180 К.О. СОМБОР-1 , Наручилац пројекта: „СТАНКОВИЋ“ доо Сомбор, Алексе Шантића 10. Катастарске парцеле број 6161, 6162, 6178, 6179 и 6180 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, у улици Тозе Марковића 14-18. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 14. до 21. маја 2021.год.

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА СКЛАДИШТА ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 148 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: БРИКЕТ ПРОМЕТ“ доо Сомбор, Гаковачки пут бб, Катастарска парцела број 148 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Јосипа Маринковића. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 14. до 21. маја 2021.год.

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

Оглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта које је у јавној својини града Сомбора а које се користи као пољопривредно земљиште до привођења планираној намени у производној 2020/2021 години

оглас формулар за пријављивање формулар за поврат депозита преглед груписаних јавних надметања- Шифарник

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „БИМАЛ СУНЦЕ“ доо Стапарски пут бб, Сомбор – Кат.парц.бр.: 10040/12 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, Стапарски пут бб (25.12.2020. – 04.01.2021.)

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+Пк НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 6152 и 6153 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „НОВОГРАДЊА“ доо Бездан, Нова 41-41а – Катастарске парцеле број 6152 и 6153 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, у улици Тозе Марковића 28.

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „HOLLO COMPANY“ д.о.о. Дорослово, ул.Змај Јовина 47. – кат.парц.бр. 1663 и 1664/1 К.О. Дорослово налазе се у Дорослову, Табла 7. (04.12. – 11.12.2020.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „СТАНКОВИЋ“ д.о.о. Сомбор, кат.парц.бр. 3772 К.О.Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Венац Војводе Радомира Путника 17. (20.11. – 27. 11. 2020.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Сомбору за 2020 годину

оглас формулар за пријављивање изјава извод из правилника формулар за поврат депозита захтев за обилазак терена преглед груписаних јавних надметања Мапе

Архива