Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+2+Пк, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 7642/2 К.О. СОМБОР-1 , Наручилац пројекта: „ЧЕСМА ГРАДЊА“доо Апатин, ул. Његошева бр.43 , Катастарска парцела број 7642/2 к.о. Сомбор -1 налази се у улици Јосифа Панчића бр.25, у Сомбору, Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 04.02. до 11.02.2022.год.