Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+2+Пк, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 3752, 3753 и 3754 К.О. СОМБОР-1 Инвеститор: БОШКО КЕЦМАН из Кљајићева, Првомајска 20. и ГОРАН КЕЦМАН из Кљајићева, Првомајска 27. Катастарске парцеле број 3752, 3753 и 3754 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Пожаревчка бр.7-9 у Сомбору. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 09. до 16. септембра 2022.год.