Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П+0, ОБЈЕКТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА-ПОДНОГ СКЛАДИШТА П+0 И ПРАТЕЋЕГ ОБЈЕКТА – КОЛСКЕ ВАГЕ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 326 К.О. СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ, Наручилац пројекта: ИГОР ВУКОВИЋ из Светозара Милетића, Сомборска 41. Катастарска парцела број 326 К.О. Светозар Милетић налази се у улици Максима Горког у Светозару Милетићу. Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта траје од 31.03.2023. до 07.04.2023.год.