Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 10448 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „КНЕЖЕВИЋ МИЛАН-ГРАДЊА“ доо Сомбор, Др.Ђорђа Лазића 34А , Катастарска парцела број 10448 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Сонћански пут бр. 37. у Сомбору. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 15.04. до 26.04.2022.год.