Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ НА КАТ.ПАРЦ.БР.178 К.О. СОМБОР-1, ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА МЛЕКАРЕ У КРУГУ ФАБРИКЕ „СОМБОЛЕД“ ДОО У СОМБОРУ, Наручилац пројекта: „СОМБОЛЕД“ доо Сомбор, Гаковачки пут бб , Катастарска парцела број 178 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Јосифа Маринковића у Сомбору. Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта траје од 29.07. до 05.08.2022.год.