Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 7426/1 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „СТАНКОВИЋ“ доо Сомбор, Алексе Шантића бр.10. Катастарска парцела број 7426/1 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Самка Радосављевића бр.31. у Сомбору. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 25.03. до 01.04.2022.год.