Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4+Пк И ГАРАЖЕ СПРАТНОСТИ П+0 НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 3832 И 3833 К.О.СОМБОР-1, Наручилац пројекта: АД „ЛИПА“ Сомбор, Војвођанска бр.26 ,Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 28.01. до 04.02.2022.год. Кат.парц.број 3832 и 3833 К.О.Сомбор-1 налазe се у Војвођанскoj улици бр.26. у Сомбору.