Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА П+0, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 9405/2 К.О.СОМБОР-1

Инвеститор: САША ЛАКИЋ из Сомбора, Венац Војводе Радомира Путника 35.

Катастарска парцела број 9405/2 К.О.Сомбор-1 налази се у Сомбору, у Индустријској зони.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 19. до 26. марта 2021.год.