Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ УГОСТИТЕЉСКОГ КОМПЛЕКСА,
НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 2148, 2149, 2151/1, 2151/2 И 2152 К.О. БЕЗДАН, Наручилац пројекта: „AWA HUMAN RESOURCE 2015“ доо Бездан, Жртава фашизма 60, Катастарске парцеле број 2148, 2149, 2151/1, 2151/2 и 2152 К.О. Бездан налазе се у Бездану, Ружина 34, Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 01. до 08. октобра 2021.год.