Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 6324, 6330 и 6331 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: МИЉА ЛУКИЋ из Сомбора, Војничка 25. Катастарске парцеле број 6324, 6330 и 6331 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Апатински пут бр.32-34 у Сомбору. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 15.04. до 26.04.2022.год.