Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ К.П.БР.9462/1 К.О. СОМБОР-1, ЗА ДОГРАДЊУ И ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ФАБРИКЕ ПЛАСТИЧНИХ УРЕЂАЈА У ФАБРИКУ ЗА ПРЕРАДУ ГУМЕ СПРАТНОСТИ П, П+1 И П+2, Наручилац пројекта: „GUMA-S“ доо Сомбор, Стапарски пут 51. Катастарска парцела број 9462/1 К.О. Сомбор-1 налази се у улици С3 у Индустријској зони у Сомбору