Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 7984/1 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „СТАНКОВИЋ“ доо Сомбор, Алексе Шантића 10. Катастарска парцела број 7984/1 К.О. Сомбор-1 налази се на углу улица Проте Матеје Ненадовића и Стапарски пут у Сомбору.

Јавнa презентацијa Урбанистичких пројеката траје од 25.11. до 02.12.2022.год.