Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – САЛОНА НАМЕШТАЈА СПРАТНОСТИ П+1 И МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА П+0, У УЛИЦИ ВУКИЦЕ МИТРОВИЋ ББ, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 9100/3, 9102/27, 9102/28 И 9102/29 К.О. СОМБОР-1 , Наручилац пројекта: ДАЛИБОР КРЕКИЋ, Сомбор-Лугово, Лугово насеље бб – Катастарске парцеле број 9100/3, 9102/27, 9102/28 и 9102/29 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, у улици Вукице Митровић бб.