Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4+Пк и ТРАФО-СТАНИЦЕ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 5665, 5666 И 10449 К.О. СОМБОР-1