Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+0 – П+1, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 4142 К.О. СОМБОР-1 , Наручилац пројекта: „ŠULEX“ доо Сомбор, Карађорђева 34-38 , Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 10.01. до 17.01.2022.год. , Катастарска парцела број 4142 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Вељка Петровића бр.23. у Сомбору.