Povratak na Јавни огласи

Oглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+Пк, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 8039 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „CYBER PLANK“ доо Сомбор, Вере Гуцуње 83. Катастарска парцела број 8039 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Стапарски пут бр.23. у Сомбору. Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта траје од 27.05. до 03.06.2022.год.