Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+2+Пк, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 3493 К.О. СОМБОР-1, Инвеститор: БОШКО КЕЦМАН из Кљајићева, Првомајска 20. Катастарскa парцелa број 3493 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Петра Драпшина бр.7. у Сомбору Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 09. до 16. септембра 2022.год.