Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОГРАДЊУ И АДАПТАЦИЈУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (1) СПРАТНОСТИ ПО+П+4 И ДОГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (4) СПРАТНОСТИ П+1, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 3947 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „СОМБОРЕЛЕКТРО“ доо Сомбор, Ади Ендреа 27. Катастарска парцела број 3947 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Радишићева бр.2-3 у Сомбору. Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта траје од 01.07. до 08.07.2022.год.