Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+3+Пк, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 6155, 6156/1 И 6156/2 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: ГТПУ „НОВОГРАДЊА“ доо Бездан, Нова 41-41А, Катастарске парцеле број 6155, 6156/1 и 6156/2 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Тозе Марковића бр. 22А, 24. и 26. у Сомбору. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 15.04. до 26.04.2022.год.