Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ ПР+2+ПК, НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 6300 И 6301 У К.О. СОМБОР-1 – Наручилац пројекта: „CYBER PLANK“ доо Сомбор, Вере Гуцуње 83.