Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+2+Пк, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 7614, 7615 И 7616 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „MODERNG HOME INVESTMBENT&CONSULTING SAFE“ доо Сомбор, Стапарски пут 42, Катастарске парцеле број 7614, 7615 и 7616 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Штросмајерова број 5-7. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 17. до 24. септембра 2021.год.