Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ДЕЛА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – СТРЕЉАЧКО-СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ И ДОГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ДЕЛА ОБЈЕКТА, СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА 15751/2 И 15752/2 К.О. СОМБОР-2, Наручилац пројекта: МИЛИЋ ЗОРАН, Сомбор, Ненадић салаши Нова-8, бр.135 б , Катастарске парцеле број 15751/2 и 15752/2 К.О. Сомбор-2 налазе се у улици Ненадић салаши Нова-8 бр.135 б у Сомбору. Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта траје од 30.12.2022. до 11.01.2023.год.