Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4 и ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА – ГАРАЖЕ СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 7990/27 К.О. СОМБОР-1, Инвеститор: „СТАНКОВИЋ“ доо Сомбор, Алексе Шантића 10. Катастарска парцела број 7990/27 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Милете Протића у Сомбору. Јавна презентација урбанистичког пројекта траје од 28.10.2022. до 04.11.2022.год.