Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+ПК, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6064 К.О. СОМБОР-1

 Наручилац пројекта: Миља Лукић из Сомбора, Војничка 25.
Катастарска парцела број 6064 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Тозе Марковића у Сомбору.
Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта траје од 10.02.2023. до 17.03.2023.год.