Povratak na Јавни огласи

Јавни оглас за отуђење објекта трговине изграђеног на катастарској парцели 1340 к.о. Сомбор-1