Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+Пк И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА – ГАРАЖЕ СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 3548 И 3549 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „ПРО АРТ-ЛЕПОТА“ доо Сомбор, Душана Ћубића 6. Наручилац пројекта: „ПРО АРТ-ЛЕПОТА“ доо Сомбор, Душана Ћубића 6.

Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта траје од 24.03.2023. до 31.03.2023.год.