Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+Пк И ГАРАЖЕ СПРAТНОСТИ П+0, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 6049 К.О. СОМБОР-1. Наручилац пројекта: „СТАНКОВИЋ“ доо Алексе Шантића бр.10, Сомбор, Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 17.12. до 24.12.2021.год. Катастарска парцела број 6049 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Тозе Марковића бр.9-11 у Сомбору.